CS

programy {mužský rod množné číslo}

volume_up
programy
Vyberte položky Programy, Výchozí programy a potom Nastavení výchozích programů.
Select Programs, Default Programs, and then Set your default programs.
Jednak se seznam Všechny programy rozšiřuje o nově nainstalované programy.
First, when you install new programs, they get added to the All Programs list.
Zadejte text Výchozí programy a pak klepněte nebo klikněte na položku Výchozí programy.
Enter Default programs, and then tap or click Default Programs.
programy (také: pořady)
Programy stability nebo konvergenční programy a vnitrostátní programy reforem jsou potřebné, ale nestačí.
Stability or convergence programmes and domestic reform programmes are needed, but are not enough.
Naše zkušenost s těmito dvěma programy nám umožní shodu v tom, jak řídit jiné programy.
Our experience with these two programmes will enable us to agree on how to manage other programmes.
Programy s jednoduššími pravidly budou zároveň transparentnější a efektivnější.
Programmes which have simpler rules will also be more transparent and efficient.

Příklady použití pro "programy" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProgramy s jednoduššími pravidly budou zároveň transparentnější a efektivnější.
Programmes which have simpler rules will also be more transparent and efficient.
CzechPosláním společného výzkumu na úrovni EU je doplňovat národní výzkumné programy.
Joint research at EU level is designed to complement national research programmes.
CzechUkončete všechny další programy médií, které dekodér používají, a akci opakujte.
Close all other media programs that are using the decoder, and then try again.
CzechVšechny programy zabírají systémovou paměť, což může mít velký dopad na výkon.
All programs take up system memory, which can have a huge impact on performance.
CzechNež počítač vypnete, uložte soubory a potom ukončete veškeré spuštěné programy.
Before shutting down your computer, save files, and then close any open programs.
CzechIkony jsou malé obrázky představující soubory, složky programy a další položky.
Icons are small pictures that represent files, folders, programs, and other items.
CzechJaký je rozdíl mezi programy Microsoft Security Essentials a Windows Defender?
What's the difference between Microsoft Security Essentials and Windows Defender?
CzechDokonce i různé programy někdy převádějí a zpracovávají barvy odlišným způsobem.
Even different programs will occasionally interpret and process colors differently.
CzechPokud nechcete, aby děti spouštěly určité programy, můžete jim v tom zabránit.
You can prevent children from running programs that you don't want them to run.
CzechUpozorní také, když se programy pokusí změnit důležitá nastavení systému Windows.
It also alerts you when programs attempt to change important Windows settings.
CzechKomise podporuje projekty a programy pro přístup k čisté vodě v několika zemích.
The Commission is backing water access projects and programmes in several countries.
CzechNěkteré programy mohou stále přistupovat k údajům ze senzoru, který je zakázaný.
Some programs may still access information from a sensor when it's disabled.
CzechPři vlastní (čisté) instalaci nezůstanou zachovány soubory, programy ani nastavení.
A custom (clean) installation doesn't preserve your files, programs, or settings.
CzechZačali jsme s mnoha programy, abychom zajistili, že děti budou do školy chodit.
We've started many programs just to make sure that the child comes to school.
CzechBez těžkého průmyslu bychom neměli žádné peníze na environmentální programy!
Without robust industries, we would have no money for environmental programmes!
CzechDokonce i různé programy někdy převádějí a zpracovávají barvy odlišným způsobem.
Even different programs sometimes interpret and process colors differently.
CzechObecně lze říci že čím větší je paměť RAM v počítači, tím rychleji programy běží.
The more RAM your computer has, the faster your programs will generally run.
CzechLoňský prosinec byly tyto programy představeny členským státům, které je přidělily.
These programmes were presented to and awarded by the Member States last December.
CzechV tomto ohledu potřebujeme pružné a inovativní programy vzdělávání v raném věku.
In this regard, we need flexible and innovative early childhood education programmes.
CzechZahájili jsem první programy na léčbu malárie, které v této zemi kdy existovaly.
We've started the first malaria treatment programs they've ever had there.