česko-anglicko překlad pro "projít se"

CS

"projít se" anglický překlad

CS

projít se {reflexivní sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "projít se" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZeptal jsem se, jak projít Ridgeway, a navedlo mě to přes Guernsey.
I asked how to do the greater Ridgeway, and it told me to go via Guernsey.
CzechNebylo v našich silách navštívit všechny tyto slumy, ale snažili jsme se jich projít co nejvíce.
We couldn't go to all the slums, but we tried to cover as much as we could.
CzechNávrh sdělení jasně stanoví, že na pilotní projekty se povinnost projít zmíněnými testy nevztahuje.
The draft communication makes clear that pilot projects are exempt from the tests.
CzechNemají si kde lehnout na slunci nebo se projít lesem, prozářeným slunečními paprsky.
As I was traveling around the world, you know, I had to leave the forest -- that's where I love to be.
CzechŠla jsem se projít po pláži a pozorovala rybáře jak na písku smotávají své sítě do kupiček.
I went for a walk on the beach, watching the fishermen bundle their nets into mounds on the sand.
CzechDárci musí projít kontrolním vyšetřením, aby se zjistilo, zda existuje riziko přenosu nějaké choroby.
Donors must be screened to establish whether or not there is a risk of any disease being transmitted.
CzechI ty musí projít výraznou změnou, co se týče obnovy starých budov a politiky udržitelné dopravy.
These must also undergo significant change with regard to the restoration of old buildings and sustainable transport policy.
CzechPlynovod jako je projekt Nabucco nešetří rozsahem a ctižádostí, a bude muset projít řadou potíží, než se stane skutečností.
A gas pipeline of the size and ambition of Nabucco will need to face many challenges before it becomes a reality.
CzechA o to se také jedná zpravodajovi; musí jinak řečeno projít testem slučitelnosti se zásadami vnitřního trhu.
This is what the rapporteur means; in other words, it must undergo a test of compatibility with the principles of the internal market.
Czechobsahuje snadno použitelné automatické nástroje, které vám pomůžou rychle projít doručenou poštu, takže se můžete soustředit na důležitější věci.
has easy-to-use, automated tools to help you get through your inbox quickly, so you can focus on the things that matter.
CzechMůžete zkusit vyhledat soubor pomocí složky Hledat nebo můžete projít složky, kde by se soubor mohl pravděpodobně nacházet.
You can start looking for the file by using the Search folder, though you can also look for the file by inspecting folders where you think the file is likely to be.
CzechPrávě tímto procesem musí Turecko projít, než se dostane na pořad dne otázka, zda se mu podaří stát se členem Evropské unie.
This is exactly the process Turkey needs to go through before the question of whether it will succeed in becoming a member of the European Union is put on the table.
CzechPokud nic jiného, alespoň jsem zjistil, čím necháváme projít naše přednášející: potící se dlaně, bezesné noci, a úplně nepřirozený strach z hodin.
If nothing else, at least I've discovered what it is we put our speakers through: sweaty palms, sleepless nights, a wholly unnatural fear of clocks.
CzechJe chybné, protože nestanoví, co je na této situaci správné a co je špatné, a bez toho usnesení nemůže projít a nemělo by se to dovolit.
It is defective because it does not establish the rights and wrongs of the situation and, without that, the resolution cannot and should not be allowed to pass.
CzechStránka Chyby procházení obsahuje podrobnosti o adresách URL vašich stránek, které jsme se snažili projít, ale ke kterým se nám nepodařilo získat přístup.
The Crawl errors page provides details about the URLs in your site that Google could not successfully crawl or that returned an HTTP error code.
CzechZdá se, že problém se týká tranzitních cestujících, kteří zboží nakoupí na tranzitním letišti a potom se pokoušejí projít kontrolou na svůj další let.
The problem seems to be with passengers in transit who buy in the 'transit' airport and then attempt to check through security for their further flight.
CzechProtože jinde vás bude taky něco rušit, třeba televize, nebo se půjdete projít, o patro níž je lednice, máte pohodlnou pohovku, nebo co já vím.
Because in other places, you can have interruptions, like, you can have the TV, or you could go for a walk, or there's a fridge downstairs, or you've got your own couch, or whatever you want to do.

Podobné překlady pro "projít se" anglicky

se zájmeno
se předložka
English
projít sloveso
vrátit se sloveso
vzdát se sloveso
vyhnout se sloveso