česko-anglicko překlad pro "prohlubování"

CS

"prohlubování" anglický překlad

CS

prohlubování {střední rod}

volume_up
prohlubování
volume_up
deepening {podstatné jméno}
"Prohlubování a rozšiřování" se stalo běžným popisem tohoto dvojitého procesu.
'Deepening and enlarging' has become the standard description of this twofold process.
Zajímáme se pouze o posilování a prohlubování těch politik, které měly úspěch.
We are concerned only with strengthening and deepening policies that have been successful.
Význam jazyků jako nástrojů k udržování a prohlubování těchto kontaktů nelze přecenit.
The importance of the factor of language as a vehicle for maintaining and deepening these contacts cannot be overstated.

Příklady použití pro "prohlubování" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech"Prohlubování a rozšiřování" se stalo běžným popisem tohoto dvojitého procesu.
'Deepening and enlarging' has become the standard description of this twofold process.
CzechZaměříme se na prohlubování hospodářských výhod transatlantické ekonomiky.
We will focus on expanding the economic benefits of the transatlantic economy.
CzechZajímáme se pouze o posilování a prohlubování těch politik, které měly úspěch.
We are concerned only with strengthening and deepening policies that have been successful.
CzechTento nový scénář nás vede k prohlubování a větší rozmanitosti vzájemných vztahů.
This new scenario leads us to intensify and diversify our relations.
CzechPro ně je tento slogan pouhou zástěrkou, ve skutečnosti nechtějí ani rozšíření ani větší prohlubování
For them, this slogan is just a charade - in fact they want neither enlargement nor greater depth.
CzechPravda je však taková, že jen když vyřešíme příčiny, můžeme zabránit prohlubování krize.
The truth, however, is that we can only prevent the crisis from deteriorating if we get to the root of the problem.
CzechTo je zapotřebí, pokud mám předejít prohlubování nerovnováhy.
This is needed to prevent an accumulation of imbalances.
CzechVýznam jazyků jako nástrojů k udržování a prohlubování těchto kontaktů nelze přecenit.
The importance of the factor of language as a vehicle for maintaining and deepening these contacts cannot be overstated.
CzechTyto dohody představují první krok v prohlubování vztahů mezi Evropskou unií a Gruzií.
These agreements represent a first step in the process of strengthening relations between the European Union and Georgia.
CzechKlíč k budoucí stabilitě a prosperitě pro Moldavsko tkví v prohlubování jeho vztahu s Evropskou unií.
The key to future stability and prosperity for Moldova is in the deepening of its relationship with the European Union.
CzechMusíme souhlasit s názorem, že vytvoření eurozóny je úspěchem na cestě k prohlubování evropské integrace.
We must agree that the creation of the euro area is a success along the path towards deepening European integration.
CzechZ toho je rovněž patrná vážnost, s níž se Evropský parlament angažuje v prohlubování a posilování jednotného trhu.
They are also a clear expression of the European Parliament's commitment to deepen and strengthen the Single Market.
CzechNová vláda Spojených států amerických projevila velký zájem o prohlubování a rozšiřování vazeb s námi v Evropě.
The new administration in the United States has shown great interest in deepening and extending links with us in Europe.
CzechBudeme-li se ubírat tímto směrem, je bezvízový režim zásadní součástí prohlubování vztahů mezi EU a Tchaj-wanem.
If we move in this direction, the visa-free regime is an essential element in deepening relations between the EU and Taiwan.
CzechMyšlenku prohlubování vztahů s našimi východními sousedy Parlament prosazoval a bojoval za ni již delší dobu.
The idea of deepening relations with our eastern neighbours has been pioneered and championed by Parliament for quite some time.
CzechProhlubování evropské integrace je přímo závislé na prohlubování integrace ekonomik jednotlivých členských států.
Deepening European integration depends directly on deepening integration between the economies of the individual Member States.
CzechV tomto rámci bude strategické partnerství nástrojem k prohlubování meziregionálních, hospodářských a obchodních vztahů.
Within this framework, the strategic relationship will be a means of deepening interregional, economic and trade relations.
CzechAvšak hlavní otázkou nyní je, jak pokračovat v reformě Unie a v prohlubování integračního procesu po irském "ne".
But the main question now is how to continue the Union reform and deepen the integration process in the aftermath of the Irish 'no'.
CzechKritizovali jsme důsledky rozvoje a prohlubování jednotného trhu kvůli hospodářským a sociálním rozdílům v EU.
We have criticised the consequences of the development and deepening of the single market for economic and social divergence within the EU.
CzechRozdíly v podporách a tím i v příjmech zemědělců vedou k zachování této nerovnováhy, a dokonce k jejímu prohlubování.
Differences in subsidies, and so in the incomes of farmers, lead to the maintenance of these disproportions, and even to their increase.