česko-anglicko překlad pro "projevující se"

CS

"projevující se" anglický překlad

CS

projevující se {přídavné jméno}

volume_up
projevující se

Příklady použití pro "projevující se" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJak již uvedl pan Gargani, Výbor pro právní záležitosti znepokojuje tato protiprávní tendence projevující se v rámci EU.
As Mr Gargani said earlier, the Committee on Legal Affairs is worried about this anti-law tendency within the EU.
CzechNová správa ekonomických záležitostí přichází po krizi, po těžké krizi projevující se v oblasti veřejných dluhů členských států.
This new economic governance comes after a crisis, a rude crisis in the form of the Member States' public debt.
CzechJe to problém projevující se u cukrovky, obezity, nespočtu forem srdečních chorob, dokonce i několika forem rakoviny – když dojde na kouření.
It's a problem that manifests itself in diabetes, obesity, many forms of heart disease, even some forms of cancer -- when you think of smoking.
CzechVýznam stabilizačního a asociačního procesu na reformní proces v Srbsku a pro podporu převážně proevropsky se projevující vlády by byl nesporný.
The importance of the stabilisation and association process for reform in Serbia and for supporting the predominantly pro-European government is beyond dispute.
CzechZejména šlo o pokračující a již se plně projevující ekonomickou krizi či potřebu dořešit institucionální reformu Unie.
We anticipated some of these tests, in particular the continuing and already full-blown economic crisis and the need to complete the institutional reform of the EU.
CzechZnačný rozdíl mezi těmito dvěma stranami, projevující se v oblasti hospodářství a příjmů, vyvolává tok lidí, který nelze kontrolovat jen pomocí policejních složek.
In economic terms and in terms of income, the tremendous difference between the two sides produces a flow of people that cannot be controlled solely by police forces.
CzechVýzvy projevující se v souvislosti s rozšířením Evropské unie a nezbytnost toho, aby agentura přijala moderní finanční postoj, vedly k požadavku na vytvoření nových stanov.
The challenges of life alongside the enlargement of the European Union, as well as the necessity for the Agency to adopt a modern financial attitude, have called for new statutes.
Czech(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, tendence projevující se v cenách energií dusí hospodářství a oslabují koupěschopnost rodin, jimž bez ustání rostou účty za energie.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, the trend in energy prices is throttling the economy and eroding the purchasing power of families, who are seeing energy bills rise relentlessly.

Podobné překlady pro "projevující se" anglicky

se zájmeno
se předložka
English
vrátit se sloveso
vzdát se sloveso
vyhnout se sloveso
zbavit se sloveso
týkat se sloveso
English