CS

prohlásit {sloveso}

volume_up
Jako Němka musím prohlásit, že považuji jednání německé vlády za cynické.
As a German I have to say that I find the conduct of the German Government cynical.
. - S lítostí musím prohlásit, že hlasuji proti této zprávě.
. - I am sorry to say that I voted against this report.
(EL) Vážený pane předsedající, i já bych chtěl prohlásit, že se jedná o zajímavý dokument.
(EL) Mr President, I, too, should like to say that this is an interesting document.
Za prvé Evropa nemůže prohlásit všechny země za strategického partnera.
Firstly, Europe cannot declare every country a strategic partner.
Výzva prohlásit formy demence za jednu z prioritních oblastí zdravotní péče je správná.
The invitation to declare dementias one of the priority areas of healthcare is right.
Potom ale musíme prohlásit, že využívání nesmí narušit biologickou rovnováhu regionu.
We must then declare that exploitation must not upset the biological balance of the region.
V tomto případě mohu velice jasně prohlásit, že žádný z článků této dohody nemůže oslabit schopnost států CARIFORUM podporovat přístup k lékům.
In this case I can announce very clearly that none of the articles of the agreements can weaken the ability of the Cariforum States to support access to medicines.
Nemůžeme přislíbit 250 milionů EUR na Nabucco, a potom říci, že snižujeme finance o 50 milionů EUR, a nakonec prohlásit, že by to vlastně měla být čistě soukromá investice.
We cannot announce EUR 250 million for Nabucco, then say that we are cutting funding by EUR 50 million, and finally conclude that this should actually be a purely private investment.
Masakr ve Srebrenici nesmí být nikdy zapomenut, a proto vítáme a podporujeme iniciativu prohlásit 11. července den vzpomínky na oběti této genocidy.
The massacre in Srebrenica must never be forgotten, which is why we welcome and support the initiative to proclaim 11 July the commemorative day for the victims of this genocide.
prohlásit (také: tvrdit)
prohlásit (také: potvrdit, stvrdit, tvrdit)
to adjudge sth. void
prohlásit (také: vyhlásit)

Příklady použití pro "prohlásit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZnovu chci tedy prohlásit, že skupina PPE-DE z 95 % obsah této zprávy podporuje.
Let me say again that the PPE-DE Group supports 95% of what is in the report.
CzechTo znamená, že se dá prohlásit, že máme v srdci Evropy zakonzervovaný konflikt .
This means we could be said to have a frozen conflict in the heart of Europe.
Czech(RO) Když poslouchám paní Băsescuovou, nemohu než prohlásit: "O, les pauvres!
(RO) While listening to Mrs Băsescu, I cannot help but declare: 'O, les pauvres!
CzechZávěrem mi dovolte prohlásit, že EU je připravena brát svou odpovědnost vážně.
Finally, let me state that the EU is prepared to take its responsibilities seriously.
CzechChtěl bych nyní prohlásit, že jako poslanci Parlamentu máme být na co hrdí.
I would now like to state that we parliamentarians have a lot to be proud of.
CzechObecně můžeme prohlásit, že je Afrika světadílem s nevyužitým potenciálem.
Generally speaking, we can state that Africa is a continent with untapped potential.
CzechJako Němka musím prohlásit, že považuji jednání německé vlády za cynické.
As a German I have to say that I find the conduct of the German Government cynical.
CzechMůžeme kategoricky prohlásit, že charakter naší mise byl humanitární, nikoli politický.
I can categorically state that our mission was humanitarian in nature, not political.
CzechVýzva prohlásit formy demence za jednu z prioritních oblastí zdravotní péče je správná.
The invitation to declare dementias one of the priority areas of healthcare is right.
Czech(EL) Vážený pane předsedající, i já bych chtěl prohlásit, že se jedná o zajímavý dokument.
(EL) Mr President, I, too, should like to say that this is an interesting document.
CzechMohu prohlásit, že se toho snažíme dosáhnout v rámci naší reformy společné rybářské politiky.
What I can say is that we are trying to achieve this as part of our CFP reform.
CzechDle mého soudu lze oprávněně prohlásit, že během této doby zaznamenal značný pokrok.
In my opinion, he can rightly claim to have made a great deal of progress during that time.
CzechNaštěstí můžeme bez jakýchkoli výhrad prohlásit, že irské vepřové maso je naprosto bezpečné.
Fortunately, we can state unconditionally that Irish pork is completely safe.
CzechObčané nemohou prohlásit: "Souhlasím s tím,protože vím, na co byly peníze využity."
Citizens are not able to say 'I accept that because I know what the money has been used for'.
CzechProto musím tak důrazně prohlásit, že ten problém musí být skutečně řešen.
This is why I need to make it abundantly clear that we need to really address the problem.
CzechPotom ale musíme prohlásit, že využívání nesmí narušit biologickou rovnováhu regionu.
We must then declare that exploitation must not upset the biological balance of the region.
CzechMusíme zcela jednoznačně prohlásit: dohody s teroristy jsou nepřijatelné.
We must emphasise quite clearly: it is not acceptable to make agreements with terrorists.
CzechDomnívám se, že můžeme prohlásit, že Evropská unie se vyjádřila naprosto jednoznačně.
I think we can say that the European Union has been extremely clear.
CzechDovolte mi tedy prohlásit, že cíl EU ohledně dohody se nezměnil.
Thus, let me first establish that the EU's goal for an agreement has not changed.
CzechMusím být čestný a prohlásit, že by měly být všechny strany vyrozuměny o svých úkolech.
I must be honest and say that all parties needed to be reminded of their responsibilities.