CS

projev {mužský rod }

volume_up
projev (také: mluvení, proslov, řeč)
volume_up
speech {podstatné jméno}
Ale tento projev není o mně: tento projev je o vás a vaší činnosti.
But this speech is not about me: this speech is about you and about your activity.
Její projev představoval duchovní zakládající listinu Evropského parlamentu.
Her speech was the intellectual foundation document of the European Parliament.
Jiní vzpomínají na kontroverzní parlamentní projev prezidenta Klause.
Others recall the controversial parliamentary speech of President Klaus.
projev (také: adresa, oslovení, proslov, řeč)
volume_up
address {podstatné jméno}
Včera jsme vyslechli projev místopředsedy gruzínské vlády, pana Giorgiho Baramidzeho.
Yesterday we heard an address by the Deputy Prime Minister of Georgia, Giorgi Baramidze.
Zahajovací projev předsedy Evropského parlamentu
Inaugural address by the President of the European Parliament
Slavnostní zasedání - Projev předsedy Evropského parlamentu Jerzyho Buzka v polovině funkčního období
Formal sitting - Mid-term address by Jerzy Buzek, President of Parliament
Když jsem si dnes ale četl projev prezidenta Bushe, nenašel jsem po tom ani stopu.
On reading President Bush's speech today, however, I see no sign of this.
Já tedy vaši výzvu přijímám, přijímám ji dokonce jako projev důvěry.
Therefore, I accept your challenge; I take it as a sign of confidence, moreover.
Je potřeba vidět v tom projev toho, že je dodržován ústavní rámec, alespoň z tohoto hlediska.
We should take this as a sign of respect for the constitutional framework, from this point of view at least.
projev (také: akt, dějství, jednání, skutek, zákon, úkon, čin)
volume_up
act {podstatné jméno}
Jedná se o bezprecedentní projev solidarity, který nemá nikde ve světě obdoby.
This is an unprecedented act of solidarity, unmatched anywhere in the world.
A když se tak cítím, i ten nejmenší projev laskavosti mě dokáže rozbrečet.
And when I feel that way even the smallest act of kindness can make me cry.
Rád bych vám za tento projev solidarity znovu poděkoval.
I would like to thank you again for this act of solidarity.
volume_up
expression {podstatné jméno}
Kromě finančního dopadu také zprostředkovává projev evropské solidarity.
Apart from its financial impact, it also conveys an expression of European solidarity.
Jde o nacionalistický populistický projev tohoto jevu.
It is the national populist expression of this phenomenon.
V Irsku se mrzačení ženských pohlavních orgánů považuje za projev násilí založeného na genderu.
In Ireland FGM is viewed as an expression of gender-based violence.
projev (také: demonstrace, důkaz)
volume_up
demonstration {podstatné jméno}
To by byl projev hospodářské odpovědnosti, ale osobně pochybuji, že se tak skutečně stane.
That would be a demonstration of economic responsibility, but I doubt that it will actually happen.
Za třetí, je to velmi pozitivní projev solidarity.
Third, it is a very positive demonstration of solidarity.
To, co chci říci, není projev odporu vůči Číňanům.
What I have to say is not a demonstration against the Chinese.
volume_up
discourse {podstatné jméno}
Rasistický projev je zneužití svobody projevu a nesmí být tolerován.
Racist discourse is an abuse of freedom of expression and cannot be tolerated.
Já osobně neberu váš projev jako projev proti Evropě, ale jako výzvu k budování Evropy jinak.
Personally I do not take your discourse as a discourse against Europe but as a call to build Europe in a different way.
Na druhou stranu věřím, že dokonce i na internetu musí být rasistický, nenávistný nebo revizionistický projev trestán.
On the other hand, I believe that, even on the Internet, racist, hate-filled or revisionist discourse must be prosecuted.
projev
volume_up
manifestation {podstatné jméno}
Každý projev nezávislosti je považován za politickou opozici.
Every manifestation of independence is treated as political opposition.
Je to jasný projev významu Unie pro každodenní život všech evropských občanů.
It is a clear manifestation of the importance of the Union to the everyday lives of every European citizen.
Je to konkrétní, hmatatelný projev něčeho, co učebnice nazývají "globální ekonomikou”.
This is a specific, tangible manifestation of something that textbooks refer to as the 'global economy'.
projev
volume_up
display {podstatné jméno}
Upřímně řečeno to byl nechutný okázalý projev. Byla to urážka demokracie.
Frankly, it was a disgusting display; it was an insult to democracy.
Adopce je hodnota, je to opravdový projev lásky, který otevírá dveře k nové rodině dítěti, které se bohužel už nemůže spoléhat na lásku svých milovaných.
Adoption is a value, a genuine display of love which opens the door to a new family for a child who unfortunately can no longer count on the affection of his or her own dear ones.
Bělorusko je země, která nedodržuje lidská práva a ve které jsou diskriminovány národnostní menšiny a odbory a projev občanského postoje vede k pronásledování.
Belarus is a country with no respect for human rights, a country where national minorities and trade unions are discriminated against and displaying a civic attitude results in persecution.
projev (také: expozice, ukázka, výstava)
volume_up
exhibition {podstatné jméno}
projev (také: manifest)
volume_up
manifest {podstatné jméno}
projev (také: prohlášení)
volume_up
utterance {podstatné jméno}
projev (také: prohlášení)
volume_up
pronouncement {podstatné jméno}

Příklady použití pro "projev" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNeměli bychom automaticky předpokládat, že jde o projev zlé vůle členských států.
We should not assume from the outset that the Member States have a bad attitude.
CzechJosé Sócrates a Durão Barroso měli dnes v Lisabonu projev proti trestu smrti.
Today in Lisbon José Sócrates and Durão Barroso spoke against the death penalty.
CzechNeměl bych takhle ztrácet čas vyhrazený pro můj projev, ale nemohl jsem si pomoci.
I should never take up my speaking time by doing this, but I could not help it.
CzechJejí projev představoval duchovní zakládající listinu Evropského parlamentu.
Her speech was the intellectual foundation document of the European Parliament.
CzechSvůj projev bych ráda ukončila důležitým tématem: otázkou demokracie a lidských práv.
I wish to conclude on an important note: the issue of democracy and human rights.
Czech(ES) Pane předsedo, můj projev se týká otázky, o které se zatím ještě nehovořilo.
(ES) Mr President, my speech concerns an issue that has not been mentioned.
CzechJedná se o bezprecedentní projev solidarity, který nemá nikde ve světě obdoby.
This is an unprecedented act of solidarity, unmatched anywhere in the world.
CzechChtěli bychom slyšet projev komisařky Viviane Redingové týkající se této problematiky.
We would like to hear the speech of Commissioner Viviane Reding on these issues.
Czech. - (ET) Můj projev souvisí s projevem předcházejícího řečníka.
on behalf of the PSE Group. - (ET) My speech too links up with the previous speaker's.
CzechNyní slyším, jak se snažíte, aby váš projev vyzněl, jako byste požadavek splnil.
Now I hear you trying to sound as if you have complied with this request.
CzechSlovo parlament však pochází ze slova parlare a nikoli z dodržování minuty na projev.
However, the word Parliament comes from parlare and not from 'minute keeping'.
CzechProsím o strpení, ale projev si budete moci později přečíst na internetu.
Please bear with us, but I am sure the speech can be read afterwards on the web.
CzechNicméně jsme také vyslechli projev o domácí politice se zřetelem na volby.
However, we have also heard a domestic policy speech with an eye to the elections.
Czech(ES) Jelikož mám na projev pouze jednu minutu, zaměřím se na práva občanů.
(ES) As I only have a minute to speak, I will concentrate on citizens' rights.
CzechByl by to projev skutečné solidarity, nic takového se však bohužel nestalo.
That would be showing real solidarity, but unfortunately it has not happened.
Czech(FR) Pane předsedo, žádám o rozpravu, požaduji dvě či tři minuty pro svůj projev.
(FR) Mr President, I call for a debate, I call for two or three minutes' speaking time.
CzechKdyž jsem si dnes ale četl projev prezidenta Bushe, nenašel jsem po tom ani stopu.
On reading President Bush's speech today, however, I see no sign of this.
CzechA jak se říká, ve vzteku pronesete ten nejlepší projev, jakého kdy budete litovat.
And as the saying goes, when angry, you will make the best speech you will ever regret.
Czech(ES) Vážený pane premiére Zapatero, vítejte, hodně štěstí a děkuji vám za váš projev.
(ES) Dear Prime Minister Zapatero, welcome, good luck and thank you for your speech.
CzechFrancouzský prezident zakončil svůj projev slovy: "svět toto nemůže připustit!"
The French President finished by saying: 'the world cannot accept this!'