česko-anglicko překlad pro "prohlížet"

CS

"prohlížet" anglický překlad

CS

prohlížet {sloveso}

volume_up
Knihovny vám umožňují prohlížet si a uspořádávat soubory uložené v různých umístěních.
Libraries let you view and arrange files stored in different locations.
Sestavy nástroje Migrace profilu uživatele si můžete prohlížet kdykoli po dokončení přenosu.
You can view your Transfer Reports anytime after your transfer is complete.
Většina lidí si nechce prohlížet tabulku nebo fotku rozdělenou na poloviny mezi dva monitory.
Most people don't want to view a spreadsheet or a photo split in half between two monitors.
. ~~~ Z jediného místa tak můžete procházet a prohlížet všechny své fotky. ~~~

It’s one place to browse and see all of your photos. ~~~

Knihy, hudební nosiče, hračky, oblečení, elektroniku a další výrobky můžete prohlížet a nakupovat na webech velkých prodejců.
You can browse and purchase products—books, music, toys, clothing, electronics, and much more—at the websites of major retailers.
Na webech velkých prodejců můžete prohlížet a nakupovat knihy, hudební nosiče, hračky, oblečení, elektroniku a další výrobky.
You can browse and purchase products—books, music, toys, clothing, electronics, and much more—at the websites of major retailers.
Můžete také rozhodnout, zda si jednotlivé osoby mohou vaši práci pouze prohlížet, nebo zda mohou také provádět úpravy.
You also decide whether each new set of eyes just gets to look at your work or can also edit it.
Úroveň filtrování webů, kterou pro své děti zvolíte, určuje kategorie, které si můžou prohlížet.
The Family Safety Filter will then keep track of what your kids do and save the information on the Family Safety website for you to look at.
Přátelé nebo členové rodiny, které pozvete, budou moci navštívit webové stránky a prohlížet vaše alba fotografií.
Friends and family members whom you invite can visit the website and view your photo albums.
To pomůže zabránit případným jiným uživatelům vašeho počítače prohlížet, co jste navštívili a na co jste se na webu dívali.
This helps prevent anyone else who might be using your computer from seeing where you visited and what you looked at on the web.
Na stránce Historie můžete prohlížet seznam všech webů, které jste navštívili v posledních deseti týdnech ve standardním režimu prohlížeče Google Chrome.
Use the History page to view a list of websites you've ever visited in the last 10 weeks while using Google Chrome in standard mode.
Přehrávač také může pravidelně prohlížet obsah knihovny a hledat položky, kterým chybí informace o médiích.
The Player can also periodically scan the contents of your library for items that are missing media information.
Přehrávač může také pravidelně prohlížet obsah knihovny a hledat položky, u kterých chybějí informace o médiích.
The Player can also periodically scan the contents of your Player Library for items that are missing media information.

Příklady použití pro "prohlížet" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSvé pracovní a osobní kalendáře si můžete prohlížet současně na jednom místě.
See your work and personal calendars all at the same time, all in one place.
CzechHistorii fakturace lze prohlížet až poté, co do svého účtu přidáte způsob platby.
Your billing history is only viewable after you've added a payment method to your account.
CzechSdílené knihovny a zařízení mohou prohlížet jen uživatelé, kteří patří do domácí skupiny.
Only those people who belong to the homegroup can see shared libraries and devices.
CzechVšechny položky ve složce Veřejné si mohou prohlížet ostatní uživatelé.
Anything you put into the Public folder is available for other people to see.
CzechKnihovny vám umožňují prohlížet si a uspořádávat soubory uložené v různých umístěních.
Libraries let you view and arrange files stored in different locations.
CzechSestavy nástroje Migrace profilu uživatele si můžete prohlížet kdykoli po dokončení přenosu.
You can view your Transfer Reports anytime after your transfer is complete.
CzechOdtud si můžete prohlížet obsah počítačů v síti a vyhledávat sdílené soubory a složky.
From there, you can see the contents of network computers and find shared files and folders.
CzechNemůžete ale prohlížet soubory jiných uživatelů, ani měnit jejich nastavení.
But you can't see other users' files or change their settings.
CzechV závislosti na zvolené kategorii může tento důležitý typ informací prohlížet i uživatel.
Depending on the category you choose, you might also see these important types of information.
CzechPovolit počítači prohlížet dokumenty a poštu, aby bylo dosaženo vyšší přesnosti rozpoznávání řeči
Allow computer to review your documents and mail to improve speech recognition accuracy
CzechVětšina lidí si nechce prohlížet tabulku nebo fotku rozdělenou na poloviny mezi dva monitory.
Most people don't want to view a spreadsheet or a photo split in half between two monitors.
CzechProto lze jejich nelegální obsah snadno přenést do systému v jedné zemi a prohlížet je v jiné.
Therefore, their illegal content can easily be uploaded in one country and viewed in another.
CzechAbyste mohli prohlížet a instalovat aplikace z Windows Store, potřebujete Windows 8 nebo Windows RT.
You need to have Windows 8 or Windows RT to see and install apps from the Windows Store.
CzechOtevře složku Obrázky, ve které můžete ukládat a prohlížet digitální obrázky a grafické soubory.
Opens the Pictures folder, where you can store and view digital pictures and graphics files.
CzechMůžete také streamovat videa a prohlížet fotografie ve formě prezentace.
You can also stream video and view photos in a slide show.
CzechTaké můžete prohlížet satelitní snímky požadovaných míst, které lze přibližovat, oddalovat a posunovat.
View satellite images of your desired location that you can zoom and pan.
CzechMáme také pod kontrolou, kdo se může přihlásit do vašeho účtu a kdo si může prohlížet vaše přehledy.
Please read How do I grant or restrict a user's access to specific profiles in my account?
CzechEditor registru umožňuje prohlížet složky a soubory registru a nastavení každého souboru registru.
Registry Editor lets you view registry folders, files, and the settings for each registry file.
CzechPokud je seznam stop umístěn na webovém seznamu, nelze jej rozbalit a prohlížet jednotlivé položky.
If the playlist is located on a web server, then you can't expand it to view individual items.
CzechPokud je seznam stop umístěn na webovém serveru, nelze jej rozbalit a prohlížet jednotlivé položky.
If the playlist is located on a web server, then you can't expand it to view individual items.