česko-anglicko překlad pro "produkující"

CS

"produkující" anglický překlad

CS

produkující {přídavné jméno}

volume_up
produkující (také: vyrábějící, vytvářející)
Je to země, v níž vláda poslouchá velké společnosti produkující banány.
It is a country in which the large banana-producing companies make and break governments at their will.
Navíc byl podceněn dopad na země a regiony EU produkující banány, jako je například autonomní oblast Madeira.
Furthermore, there were no proper warnings of the impact on the banana-producing countries and regions of the EU, such as the Autonomous Region of Madeira.
A u naší nepřiměřené spotřeby zvířat produkující skleníkové plyny a způsobující choroby srdce, dobré zacházení je jen zástěrkou.
And with our hyper-consumption of those animals producing greenhouse gases and heart disease, kindness might just be a bit of a red herring.

Příklady použití pro "produkující" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechOblast na našem prahu, Blízký východ, je jakousi akademií produkující teroristy.
Next door to us, in the Middle East, there is an 'academy' that produces terrorists.
CzechA také jsou malé hvězdice produkující pruhy světla, které tančí okolo jejich ramen.
And there are brittle stars that produce bands of light that dance along their arms.
CzechŠlo o čínskou a belgickou společnost produkující elektronická zařízení.
It was a Chinese company and a Belgian electronic company.
CzechJe to země, v níž vláda poslouchá velké společnosti produkující banány.
It is a country in which the large banana-producing companies make and break governments at their will.
CzechZtráta 15 centů na kile mléka znamená pouze pro samotné německé zemědělce produkující mléko schodek ve výši 4,2 miliardy EUR.
A loss of 15 cents per kilo of milk means a shortfall of EUR 4.2 billion for German milk farmers alone.
CzechProto není jasné, proč by mělo být ze směrnice vyňato celé průmyslové odvětví produkující značné toky odpadů.
Therefore, it is not clear why a complete industry, which is expected to produce significant waste streams, is being exempted.
CzechMezivládní panel pro změnu klimatu OSN (IPCC) rovněž potvrdil úlohu jaderné energie jako energie produkující nízké objemy emisí.
The UN's climate panel, the IPCC, also confirmed the role of nuclear power as a low-emission form of energy.
CzechProgram však velice málo přispěl k přeměně Evropské unie na hospodářství produkující málo emisí oxidu uhličitého.
However, the programme made only a very small contribution to transforming the EU into a low carbon dioxide-emitting economy.
CzechSamotná skutečnost, že rodiny žijí v členském státě, jim musí umožnit rozvíjet své schopnosti jako zdroje produkující bohatství.
The fact that families live in a Member State must permit them to develop their capacities as sources of wealth production.
CzechPři kontaktu se specifickým antigenem se z B-lymfocytů vyvinou buď plazmocyty produkující protilátky nebo tzv. paměťové buňky.
Sub-group of the lymphocytes that mature in the bone marrow, the lymph glands, the spleen and in other lymph organs in humans.
CzechTyto dohody jsou prostě výsledkem tlaku, který vyvíjejí hlavní nadnárodní společnosti produkující banány pod laskavým dozorem WTO.
These agreements are simply the result of the pressure exerted by the main banana multinationals under the kindly eye of the WTO.
CzechNavíc byl podceněn dopad na země a regiony EU produkující banány, jako je například autonomní oblast Madeira.
Furthermore, there were no proper warnings of the impact on the banana-producing countries and regions of the EU, such as the Autonomous Region of Madeira.
CzechA u naší nepřiměřené spotřeby zvířat produkující skleníkové plyny a způsobující choroby srdce, dobré zacházení je jen zástěrkou.
And with our hyper-consumption of those animals producing greenhouse gases and heart disease, kindness might just be a bit of a red herring.
CzechNaším cílem je zamezovat globálnímu oteplování, a proto není přesouvání technologie produkující velký objem emisí do třetích zemí přijatelné.
It is our vision to reduce global warming; therefore just moving higher-emission technology to third countries is not acceptable.
CzechMěli jsme dohodu o volném obchodu, která je v troskách, a teď musíme tyto země produkující banány znovu odškodňovat.
We had a freer trade agreement which has now gone 'phut', and what we now have to do is to indemnify and compensate those banana-producing countries again.
CzechZápad držely v hrsti státy produkující ropu a my jsme převáděli miliardy a miliardy dolarů, abychom korumpovali despotické režimy.
The West has been held to ransom by oil-producing states, and we have transferred billions upon billions of dollars to corrupt and despotic regimes.
CzechAbych se však dostal k otázce doprovodných opatření týkajících se banánů, tato otázka je pro partnery ze zemí AKT produkující banány nepříjemná.
Nevertheless, to turn to the subject of the Banana Accompanying Measures, this agreement is embarrassing with regard to our ACP banana-producing partners.
CzechPřed dvěma lety činila podpora ze strany členských států EU pro průmysl produkující a využívající černé uhlí, tedy antracit, celých 2,9 miliardy EUR.
Two years ago, aid from the EU Member States to industry that produced and used hard coal, that is to say, anthracite, was as much as EUR 2.9 billion.
CzechBritští zemědělci produkující vejce vložili svou důvěru v Komisi a investovali stovky milionů liber, aby se na zavedení těchto právních předpisů připravili.
The UK's egg farmers put their confidence in the Commission, and have invested hundreds of millions of pounds getting ready for this legislation.
Czech(HU) Pane předsedající, žijeme v době, kdy zemědělci produkující mléko a mléčné výrobky denně páchají sebevraždy, dokonce i v bohatých západních zemích, jako je Francie.
(HU) We are living, Mr President, at a time when dairy farmers are committing suicide every day, even in rich Western countries like France.