česko-anglicko překlad pro "prohlašovat"

CS

"prohlašovat" anglický překlad

CS

prohlašovat {sloveso}

volume_up
Stejně jako u všech úspěchů však nestačí to jen prohlašovat.
However, as with all achievements, it is not enough to simply declare this.
My, Evropané, můžeme dělat nějaká symbolická gesta a prohlašovat naše výhrady k slabé nepálské vládě.
We Europeans can make symbolic gestures and declare our reservations regarding the weak Nepalese Government.
. - Vždy budu prohlašovat, že Moldavskou republiku je nutno na její proevropské cestě podpořit.
. - I will always declare that the Republic of Moldova has to be encouraged in its pro-European path.
prohlašovat

Příklady použití pro "prohlašovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechCo je cílem takového jednání a proč by se měly takovéto věci prohlašovat za všeobecné pravidlo?
What is the point of this and why must such things be stated as a general rule?
CzechJe zbabělé a nečestné prohlašovat, že dalajlama podněcuje nepokoje.
It is cowardly and dishonest to claim the Dalai Lama is inspiring the riots.
CzechNemůžeme se prohlašovat za vedoucího světového tvůrce politiky, máme-li k dispozici pouze 50 milionů eur.
One cannot claim to be the world's leading policymaker with only EUR 50 million.
CzechStejně jako u všech úspěchů však nestačí to jen prohlašovat.
However, as with all achievements, it is not enough to simply declare this.
CzechNikdo již nemůže prohlašovat, že viníci vyváznou bez trestu.
Nobody can claim any longer that the guilty get off scot-free.
CzechMusím prohlašovat, že zítra možná zahájíme novou debatu?
Need I say that, tomorrow, we may open a new debate, as well?
CzechMy, Evropané, můžeme dělat nějaká symbolická gesta a prohlašovat naše výhrady k slabé nepálské vládě.
We Europeans can make symbolic gestures and declare our reservations regarding the weak Nepalese Government.
Czech. - Vždy budu prohlašovat, že Moldavskou republiku je nutno na její proevropské cestě podpořit.
in writing. - I will always declare that the Republic of Moldova has to be encouraged in its pro-European path.
CzechAž po tomto datu začaly Spojené státy prohlašovat, že jsou ochotny rozšířit program bezvízového styku.
It is only since that date that the United States has said that it is willing to extend the visa waiver programme.
CzechMohli bychom stále prohlašovat, že toto řešení je špatné, ale jedná se o globální dohodu, kterou má svět k dispozici.
We could always say that that is the wrong way of dealing with it, but that is the global agreement the world has.
CzechJe skandální, a téměř poplašné, prohlašovat, že až polovina všech pesticidů by mohla zmizet z trhu.
It is scandalous and nothing short of scaremongering to sound warnings that up to half of all pesticides could disappear from the market.
CzechPři řadě příležitostí jsem však slyšel Komisi prohlašovat, že Švédsko dříve či později do Hospodářské a měnové unie vstoupit musí.
However, on repeated occasions I have heard the Commission say that Sweden sooner or later must join the EMU.
CzechMěli bychom si z těchto moderních hledačů nesmrtelnosti dělat legraci a prohlašovat je za hlupáky?
Should we ridicule the modern seekers of immortality, calling them fools? ~~~ Or will they someday chuckle over our graves? ~~~ I don't know --
CzechProhlašovat, že existovalo mezinárodní rozhodnutí ohledně Kosova, je vtip, protože OSN nikdy neschválila válku proti Srbsku.
To say that there was an international decision on Kosovo is a joke because the UN never authorised war against Serbia.
CzechMísto toho musí popsat v těchto dokumentech COREPER práva Parlamentu, a nikoli pouze prohlašovat, že práva Parlamentu musí být plně zohledněna.
Instead, they must describe the rights of the Parliament in these COREPER documents and not simply say that the rights of Parliament must be maintained full stop.
CzechJsem si jist, že BBC je bude prohlašovat za nestranné odborníky, a také jsem si jist, že o nás se bude stále mluvit jako o doktrinářských zastáncích tvrdé linie.
I am sure they will still be wheeled out by the BBC as disinterested experts, and I am sure that we will still be portrayed as doctrinaire hardliners.
Czech. - (IT) Pane předsedo, dámy a pánové, jsme zvyklí prohlašovat, že potírání terorismu je prioritou, a dovolávat se nových politických legislativních iniciativ.
author. - (IT) Mr President, ladies and gentlemen, we are accustomed to declaring that combating terrorism is a priority and invoking new political legislative initiatives.
CzechA, samozřejmě, nic netáhne tak jako úspěch, ti, co nevěřili, změnili názor, a jeden po druhém začali prohlašovat, "Ano, také my chceme vyrábět auto třídy Nano.
And of course, nothing succeeds like success; the cynics then turned around, and one after the other they also started saying, "Yes, we also want to make a car in the Nano Segment.
CzechCo pak můžeme prohlašovat o ostatních 26 zemích, které tuto smlouvu ratifikovaly, některé také pomocí referenda, a které by se z tohoto hlediska měly vzdát své volby?
What are we to say then about the other 26 countries which ratified the Treaty, some of them by referendum too, and which, from this point of view, would have to give up their choice?
CzechJe pěkné prohlašovat, že bychom měli otevřít hranice libyjským uprchlíkům, ale je třeba vyčkat, zda pokud taková situace vznikne, převezmeme všichni náš díl odpovědnosti.
It is all very well to claim that we should open our doors to Libyan refugees, yet it still remains to be seen whether we will all shoulder the responsibility if the situation arises.