CS

projevy {mužský rod množné číslo}

volume_up
projevy (také: proslovy, řeči)
Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám (pokračování)
One-minute speeches on matters of political importance (continuation)
Pokračujeme nyní jednominutovými projevy k důležitým politickým otázkám.
We now continue with the one-minute speeches on matters of political importance.
Dalším bodem programu jsou jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám.
The next item is one-minute speeches on matters of political importance.
Rozhodně odsuzuji tyto projevy extremismu.
I strongly condemn these displays of extremism.
Jinak riskujeme, že uvidíme nečekané projevy nespokojenosti obyvatelstva, od nějž se neustále jen žádá, aby přinášelo oběti.
Otherwise, we risk seeing unexpected displays of discontent by a population which is permanently being asked to make sacrifices.
Množí se protimaďarské, rasistické a xenofobní projevy, zejména zásluhou pana Jána Sloty, předsedy vládní strany.
Anti-Hungarian, racist and xenophobic displays have been getting more numerous, chiefly due to Mr Ján Slota, the chairman of the ruling party.
Evropské orgány by se měly těmito projevy extremismu více zabývat.
European institutions should take a stronger approach to these manifestations of extremism.
EU opakovaně odmítá a odsuzuje veškeré projevy rasismu a tento postoj si zachová i nadále.
The EU has repeatedly rejected and condemned all manifestations of racism and will continue to do so.
Je však důležitější vyřešit ústřední příčiny těchto problémů, a nikoli pouze jejich nejzřetelnější projevy.
However, it is more important to tackle the root causes of the problems, and not just their most obvious manifestations.
projevy (také: chvat, kalup, kvalt, kvap, spěch)
volume_up
speed {podstatné jméno}
Navíc projevy a prohlášení nového prezidenta USA nedávají prostor pochybnostem.
Moreover, the statements and pronouncements by the new US President himself leave no margin for doubt.
projevy (také: prohlášení)

Příklady použití pro "projevy" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNa jednominutové projevy máme půl hodiny, takže já tuto půlhodinu musím dodržet.
We have half an hour for these speeches, so I have to keep to the half hour.
CzechChceme realitu, nikoli pouhá prohlášení o záměru, nikoli obvyklé líbivé projevy.
We want realities, not the usual declarations of intent, not the usual nice speeches.
CzechPane předsedající, rád bych poděkoval všem svým kolegům poslancům za jejich projevy.
Mr President, I would like to thank all my fellow Members for their speeches.
CzechProjevy těch z vás, kdo požádali o slovo, by trvaly mnohem déle než půl hodiny.
Those of you who ask for the floor would fill much more than half an hour.
CzechVšichni víme, že bod 150 jednacího řádu umožňuje vystoupit s jednominutovými projevy.
As we all know, Rule 150 of the Rules of Procedure allows for one-minute speeches.
CzechDalším bodem programu jsou jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám.
The next item is one-minute speeches on matters of political importance.
CzechSe zájmem jsem si vyslechl projevy v rámci rekce na zprávu pana Albertiniho.
I have listened with interest to the speeches on the report by Mr Albertini.
CzechPokračujeme nyní jednominutovými projevy k důležitým politickým otázkám.
We now continue with the one-minute speeches on matters of political importance.
CzechNásledující bodem jsou jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám.
The next item is the one-minute speeches on matters of political importance.
CzechRomská menšina byla těmito projevy nespravedlnosti postižena obzvlášť silně.
The Roma minority has been particularly badly affected by these injustices.
CzechDalším bodem jsou jednominutové projevy o důležitých otázkách politické povahy.
The next item is one-minute speeches on matters of political importance.
CzechVaše projevy budou přerušeny po uplynutí jedné minuty, neboť na seznamu je třináct osob.
We will cut your speeches off after one minute, because 13 people are on the list.
CzechJsme vám velmi vděčni a velmi dobře si pamatujeme vaše tehdejší projevy.
We are very grateful and we remember very well your speeches from those times.
CzechNásledujícím bodem jsou jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám.
The next item is one-minute speeches on matters of political importance.
CzechDalším bodem na programu jsou jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám.
The next item is one-minute speeches on matters of political importance.
CzechDalším bodem jsou jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám (článek 150).
The next item is the one-minute speeches on matters of political importance (Rule 150).
CzechDalším bodem jsou jednominutové projevy k důležitým politickým problémům.
The next item is the one-minute speeches on matters of political importance.
CzechDalším bodem jednání jsou jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám.
We now come to the one-minute speeches on important political issues.
CzechNečekám žádné projevy pokory od těch, kteří se tak katastrofálně mýlili.
I am not expecting any humility from those who got it so disastrously wrong.
CzechJednominutové projevy probíhají, nám je přidělen čas, ale je to absurdní.
The one-minute speeches come in, we get allocated time but it is pathetic.