česko-anglicko překlad pro "profese"

CS

"profese" anglický překlad

volume_up
profese {ž mn. č.}
CS

profese {mužský rod }

volume_up
profese (také: povolání, tvrzení, vyznání)
volume_up
profession {podstatné jméno}
Tato profese je musí naplňovat a musí být vnímána jako dobré povolání.
The profession has to be fulfilling. It has to be seen as a good career.
Do učitelské profese potřebujeme přilákat ty nelepší uchazeče.
We need to attract the very best candidates into the teaching profession.
V minulosti byla profese učitele respektovaná a ceněná.
In the past, teaching was a respected and valued profession.

Příklady použití pro "profese" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDotčené profese mohou být velmi dobře obsazeny našimi vlastními pracovníky.
The professions in question can be perfectly well filled by our own workers.
CzechTyto profese byly často regulovány pomocí federálních nebo regionálních právních předpisů.
These professions have often even been regulated in federal or regional laws.
CzechPředpokládá se také rozšíření systému IMI na všechny regulované profese.
Furthermore, an extension of IMI to all regulated professions is envisaged.
CzechKomise dále zdůrazňuje potřebu přilákat mladé lidi, aby si volili tyto profese.
The Commission further stresses the need to attract young people to choose these professions.
CzechŘidiči autobusů, pekaři a mnohé další profese organizují své vlastní nezávislé odbory.
Bus drivers, bakers and many other professions organise their own independent trade unions.
CzechTato profese je musí naplňovat a musí být vnímána jako dobré povolání.
The profession has to be fulfilling. It has to be seen as a good career.
CzechPřehled informací, které uvádíme pro povolání fyzioterapeuta, připravujeme i pro ostatní profese.
We are working to extend the service offered to physiotherapists to other professions.
CzechDo učitelské profese potřebujeme přilákat ty nelepší uchazeče.
We need to attract the very best candidates into the teaching profession.
CzechNaneštěstí ziskovost této profese upadá a s ní i zájem mladých lidí o tento obor.
Unfortunately, the profitability of the profession is falling and, with it, young people's interest in it.
CzechKdyž nám řeknou, že bankéřství je velmi vážená profese, spousta z nás chce jít dělat bankéře.
When we're told that banking is a very respectable profession a lot of us want to go into banking.
CzechPodle mého názoru je to do budoucna důležitá profese.
In my opinion, this is an important professional field for the future.
CzechPřehled informací, které nyní uvádíme pro povolání fyzioterapeuta, připravujeme i pro ostatní profese.
We are working to extend the service currently offered to physiotherapists to other professions.
CzechTo je významný krok vpřed v uznání této profese.
This is a major step forward in acknowledgement of this profession.
CzechV minulosti byla profese učitele respektovaná a ceněná.
In the past, teaching was a respected and valued profession.
CzechMusíme se zabývat způsoby, jak zařadit tyto pomocné zdravotnické profese do centra našeho plánování.
We need to look at ways of bringing those ancillary health professionals into the centre of our planning.
CzechTéto druhé rozsáhlé demonstrace za posledních šest měsíců se účastnilo téměř 80 % příslušníků této profese.
This second large-scale demonstration in six months involved nearly 80% of this professional class.
CzechSrovnáváme srovnatelné, když v členských státech otevíráme tyto profese pro odborníky z jiných členských států?
Are we comparing like with like if we are opening up professions in one Member State to another?
CzechVždy se informujte na příslušných úřadech dané země, zda je vaše profese regulována či nikoli.
Always check with the authorities of the country you are going to whether or not your profession is regulated there.
CzechTo nesmí být bez náležitého důvodu ohroženo; tzn. pouze proto, že taková profese jinde neexistuje.
This must not be jeopardised without good cause; that is, merely because such professions do not exist elsewhere.
CzechNejočividnějším příkladem jsou lékařské profese.
The most obvious example is that of the medical professions.