CS

prohlídky {ženský rod množné číslo}

volume_up
prohlídky
Prohlídky: prohlídky budovy bohužel nejsou možné.
Guided tours: we regret to say that guided tours through the building are not possible.
Tyhle prohlídky vesmíru tak nabízíme prvnímu subsaharskému planetáriu v Ghaně, stejně jako novým knihovnám, které byly postaveny v ghettech v Kolumbii, a střední škole v Kambodži.
We're actually sharing tours of the universe with the first sub-Saharan planetarium in Ghana as well as new libraries that have been built in the ghettos in Columbia and a high school in Cambodia.

Příklady použití pro "prohlídky" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDomnívám se, že vynucené lékařské prohlídky představují masivní zásah do soukromí.
I believe that enforced medical check-ups constitute a massive invasion of privacy.
CzechJe zřejmé, že stávající postupy, zejména osobní prohlídky, jsou nedostačující.
It is apparent that current procedures, in particular, body searches, are not sufficient.
CzechPo několik dalších dní pokračovalo zatýkání, prohlídky a další obviňování.
Arrests, searches and further convictions continued over the next few days.
CzechTechnické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (přepracované znění) (
Roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers (recast version) (
CzechProvedené preventivní prohlídky ukázaly, že oba reaktory pracují bezpečně.
The preventive inspections carried out showed that both reactors are operating safely.
CzechSoučástí prohlídky byla i ochutnávka Opus One, byl jsem za to rád.
When I took the tour, it actually included some Opus One, I was glad to see.
CzechJde například o vízové dohody a požadavky na 100% prohlídky nákladu.
They include the visa arrangements, as well as the requirements for 100-percent cargo scanning.
CzechZe svých zkušeností na letištích víme, že některá z nich provádí povinné tělesné prohlídky.
We all know from our experience in airports that some of them perform a mandatory physical search.
CzechŽádné "třikrát a dost", žádné neoprávněné prohlídky a zabavování notebooků nebo mobilních telefonů.
No 'three strikes out'; no warrantless searches and confiscation of laptops or mobile phones.
CzechZatýkání a prohlídky kanceláří opozičních aktivistů a aktivistů za lidská práva nadále pokračují.
Arrests and searches of the offices of opposition activists and human rights activists continue.
CzechProhlídky: prohlídky budovy bohužel nejsou možné.
Guided tours: we regret to say that guided tours through the building are not possible.
CzechBezpečnostní prohlídky musí být nejen v prostorech určených pro cestující veřejnost, ale i v provozních prostorech letiště.
There have to be security checks - both on the public side and airside.
CzechVe stejný den byly provedeny domovní prohlídky u celé řady osob spojených s běloruskou opozicí.
On that very same day, the homes of a whole range of individuals connected with the opposition in Belarus were raided.
CzechNemám na mysli jen letecké společnosti, ale také civilní agentury odpovědné za prohlídky v členských státech.
This concerns not only airlines, but also the civil agencies responsible for inspections in the Member States.
CzechLidé by si mohli vybrat mezi tím, zda se podrobí prohlídce za použití detektorů, nebo starému systému osobní prohlídky.
People could choose between submitting themselves to the scanners or to the old system of a personal check.
CzechKaždý den Prohlídky s multimediálním průvodcem
CzechTyto přístroje vytvářejí snímané obrazy osob, jakoby tyto osoby byly nahé, což je obdoba virtuální osobní prohlídky.
These machines produce scanned images of persons as if they were naked, which is equivalent to a virtual strip search.
CzechMěla by zahrnovat komplexní prohlídky s cílem účinně předcházet nezákonnému vstupu zvířat neznámého původu na území Unie.
It should involve thorough checks to effectively prevent the illegal entry of animals of unknown origin onto Union territory.
CzechZnamená to provedení studií o prevenci nemocí z povolání a znamená to, že zaměstnavatelé budou zajišťovat pravidelné lékařské prohlídky.
It means carrying out studies on the prevention of occupational risks, and it means employers providing preventive medical check-ups.
CzechMyslím, že je to vyvážená zpráva, která se správně dívá dopředu na celní zákony ES po Lisabonské smlouvě a americkém zákonu 100% prohlídky.
I feel it to be a well balanced report that rightly looks ahead at EC customs law after the Lisbon Treaty and the US '100% scanning law'.