česko-anglicko překlad pro "projevit vůli"

CS

"projevit vůli" anglický překlad

CS

projevit vůli {sloveso}

volume_up
1. právo
projevit vůli (také: sjednat, ujednat)

Příklady použití pro "projevit vůli" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMusíme projevit politickou vůli tuto smlouvu zavést a uplatňovat.
We must have the political will to transpose and implement the treaty.
CzechMusíme proto projevit společnou politickou vůli a provést reformu Paktu, což se dnes ukázalo jako nutnost.
Therefore, it is still our responsibility to show a united political will and implement the reform of the Pact, which has now become a necessity.
CzechMezinárodní společenství se může snažit tuto vůli povzbuzovat a posilovat, ale pouze dotčené strany mohou tuto vůli projevit a dospět k trvalému míru.
The international community may try to encourage and foster this will, but only the parties concerned can produce it, and lasting peace.
CzechRada nyní musí projevit vůli dospět k výsledkům, abychom se spolu mohli těšit z klimatického balíčku jako z nejlepšího dárku letošních Vánoc.
The Council must now demonstrate its will to produce results so that we can together take pleasure in the climate package as the best Christmas present this year.
CzechChyběl jakýkoli poukaz na to, že bohaté země musí projevit politickou vůli k řešení daného problému na vlastním dvorku a ujmout se v této věci vedení.
There was no reference at all to how rich countries need to show the political will to tackle the problem of our own backyard and show leadership on this.
Czech. - (SV) Pane předsedající, mají-li spotřebitelé být schopni se správně rozhodnout a projevit svou vůli, musí mít přístup k informacím o výrobcích.
Mr President, if consumers are to be able to make the right choices and bring their might to bear, they must have access to information about products.
Czech(LT) Chtěl bych zdůraznit svoji podporu Ukrajině zejména za to, že volby, které tam proběhly, byly demokratické a lidé dostali možnost svobodně projevit svoji vůli.
(LT) I would particularly like to stress my support for Ukraine for holding democratic elections and giving people the opportunity to express their free will.

Podobné překlady pro "projevit vůli" anglicky

projevit sloveso