česko-anglicko překlad pro "profitovat"

CS

"profitovat" anglický překlad

CS

profitovat {sloveso}

volume_up
Bělorusko tak může po mnoha letech izolace profitovat z nové politiky.
These are ways in which Belarus can profit from the new policy, after many years of isolation.
Kanada je pro EU důležitým potenciálním obchodním partnerem a obě strany budou z takové dohody profitovat.
Canada is an important potential trading partner for the EU, and both parties will profit from such an agreement.
A troufám si tvrdit, že až se Galileo rozběhne, vrátí se soukromý sektor a bude chtít na projektu také profitovat.
I am convinced that when Galileo is up and running, the private sector will come back and will also want to profit from the project.
profitovat (také: nabýt, získat)
Budeme-li však investovat do energií budoucnosti a produkce budoucnosti, budeme na tom profitovat.
However, if we invest in the energies of the future and the production of the future, we gain.

Příklady použití pro "profitovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJsem si jist, že z ní může profitovat jak Evropská unie, tak Korea, pokud se správně dohodneme.
I believe it is one that both the EU and Korea can win if we get the right deal.
CzechBělorusko tak může po mnoha letech izolace profitovat z nové politiky.
These are ways in which Belarus can profit from the new policy, after many years of isolation.
CzechZ hospodářského blahobytu by měl profitovat každý, dámy a pánové.
Economic prosperity should benefit everyone, ladies and gentlemen.
CzechBudeme-li však investovat do energií budoucnosti a produkce budoucnosti, budeme na tom profitovat.
However, if we invest in the energies of the future and the production of the future, we gain.
CzechMédia by z takového obchodu mohla profitovat, třeba tím, že by takovou propagaci směrem k nezletilým osobám šířila.
The media might benefit from such business, probably by disseminating such promotion to minors.
CzechKanada je pro EU důležitým potenciálním obchodním partnerem a obě strany budou z takové dohody profitovat.
Canada is an important potential trading partner for the EU, and both parties will profit from such an agreement.
CzechVe skutečnosti by měl spotřebitel profitovat z každé úspory na nákladech a z každého zvýšení efektivity systému.
In fact, consumers should benefit from every reduction in expenses and from every increase in the efficiency of the system.
CzechProběhly nějaké konzultace s lidmi, kteří mohou z této situace profitovat, nebo s těmi, kteří mohou přijít o živobytí?
Was there any consultation with the people who may benefit from the situation, or with those who may lose their livelihood?
CzechSpolečenství může z této spolupráce určitě profitovat a realizovat a zdokonalovat vlastní vědeckotechnické projekty.
The Community can certainly benefit from such cooperation, realising and perfecting its own scientific and technical projects.
CzechA troufám si tvrdit, že až se Galileo rozběhne, vrátí se soukromý sektor a bude chtít na projektu také profitovat.
I am convinced that when Galileo is up and running, the private sector will come back and will also want to profit from the project.
CzechA umělec sám mohl profitovat z takového seznamu a užít je k plánování, kolik jaké barvy bude kdy potřebovat.
And the artist himself could also benefit from this sort of listing procedure by using it to estimate how many pots of paint he's likely to need in the future.
CzechPotřebujeme jistotu, že tento zlomek nezkazí většinu a že naše práce bude z toho, co z kontaktu s okolím získá, spíš profitovat než naopak.
We need to ensure that the few do not taint the many and that our work benefits from outside inputs rather than being distorted by it.
CzechPokud jde o spotřebitele, spotřebitelé po celé Evropě budou profitovat ze vzrůstající konkurence a nabídky, kterou budou nová pravidla zajišťovat.
All European consumers will, for their part, be winners from the increased competition and supply that the new rules will ensure.
CzechZe všeho nejdříve ale musí být odstraněny necelní bariéry na straně Koreje, aby nedošlo k tomu, že z dohody bude profitovat pouze Korea.
First of all, non-tariff barriers on the Korean side must be withdrawn, so that it does not turn out that the sole beneficiary of this cooperation is Korea.
CzechProtože klauzule "no bail out" stanoví, že členské státy nemohou převzít dluhy jiných členských států, neměly by mít ani dovoleno z těchto dluhů profitovat.
As the no bail out clause states that Member States cannot take on the debts of others, they should not be allowed to profit from those debts either.
CzechRozhodnutí podat žádost o členství bylo přijato v panice po kolapsu islandského bankovního systému ve snaze profitovat z evropské podpory.
The decision to apply for membership was taken in a moment of panic, following the collapse of the Icelandic banking system, in order to benefit from European support.
CzechSouhlasili byste s návrhem zavedení ekologické daně při dovozu ze zemí, které se snaží profitovat z mezinárodní dohody o ochraně životního prostředí?
Would you agree with the idea of imposing a green tax on imports from countries jumping on the bandwagon of the international agreement on environmental protection?
CzechAle věřím, že spotřebitelé nakonec budou profitovat z úspor nákladů dosažených uvnitř odvětví.
For consumers, I agree that the implications are not always clear-cut, but I believe they will eventually benefit from cost savings achieved within the industry.