CS

prohlédnout {sloveso}

volume_up
Pokud si upozornění nevšimnete nebo si ho chcete prohlédnout později, můžete to udělat.
If you miss the notification, or if you want to view the solution later, you can do so.
Pozvaní přátelé a členové rodiny pak mohou navštívit tento web a prohlédnout si vaše fotoalba.
Invited friends and family members can then visit the website to view your photo albums.
V dialogovém okně Vlastnosti si můžete prohlédnout informace o procesu, včetně jeho umístění a velikosti.
In the Properties dialog box, you can view information about the process, including the location and size.
(Smích) Jen tak můžete vejít nahlédnout na odvrácenou stranu a prohlédnout si ji.
(Laughter) This is the only way for you to step into the dark side, and have a look at it.
Tehdy ani nedokázali prohlédnout bubínek.
Back then you couldn't even look at the eardrum.
Díky tomuto bezplatnému motivu pro Windows si budete moci zblízka prohlédnout drobné krásy přírody.
Take a closer look, then get even closer in this free Windows theme that examines nature's delicate side.
A můžete si všechno prohlédnout.
And you can examine everything.
Díky tomuto bezplatnému motivu pro Windows si budete moci zblízka prohlédnout drobné krásy přírody.
Take a closer look, then get even closer in this free Windows theme that examines nature's delicate side.
Pokud jde o zbytek, asi bychom si měli navzájem prohlédnout knihovny a možná se seznámit s pozadím nad šálkem čaje rooibos?
As for the rest, perhaps we should examine each other's bookshelves and perhaps get to understand the background over a cup of rooibos tea sometime?
Přihlásilo se asi 500 lidí a čtyři byli vybráni, aby si na vlastní oči mohli prohlédnout ono zmíněné zařízení, zkontrolovat jej, a pak o tom napsat blog.
So 500 people applied, and four were selected to actually go and tour the facility in question, and thus inspect it and then blog about it.
prohlédnout (také: pročíst)
prohlédnout (také: přepracovat, revidovat)
prohlédnout
prohlédnout
Musíme prohlédnout skrz tuto patologii do toho obrovského rozsahu lidských schopností.
So we need to see through the pathology and into the range of human capability.

Příklady použití pro "prohlédnout" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPo nainstalování aplikace do počítače si můžete prohlédnout seznam jejích oprávnění.
After you install an app on your PC, you can see the list of permissions for it.
CzechMusíme prohlédnout skrz tuto patologii do toho obrovského rozsahu lidských schopností.
So we need to see through the pathology and into the range of human capability.
CzechTyto fotky nebo videa si tak můžete prohlédnout, aniž musíte přejít na jiný web.
That way you don’t have to go to another website to see the photos or watch the videos.
Czech(Smích) Jen tak můžete vejít nahlédnout na odvrácenou stranu a prohlédnout si ji.
(Laughter) This is the only way for you to step into the dark side, and have a look at it.
CzechPokud si upozornění nevšimnete nebo si ho chcete prohlédnout později, můžete to udělat.
If you miss the notification, or if you want to view the solution later, you can do so.
CzechUkazatelé rizik byly tedy zveřejněny a možnost si je prohlédnout máte.
Well, the risk indicators have been published now and they can be looked at.
CzechUmožňuje prohlédnout si obsah souboru bez nutnosti jeho otevření v příslušném programu.
Use it to see a file's contents without opening the file in a program.
CzechKlepněte nebo klikněte na oddíl sestavy, který si chcete prohlédnout podrobně.
Tap or click a section of the report to see it in more detail.
CzechPozvaní přátelé a členové rodiny pak mohou navštívit tento web a prohlédnout si vaše fotoalba.
Invited friends and family members can then visit the website to view your photo albums.
CzechNávštěvníci si mohli zblízka prohlédnout práci Parlamentu a dozvědět se o naší každodenní práci.
Visitors were able to see the work of Parliament close up and learn about our everyday work.
CzechChcete-li si tyto informace prohlédnout na monitoru počítače, je nutné dočasně odpojit televizor HDTV.
To see this information on the computer monitor, you must temporarily disconnect the HDTV.
CzechTato funkce umožňuje přečíst malý text na webových stránkách nebo si prohlédnout jednotlivé pixely na fotografii.
This lets you see small text on a webpage or to check out the pixels in a photo.
Czechmůžete sdílet s blízkými, přáteli a kolegy, kteří si můžou prohlédnout váš program a dokonce přidat události.
with family, friends, and associates so they can see your schedule and even add events.
CzechVáš kolega si chce prohlédnout fotky z vaší poslední dovolené.
A co-worker asks to see pictures from your recent vacation.
CzechChcete-li si prohlédnout e-maily ze služby Gmail, spusťte aplikaci Pošta a zadejte adresu a heslo služby Gmail.
To see your email from Gmail, open the Mail app and enter your Gmail address and password.
CzechPořízené obrázky a videa si můžete prohlédnout také ve složce Z fotoaparátu v knihovně Obrázky.
You can also see the pictures and videos you’ve captured in the Camera Roll folder in your Pictures library.
CzechProgram Kalkulačka obsahuje několik dynamických nových funkcí – po kliknutí na nabídku Zobrazit si je můžete prohlédnout.
Calculator has several dynamic new features—click the View menu to check them out.
CzechDíky tomuto bezplatnému motivu pro Windows si budete moci zblízka prohlédnout drobné krásy přírody.
Take a closer look, then get even closer in this free Windows theme that examines nature's delicate side.
CzechPoužívají je výkonné motocykly na celém světě a vy si je můžete zdarma prohlédnout v tomto motivu pro Windows.
Used by high performance bikes around the world, and free for the gawking with this Windows theme.
CzechMělo by být možné prohlédnout každou stránku dokumentu.
You should be able to preview each page of the document.