česko-anglicko překlad pro "prohlubovat"

CS

"prohlubovat" anglický překlad

CS

prohlubovat {sloveso}

volume_up
prohlubovat (také: prohloubit)
Je naším společným přáním sociální rozměr Evropy posilovat a prohlubovat.
It is our joint wish to strengthen and deepen the social dimension of Europe.
Libye prokázala pevnou vůli prohlubovat vztahy s Evropskou unií.
Libya has shown its strong will to deepen relations with the European Union.
Bude se tím prohlubovat nepřátelská nálada a způsobí to novou vlnu teroristické aktivity.
It will deepen a sense of grievance and create new recruits for terrorist activity.

Příklady použití pro "prohlubovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe naším společným přáním sociální rozměr Evropy posilovat a prohlubovat.
It is our joint wish to strengthen and deepen the social dimension of Europe.
CzechBudeme-li je ignorovat, budeme jen dále prohlubovat propast mezi občany a politiky.
If we do deny them, we will only further widen the gap between citizens and politicians.
CzechHrozí, že nerovnosti, se kterými se potýkáme, se budou dále prohlubovat.
There is a risk that the inequalities we are wrestling with will grow deeper.
CzechBude se tím prohlubovat nepřátelská nálada a způsobí to novou vlnu teroristické aktivity.
It will deepen a sense of grievance and create new recruits for terrorist activity.
CzechStrategické partnerství bychom měli upevňovat, prohlubovat a rozšiřovat.
We should make the strategic partnership closer, deeper and broader.
CzechLibye prokázala pevnou vůli prohlubovat vztahy s Evropskou unií.
Libya has shown its strong will to deepen relations with the European Union.
CzechNaše politické, hospodářské a sociální vazby se musí i nadále prohlubovat.
Our political, economic and social links must continue to grow.
CzechNaše zaostávání v oblasti technologií se tak bude dále prohlubovat.
We shall then lag even further behind in the area of technology.
CzechTyto hry pomáhají dětem cvičit paměť, naučit se rozpoznávat obrazce a prohlubovat logické myšlení.
These whimsical games help teach children memory, pattern recognition, and reasoning skills.
CzechV Cancúnu se musíme snažit dosažený výsledek prohlubovat - a budeme se snažit.
We must try to build on that in Cancún, and we will.
CzechPotřebujeme také nadále prohlubovat činnost v oblasti koordinace.
We also need to continue to deepen the work of coordination.
CzechNejen že to nepovede k prosperitě, ale bude se tak prohlubovat i demokratický deficit celé Unie.
Not only this will jeopardise prosperity; it will also deepen the democratic deficit of the EU as a whole.
CzechŘídící a kontrolní systém zaznamenává pokrok a doufáme, že se bude dále rozšiřovat a prohlubovat.
The management control system is making progress, and we only hope that it will be extended and deepened.
CzechLatinská Amerika a Evropská unie jsou obecně vzato přirození partneři a své vztahy musíme prohlubovat.
Latin America and the European Union are, in general, natural partners, and we must intensify our relations.
CzechV krizi musíme flexibilitu naopak prohlubovat.
We must, on the contrary, increase flexibility in a crisis.
CzechTuto činnost je třeba dále prohlubovat a rozšiřovat.
CzechNení dobrý nápad je dále prohlubovat.
CzechTo ale státům nebo nadnárodním organizacím nebrání prohlubovat své ekonomické vztahy nad rámec obvyklých pravidel.
However, it does not prevent states or supranational organisations from increasing their economic relations beyond that common regulation.
CzechRada a členské státy musí společně podpořit odhodlání Evropy a jejích států prohlubovat a posilovat jednotný trh.
The Council and Member States have to support together the European and national commitment to deepening and strengthening the Single Market.
CzechVážení kolegové, samozřejmě víme, že musíme posilovat a prohlubovat hospodářskou koordinaci a konvergenci v rámci naší eurozóny.
Colleagues, we know of course that we have to strengthen and deepen economic coordination and convergence inside the eurozone.