česko-anglicko překlad pro "produktivní"

CS

"produktivní" anglický překlad

volume_up
produktivní {příd. jm. m.}
CS

produktivní {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
produktivní (také: výrobní)
Potřebujeme také produktivní spolupráci mezi různými zúčastněnými stranami.
We also need productive cooperation between the various stakeholders.
Třetí se týká služeb pozemní obsluhy, které musí být efektivní a produktivní.
The third concerns ground handling services, which must be effective and productive.
Produktivní provozy, které vyrábějí příliš mnoho, mají sahat hlouběji do kapes.
Productive operations that deliver too much are to be asked to dig deeper into their pockets.

Příklady použití pro "produktivní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTřetí se týká služeb pozemní obsluhy, které musí být efektivní a produktivní.
The third concerns ground handling services, which must be effective and productive.
CzechProduktivní provozy, které vyrábějí příliš mnoho, mají sahat hlouběji do kapes.
Productive operations that deliver too much are to be asked to dig deeper into their pockets.
CzechPotřebujeme také produktivní spolupráci mezi různými zúčastněnými stranami.
We also need productive cooperation between the various stakeholders.
CzechJménem své skupiny se těším na živé, a doufám i produktivní, rozpravy.
On behalf of my group, I look forward to some exciting and, hopefully, productive debates.
CzechDěkuji vám za vaše produktivní příspěvky do diskuse a přeji mnoho úspěchů do budoucnosti.
I thank you for your productive discussions, and I wish you success also in your future work.
CzechNa závěr bych rád poděkoval stínovým zpravodajům za velmi produktivní spolupráci.
Finally, I would like to thank the shadow rapporteurs for their cooperation, which was very productive.
CzechOd svého ustavení udržuje ECB s Evropským parlamentem těsný a produktivní dialog.
Since its establishment, the ECB has maintained a close and fruitful dialogue with the European Parliament.
CzechBez nich by tato rozprava nebyla tak zajímavá a zároveň tak produktivní.
Without them, this would not have been such an interesting and, at the same time, productive, debate.
CzechDelší život neznamená sám o sobě delší produktivní kariéru.
A longer lifespan does not in itself mean a longer productive career.
CzechMusíme si přiznat, že vlády nevytvářejí produktivní pracovní příležitosti ani nezvyšují životní úroveň.
We must recognise that governments do not create productive jobs or raise living standards.
CzechObávám se, že vaše role při vyjednávání nebyla produktivní.
I am afraid that your role in the negotiations was not productive.
CzechK čemu jsou produktivní reaktory, které se zhroutí pod masou vody či v případě zemětřesení?
What is the use of productive reactors if they buckle under water masses or in the event of earthquakes?
CzechK čemu jsou produktivní reaktory, které se zhroutí pod masou vody či v případě zemětřesení?
What is the use of productive reactors if they buckle under water masses and in the event of earthquakes?
CzechJe potěšitelné, že již v červenci jsme mohli vést velmi produktivní a dobře míněnou diskusi.
It is so gratifying that already in July we achieved some very productive and well-intentioned communication.
CzechTakže uvažování o emocích jako protikladu k -- jako něco méně než myšlení, je nesmírně produktivní.
So thinking of emotions as the opposite of -- as something less than thinking is immensely productive.
CzechVzdělanější romské děti si zvyšují šanci, že se stanou produktivní součástí pracovní síly.
As Roma children become more educated, they increase their chances of becoming productive members of the workforce.
CzechMusíme zajistit jejich produktivní využití pro zabezpečení stávajících a tvorbu nových pracovních míst.
We must make sure that we use this expertise productively to secure existing jobs and create new ones.
Czech. - (FI) Je nutností, aby politika pro boj se změnou klimatu byla nadále produktivní.
in writing. - (FI) It is vital to mainstream climate policy for the fight against climate change to be productive.
CzechChtěl bych však pogratulovat paní Sbarbatiové k její produktivní spolupráci s evropským veřejným ochráncem práv.
I would, however, congratulate Mrs Sbarbati on her productive work with the European Ombudsman.
CzechRáda bych poděkovala kolegům ve Výboru pro rozvoj, spolupráce s nimi byla velmi produktivní.
I would like to thank my colleagues in the Committee on Development, with whom the work has been extremely productive.