česko-anglicko překlad pro "programování"

CS

"programování" anglický překlad

CS

programování {střední rod}

volume_up
1. generál
programování (také: kódování, šifrování)
volume_up
coding {podstatné jméno}
2. IT
programování
volume_up
programming {podstatné jméno}
Je důležité vyřešit problémy spojené s nástroji před novým obdobím programování.
It is important to fix issues related to instruments before the new programming period.
Význam společného programování prostředků určených na výzkum však nelze přeceňovat.
However, in addition, the importance of joint programming of research resources cannot be overstated.
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.

Příklady použití pro "programování" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe důležité vyřešit problémy spojené s nástroji před novým obdobím programování.
It is important to fix issues related to instruments before the new programming period.
CzechPokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
CzechVýznam společného programování prostředků určených na výzkum však nelze přeceňovat.
However, in addition, the importance of joint programming of research resources cannot be overstated.
CzechToto bylo učiněno, pokud jde o budoucí finanční programování.
This is what has been done as regards future financial programming.
CzechTakže programování je, myslím, způsob, jak bychom to měli dělat.
So programming is the way I think we should be doing that.
CzechChápu zájem Parlamentu na tom, aby byl zapojen do strategických dokumentů a víceletého programování.
I understand Parliament's concern to be involved in the strategy papers and multiannual programming.
CzechAle roboti jako tito jsou trochu nároční na programování.
But robots like this, they're a little hard to program.
CzechPovažuji tento plán za průkopnický v mnoha aspektech, včetně iniciativ ERA, jako je například společné programování.
I see it as a pioneer in many respects, including ERA initiatives such as joint programming.
CzechZ tohoto důvodu Komise v roční politické strategii nenavrhla žádné podstatné změny ve finančním programování.
Accordingly, the Commission has not proposed, in the APS, any major changes in financial programming.
CzechV podstatě to zahrnuje nejzákladnější pilíř programování, digitální logický člen, přímo do součástek.
It basically embeds the most fundamental building block of computing, the digital logic gate, directly into your parts.
CzechKomise dále odhaduje, že 550 milionů eur bude muset přijít z programování operačních programů EFF.
The Commission further estimates that EUR 550 million will have to come from the programming of EFF operational programmes.
CzechKoordinace a dělba práce musí být hlavními zásadami programování v rámci tohoto nového nástroje pro rozvoj.
Coordination and division of labour must be the guiding principles of programming under the new development instrument.
CzechMůže Evropská rada poskytnout další podrobnosti ohledně nedávno ohlášeného společného programování výzkumu těchto nemocí?
Can the Council give further details on the recently announced Joint Programming Initiative on combating these illnesses?
CzechHlasoval jsem pro zprávu paní Carlottiové o provádění programování 10.
in writing. - (FR) I voted for this report by Mrs Carlotti on the implementation of the programming of the 10th European Development Fund (EDF).
CzechBude existovat prostorové programování.
CzechJsem hluboce znepokojená i dalším problémem, na který upozorňuje tato zpráva: programovaní finančních toků přes přijímající země.
I am deeply concerned by another issue underlined in this report: the programming of money flow towards recipient countries.
CzechToto nové programování podpoří demokratickou kontrolu v souvislosti s prvním prováděním programu týkajícím se období 2007-2010.
This new programming will give rise to a round of democratic scrutiny, as for the first programming exercise covering 2007-2010.
CzechPodle uplatněného postupu v podstatě představuje první fázi rozpravy o politice soudržnosti v novém období programování.
In effect, pursuant to the procedure adopted, it represents the first stage in the debate on cohesion policy in the new programming period.
CzechPo víc jak roce plánování, dvou týdnech programování a nočním ponocování. ~~~ Tony poprvé po sedmi letech opět maloval.
And after over a year of planning, two weeks of programming, carb-fest and all-night sessions, Tony drew again for the first time in seven years.
CzechJmenuje se to programování.