CS

prohlášení {střední rod}

volume_up
1. generál
Jedno takové prohlášení jsme zde slyšeli před chvílí, prohlášení pana Pafilise.
We heard one such statement here a moment ago, the statement by Mr Pafilis.
Prohlášení, které v pondělí vydala vysoká představitelka, vyjadřuje tento názor.
The statement issued by the High Representative on Monday expressed this sentiment.
o prohlášení Komise o účetních povinnostech pro středně velké společnosti
the Commission's statement on accounting requirements for medium-sized companies
prohlášení (také: vyhlášení)
volume_up
declaration {podstatné jméno}
V této souvislosti přijme Evropská rada prohlášení o globalizaci.
In this context, the European Council will adopt a Declaration on Globalisation.
Potřeba komplexní strategie boje proti rakovině (písemné prohlášení): viz zápis
Need for a comprehensive strategy to control cancer (written declaration): see Minutes
Věci to zjednodušuje a Komise je připravena v tomto ohledu vydat prohlášení.
If it facilitates things, the Commission is prepared to make a declaration on this.
prohlášení (také: oznámení, zpráva)
volume_up
announcement {podstatné jméno}
Proto mám radost z prohlášení, které zde dnes učinil pak komisař Cioloş.
I am therefore pleased by the announcement made by Commissioner Cioloş today.
Mohla byste nám prosím říci, zda Komise učiní v brzké době prohlášení?
Could you please tell us if the Commission will be making an announcement soon?
Prohlášení, jež se jich týkalo, bylo dle mého názoru opožděné, ostýchavé a mlhavé.
The announcement about this was, I think, late, timid and woolly.
prohlášení (také: proklamace)
volume_up
proclamation {podstatné jméno}
Zároveň prostřednictvím formálního prohlášení potvrdíme plnoprávní postavení Charty základních práv.
We will also be giving the Charter of Fundamental Rights full status through a formal proclamation.
Proto musí Etiopie odvolat prohlášení o registraci a regulaci občanských organizací a dobročinných institucí.
That is why Ethiopia must rescind the proclamation on the registration and regularisation of civil organisations and charitable institutions.
We cannot just make proclamations.
prohlášení (také: vyhlášení)
volume_up
declaring {podstatné jméno}
Vyhlášení roku 2011 Evropským rokem dobrovolné činnosti (písemné prohlášení): viz zápis
Declaring 2011 'European Year of Volunteering' (written declaration): see Minutes
Proto smlouva obsahuje ustanovení o prohlášení neslučitelnosti takové podpory v celé řadě případů.
Therefore, the treaty contains provisions for declaring it incompatible in a whole range of cases.
Musí však zůstat nezávislý, proto je nezbytné, aby poslanci poskytovali prohlášení o své finanční situaci.
However, the legislator must remain independent, hence the importance of Members declaring their financial interests.
prohlášení (také: potvrzení, tvrzení, ujištění)
volume_up
affirmation {podstatné jméno}
Na základě prohlášení demokracie a hospodářských a sociálních reforem máme nyní příležitost posílit partnerství mezi Tuniskem a Evropskou unií.
We now have an opportunity to strengthen the partnership between Tunisia and the European Union on the basis of an affirmation of democracy and economic and social reform.
Nejdříve minulý rok v říjnu Rada vydala politické prohlášení a důvěru v makro-dohled, a v prosinci v mikrodohled a v celý legislativní balíček.
Firstly, last year in October, the Council gave political affirmation, and political confidence to that macrosupervision, and, in December, to microsupervision and the whole legislative package.
prohlášení (také: oznámení, prohlašování, vyhlášení)
volume_up
announcing {podstatné jméno}
prohlášení (také: projev)
volume_up
utterance {podstatné jméno}
prohlášení (také: projev)
volume_up
pronouncement {podstatné jméno}
Navíc projevy a prohlášení nového prezidenta USA nedávají prostor pochybnostem.
Moreover, the statements and pronouncements by the new US President himself leave no margin for doubt.
Mírový proces na Blízkém východě nepotřebuje nejasná prohlášení.
The Middle East peace process has no need for woolly pronouncements.
Mladé lidi již nepřesvědčí prohlášení a sliby.
Young people are no longer convinced by pronouncements and promises.
prohlášení (také: rčení, výrok)
volume_up
dictum {podstatné jméno}
Já rozumím tomuto nadčasovému výroku jako prohlášení o problémech, nebo ještě zmateněji, o vědomí.
I understand this timeless dictum as a statement about the problems, or more exactly the confusions, of consciousness.
prohlášení (také: zvěstování)
volume_up
annunciation {podstatné jméno}
prohlášení (také: oznámení, sdělení, vyhlášení, zpráva)
volume_up
annoucement {podstatné jméno}
prohlášení (také: doznání, přiznání)
volume_up
avowal {podstatné jméno}
Pro skupinu Zelených/Evropské svobodné aliance musí být vzpomínka k uctění obětí této tragédie ústředním bodem prohlášení, které podepsáním tohoto usnesení činíme.
For the Group of the Greens/European Free Alliance, the commemoration of the victims of this tragedy needs to be the focal point of the avowal we make in signing this resolution.
prohlášení
volume_up
asseveration {podstatné jméno}
2. ekonomika
prohlášení (také: výkaz, údaj)
volume_up
statement {podstatné jméno}
Jedno takové prohlášení jsme zde slyšeli před chvílí, prohlášení pana Pafilise.
We heard one such statement here a moment ago, the statement by Mr Pafilis.
Prohlášení, které v pondělí vydala vysoká představitelka, vyjadřuje tento názor.
The statement issued by the High Representative on Monday expressed this sentiment.
o prohlášení Komise o účetních povinnostech pro středně velké společnosti
the Commission's statement on accounting requirements for medium-sized companies

Příklady použití pro "prohlášení" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMusím učinit dvě prohlášení jako reakci na problémy, na něž upozornili poslanci.
I have to make two declarations in response to points raised by parliamentarians.
CzechRuská prohlášení o privilegovaných zájmech ve své sousedství jsou toho dědictvím.
Russia's talk of privileged interests in its neighbourhood is testimony to this.
Czechprohlášení Rady a Komise o přípravě na schůzku na vysoké úrovni o zaměstnanosti;
the Council and Commission statements on the Preparation of the Employment Summit,
CzechTaké k tomuto případu vydala EU prohlášení, které tuto popravu důrazně odsuzuje.
Also in this case the EU issued a statement strongly condemning the execution.
CzechToto prohlášení musí být smysluplné a musí na něj navazovat konkrétní opatření.
This statement must be meaningful and it must be followed by concrete measures.
CzechPotřebné prohlášení jsem však učinil a vysvětlil v něm fakta celé záležitosti.
However, I issued the necessary statement and explained the facts of the matter.
CzechV tom spočívá náš požadavek a proto jsme také předložili alternativní prohlášení.
That is our demand and consequently, we have submitted an alternative resolution.
CzechChtěl bych se vrátit k prohlášení, které Parlament přijal dne 23. června 2010.
I would like to return to the statement that Parliament adopted on 23 June 2010.
Czech(DE) Vážený pane předsedající, rád bych podpořil prohlášení pánů Schulze a Wurtze.
(DE) Mr President, I would like to endorse what Mr Schulz and Mr Wurtz have said.
CzechAvšak toto mé prohlášení neznamená, že souhlasím s bojkotem olympijských her.
However, having said this, I am not in favour of a boycott of the Olympic Games.
CzechZa úpadce můžete být prohlášeni, pokud máte věřitele, jimž nejste schopni splácet.
You may be declared insolvent if you have creditors whom you are unable to repay.
CzechPokud ano, může Účetní dvůr zaslat tato prohlášení Parlamentu, a pokud ne, proč ne?
If so, can the Court send those declarations to Parliament, and if not, why not?
CzechProhlášení, které v pondělí vydala vysoká představitelka, vyjadřuje tento názor.
The statement issued by the High Representative on Monday expressed this sentiment.
CzechV takovýchto případech nestačí pouze legislativní kroky a politická prohlášení.
In such cases, legislative action and political declarations alone are not enough.
CzechNemyslím si, že taková prohlášení mají v textu Evropského parlamentu nějaké místo.
I do not think that such statements have any place in a European Parliament text.
CzechPane předsedající, baronko Ashtonová, rovněž bych rád poděkoval za vaše prohlášení.
Mr President, Baroness Ashton, I would also like to thank you for your statement.
CzechAlespoň tak se dalo rozumět prohlášení paní Merkelové a pana Sarkozyho minulý týden.
At least that is what Mrs Merkel and Mr Sarkozy appeared to be saying last week.
CzechTato témata již nesmí být tabu a samozřejmě mají v takovém prohlášení své místo.
These must stop being taboo subjects and obviously have a place in such a statement.
CzechTakové prohlášení je samozřejmě nepřijatelné a zjevně je míněno jako propaganda.
This is a statement that is of course unacceptable and obviously meant as propaganda.
CzechDalším bodem programu je prohlášení Komise o reformě nástrojů na ochranu obchodu.
The next item is the Commission statement on reform of trade protection instruments.