česko-anglicko překlad pro "projevit se"

CS

"projevit se" anglický překlad

CS

projevit se {reflexivní sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "projevit se" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTato solidarita se musí projevit prostřednictvím finanční a technické podpory.
This solidarity must be demonstrated through financial and technical support.
CzechTento kvantový skok, tato změna, nová kapitola se musí projevit i na první vrcholné schůzce.
This quantum leap, this change, this new chapter must be noticeable at the first summit.
CzechVšichni by mohli žít bohatší život, mohla by se projevit vzájemná úcta.
Everybody could live a richer life, allowing mutual respect for one another to manifest itself.
CzechVedlejší účinky této léčby se mohou projevit v podobě chřipkových příznaků nebo pocitech psychické úzkosti.
Influenza-like symptoms and episodes of depression are possible side effects.
CzechJe naší povinností projevit odhodlání se s touto velmi obtížnou a naléhavou situací vypořádat.
We have a duty to show our common determination to face this very difficult and urgent situation.
CzechTo by se mělo projevit i v komplexní strategii, která by měla dosáhnout pozitivních změn.
It should also implement this in its own comprehensive strategy in order to bring about positive change.
CzechTato technologie jim může umožnit se projevit jiným způsobem.
This technology can be used for them to speak out in a different way with maybe a speaker system."
CzechPředstavivost je síla, která se může projevit ve skutečnosti.
Imagination is a force that can actually manifest a reality.
CzechZpráva tvrdí, že prodlužování průměrné délky života se nesmí projevit zhoršením práv pracujících.
This report argues that rising life expectancy must not have the effect of reducing employees' rights.
CzechTo se musí projevit ve větším oboustranném odevzdání.
This must therefore result in greater commitment from both parties.
CzechPoškození virem se může projevit různě, od zpomalení výkonu počítače až po ztrátu informací nebo programů.
Virus damage can range from slowing computer performance to a loss of information and programs.
CzechTento aspekt se musí projevit i v budoucí strategii pro Podunají.
The future Danube strategy must include this aspect.
CzechPodařilo se vám projevit značnou trpělivost a odhodlanost a nespěchali jste na věci, ani zdaleka ne.
You have managed to show a great deal of patience and determination and you have not rushed things, far from it.
CzechNyní nastává okamžik, kdy bude testována a musí se projevit síla naší angažovanosti, chceme-li být úspěšní.
This is a time when the strength of our commitments will be tested and must come out strong if we are to succeed.
CzechVíc a víc kořeny nenávisti v cizině (vně USA) se mohou projevit jako organizované násilí na americké půdě.
More and more, it's possible for grassroots hatred abroad to manifest itself in the form of organized violence on American soil.
CzechNeměla by se obávat projevit svůj názor...
CzechEvropa má jedinečnou příležitost projevit se jako vůdčí síla a stát se příkladem pro svět svobodného a otevřeného internetu.
Europe has a unique opportunity to show leadership and set an example to the world for a free and open internet.
CzechZměny by se měly projevit okamžitě.
CzechTakovéto vlivy se však mohou projevit se zpožděním, a proto je zapotřebí v dalším období úvěrový vývoj pečlivě sledovat.
However, as such effects can manifest themselves with lags, close scrutiny of credit developments is warranted in the period ahead.
CzechNa druhé straně musí členské státy také projevit solidaritu se Společenstvím a loajálně plnit společně dohodnuté povinnosti.
On the other hand, Member States also have to show solidarity with the community by faithfully carrying out jointly decided obligations.

Podobné překlady pro "projevit se" anglicky

projevit sloveso
se zájmeno
se předložka
English
vrátit se sloveso
vzdát se sloveso
vyhnout se sloveso
zbavit se sloveso