česko-anglicko překlad pro "projednaný"

CS

"projednaný" anglický překlad

volume_up
projednaný {příd. jm. m.}
volume_up
v projednání {přísl.}
CS

projednaný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
projednaný (také: konzultovaný)
Než budou tyto plány přijaty, musí být projednány s veřejností a zúčastněnými stranami.
The public and interested parties must also be consulted on these plans before they are adopted.

Příklady použití pro "projednaný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVaše připomínky a vaše stížnost budou řádně projednány na příští schůzi předsednictva.
Your comments and your complaint will be duly considered at the next meeting of the Bureau.
CzechVzhledem k tomu, že se následující otázky zabývají stejným tématem, budou projednány společně:
As they deal with the same subject, the following questions will be taken together.
CzechVzhledem k tomu, že se následující otázky vztahují k jednomu tématu, budou projednány společně:
As they deal with the same subject, the following questions will be taken together.
CzechNa závěr bych chtěla zdůraznit, že by tyto otázky měly být nejprve projednány v organizaci IMO.
Let me conclude by emphasising that these issues should first be discussed in the IMO.
CzechNež budou tyto plány přijaty, musí být projednány s veřejností a zúčastněnými stranami.
The public and interested parties must also be consulted on these plans before they are adopted.
CzechA v neposlední řadě, slyšeli jsme, že poslední body jednání budou projednány prostřednictvím e-mailu.
Last but not least - we hear that the last points of the negotiation are to finalised by e-mail.
CzechZa druhé, pokud jde o směrnice, které jsme předložili, budou nyní projednány s Parlamentem.
Secondly, regarding the directives we have put forward, they are now going to be discussed with Parliament.
CzechVíme, o jaké výzvy se jedná - v této rozpravě byly dobře projednány.
Climate change and migration are, in my view, the two biggest, but we need to maintain high growth and jobs.
CzechTyto návrhy byly projednány v Radě ECOFIN a následně schváleny na zasedání hlav států a předsedů vlád.
These proposals were discussed at the Ecofin Council and then adopted by the Heads of State or Government.
CzechMusí být projednány investice do energetické rozvodné sítě EU.
An investment in the EU Grid has to be addressed.
CzechZkusili jsme navrhnout několik možností třístranného jednání, při kterém by byly projednány možné kompromisy.
We have tried to propose several possibilities for trialogue meetings to discuss possible compromises.
CzechAvšak tyto konkrétní případy vytváří delikátní, složité otázky, které musí být projednány v předstihu.
However, these particular cases will raise delicate, complicated questions that have to be considered in advance.
CzechNavíc se domnívám, že tyto záležitosti by měly být projednány aktivně a v rámci transatlantické spolupráce.
Moreover, I believe these concerns should be discussed proactively and in terms of transatlantic cooperation.
CzechKonalo se několik setkání, byly projednány nejspornější body a došlo k ústupkům na všech stranách.
Several meetings have been held, the more controversial points have been negotiated and there have been concessions from all sides.
CzechA konečně, co nejdříve se bude konat další zasedání Rady ministrů dopravy, na němž budou všechny tyto otázky projednány.
Finally, there will be another Transport Ministers' Council as soon as possible to discuss all of these issues.
CzechMluvčí Komise uvedl, že dohody EPA by mohly být v budoucnosti předloženy k rozpravě a mohly by tak být znovu projednány.
The Commission's spokesperson has stated that EPAs could in future be put up for debate and thus be renegotiated.
CzechSkupina sociálních demokratů nesouhlasí s pozměňovacími návrhy, které byly předloženy na poslední chvíli a nebyly řádně projednány.
The Socialist Group does not agree with the amendments tabled at the last moment, which have not been duly negotiated.
CzechPodle mého názoru musí být tyto otázky projednány tady, protože k tomu, aby byly projednány v Bulharsku, nemáme evidentně sílu.
It is my view that these questions have to be debated here, because obviously we do not have the strength to do so in Bulgaria.
CzechKromě toho byly výsledky a závěry této analýzy projednány s vládou partnerské země během programového dialogu.
Moreover, the results and conclusions of this analysis were discussed with the government of the partner country during the programming dialogue.
CzechI když jsou vyhlídky na úspěch nejisté, je zásadně důležité, aby byly na summitu projednány plány ohledně daně z finančních transakcí.
Even if the prospects of success are doubtful, it is essential that plans for a financial transaction tax are broached at the summit.