česko-anglicko překlad pro "prokázání"

CS

"prokázání" anglický překlad

volume_up
prokázaný {příd. jm. m.}
CS

prokázání {střední rod}

volume_up
prokázání
volume_up
proving {podstatné jméno}
Dokumenty k prokázání kvalifikace předloží vybraný uchazeč před uzavřením smlouvy.
Documents proving the qualifications are submitted by the chosen bidder before the contract is signed.
Existence kartelů a její prokázání jsou však dvě zcela odlišné věci.
Now cartels existing and proving that they exist are two different matters.
Je také důležité, aby důkazní břemeno prokázání shody s požadavky na informace bylo na obchodnících.
It is also important that the burden of proving compliance with information requirements falls on the trader.
prokázání
volume_up
vindication {podstatné jméno}

Příklady použití pro "prokázání" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechExistence kartelů a její prokázání jsou však dvě zcela odlišné věci.
Now cartels existing and proving that they exist are two different matters.
CzechDokumenty k prokázání kvalifikace předloží vybraný uchazeč před uzavřením smlouvy.
Documents proving the qualifications are submitted by the chosen bidder before the contract is signed.
CzechJe také důležité, aby důkazní břemeno prokázání shody s požadavky na informace bylo na obchodnících.
It is also important that the burden of proving compliance with information requirements falls on the trader.
CzechOznačení by mělo být vyhodnoceno a uvedeno do praxe po efektivním prokázání výsledků v rámci EU.
The label should be evaluated and put into practice following effective demonstration of the results within the EU.
CzechMěl by být obsažen i regionální rozměr, který by měl přispívat k prokázání přínosu politiky soudržnosti pro EU.
The regional dimension should be present and contribute to demonstrating the benefit of cohesion policy for the EU.
CzechVyžadování prokázání totožnosti prostřednictvím telefonu je efektivní způsob, jak šiřitelům spamu zabránit ve zneužívání našich systémů.
Requiring proof of identification via phone is an effective way to keep spammers from abusing our systems.
CzechXavier Kochhar: Takže je to o tom, že mimo prokázání, že značky jsou částí vašeho života, jimi ještě zafinancujete film?
Xavier Kochhar: So the idea is, beyond just showing that brands are a part of your life, but actually get them to finance the film?
CzechEvropská unie vždy důsledně usilovala o posílení spolupráce mezi státy za účelem prokázání a stíhání zločinů proti lidskosti.
The European Union has always been consistent in seeking to strengthen cooperation between states in order to prove and prosecute crimes against humanity.
CzechJaký lepší příklad existuje na prokázání, že cíl sankcí EOU je nepřijatelné zasahování, které se zjevně uplatňuje použitím tzv. dvojího metru.
What better example is there to show that the aim of EU sanctions is unacceptable interference, obviously applied with 'double standards'.
CzechKomise zkoumá způsoby, jak vyjasnit či zjednodušit informace, jež musejí členské státy poskytnout k prokázání, že je žádost způsobilá.
The Commission is looking at ways of clarifying or simplifying the information that the Member States will have to provide to demonstrate that applications are eligible.
Czech6/2007 Účetní dvůr uvedl, že tyto vnitrostátní postupy jsou prostředkem k soustředění a prokázání zodpovědnosti za využívání prostředků EU na úrovni členských států.
In its opinion No 6/2007, the Court stated that such national procedures were a means of focusing and demonstrating national accountability for the use of EU funds.
Jiná slova