česko-anglicko překlad pro "projednat"

CS

"projednat" anglický překlad

CS

projednat {sloveso}

volume_up
Zadruhé je řada technických problémů, které by bylo zapotřebí projednat.
Secondly, there is a series of technical problems to discuss.
(DE) Pane předsedající, neměli jsme možnost toto projednat jako skupina.
(DE) Mr President, we have had no opportunity to discuss this as a group.
Parlament bude mít možnost tyto návrhy projednat už příští týden.
Parliament will also be able to discuss these proposals as early as next week.
Na částečné naléhání samotného Parlamentu se konaly rozhovory s cílem znovu projednat protokol o rybolovu.
Partly at the urging of Parliament itself talks were held to re-negotiate the fisheries protocol.
Má například existovat jízdenka pro městskou hromadnou dopravu v Bruselu a to je třeba dále projednat.
For example, there is to be a ticket for local public transport in Brussels, and that is to be negotiated further.
(DE) Při jednáních s WTO bude velmi důležité projednat kapitolu, podle které by se mělo v budoucnu ve skutečnosti obchodovat s bioetanolem.
(DE) At the WTO negotiations it will be very important to negotiate on the chapter under which bioethanol should actually be dealt with in future.
Bojím se proto, že sice souhlasím se zpravodajem v obsahu - hodlám jej ve své skupině projednat - ale bohužel musím říct, že nemohu podpořit strategii.
I am afraid, therefore, that I very much agree with the rapporteur on the content - I am going to consult in my group - but I regret to say that I cannot support the strategy.
Všechny informace poskytnuté projektantem musí být zpřístupněny orgánům odpovědným za ochranu životního prostředí a veřejnosti, s nimiž je projektant musí projednat.
Indeed, all the information provided by the developer has to be made public to the environmental authorities and the public, which have to be consulted.

Příklady použití pro "projednat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZpůsob financování těchto věcí je nutno samozřejmě projednat s členskými státy.
How to finance that does, of course, have to be discussed with the Member States.
CzechMohl byste tedy, prosím, projednat s předsednictvem, jak lze tuto dobu vymezit?
Please could you therefore discuss with the Bureau how this time can be ring fenced.
CzechJakékoli odchylky od této zásady je vždy třeba projednat se sociálními partnery.
Any derogations from this principle must always be discussed with the social partners.
CzechAlespoň však máme příležitost tyto otázky projednat, před Lisabonem jsme ji neměli.
However, at least we have the opportunity to discuss this; before Lisbon, we did not.
CzechMusíme také velmi otevřeně projednat záležitost s mícháním krmiva pro dobytek.
We need to talk, too, very openly about the whole issue of the mixing of animal feeds.
CzechRada musí tento problém projednat, když ještě nedospěla k žádnému závěru.
The Council must discuss this as no decision has yet been made on this matter.
CzechDomnívám se, že jsme projednali vše, co jsme měli projednat před zahájením hlasování.
I think we have covered everything we wanted to cover before launching into the vote.
CzechCílem bude projednat prostředky, které mají být použity ke zvýšení porodnosti.
The aim will be to discuss the means to be used to increase birth rates.
CzechMohu se s vámi rovněž setkat a projednat tuto otázku, abych ji dostatečně porozuměl.
I can also meet with you to discuss this so that I have an understanding of this matter.
CzechPane předsedající, vítám tuto zprávu, neboť se zabývá záležitostmi, jež je třeba projednat.
Mr President, I welcome this report because it raises issues that need discussion.
CzechJsou zde však další otázky, které je ve světle této katastrofy třeba projednat.
However, there are also some issues that need to be discussed in the light of this disaster.
CzechJsem si jista, že budeme mít další příležitosti tyto důležité otázky podrobně projednat.
I am sure we will have other opportunities to discuss these important issues in depth.
CzechTo je otázka, kterou musíme projednat společně a najít společné řešení.
This is an issue which we must discuss together and find a common solution.
Czech(DE) Pane předsedající, neměli jsme možnost toto projednat jako skupina.
(DE) Mr President, we have had no opportunity to discuss this as a group.
CzechMusíme samozřejmě tyto otázky projednat před summitem EU-USA a před summitem G20.
We do, of course, need to debate the issues before the EU-US summit and before the G20 summit.
CzechAvšak složení a lhůtu pro vytvoření tohoto orgánu je třeba projednat.
However, the structure and deadline for setting up this body are due to be discussed.
CzechParlament bude mít možnost tyto návrhy projednat už příští týden.
Parliament will also be able to discuss these proposals as early as next week.
CzechZajisté budeme mít jindy příležitost tento bod opět projednat.
We shall certainly have an opportunity to discuss this issue again another time.
CzechVětšina z návrhů se vůbec nestačí projednat, a tak půjde jen o plácnutí do vody.
Most of the proposals need not be discussed at all, so it is nothing more than a flash in the pan.
CzechJe to nezbytné, abyste to mohli řádně zvážit a projednat se svými voliči.
This is essential to enable you to assess this properly and to discuss it with your voters.