CS

produkt {mužský rod }

volume_up
1. generál
produkt (také: plod, součin, výsledek)
volume_up
product {podstatné jméno}
Je to vždy produkt, ale je to více než produkt, protože nese význam a účel.
It is always a product, but it is more than a product because it carries meaning and purpose.
Hrubý domácí produkt představuje ukazatel hospodářského rozvoje a prosperity.
Gross Domestic Product is an indicator of economic development and prosperity.
Požadavek, aby byl zakázán jeden produkt, nevyřeší problém nezodpovědného pití.
Calling for one product to be banned will not solve the problem of irresponsible drinking.
. ~~~ to také vytáhne nahoru produkt.
You get more money because your terms of trade have improved, but also that drives up output across the board.
produkt (také: artikl, komodita, tovar, výrobek, zboží)
volume_up
commodity {podstatné jméno}
Zkrátka představuje vyhledávanou a přitažlivou komoditu a často také hlavní vývozní produkt země.
In brief, it is a sought-after and attractive commodity, and often a country's main export product.
Zdá se totiž, že existuje určitá nespojitost mezi tím, jak se oceňuje samotný produkt, a jak ho oceňuje finanční trh, který s ním pracuje.
In fact there seems to be a disconnection between the way the product itself is appreciating and the financial market that is based on that very same commodity.
2. ekonomika
produkt (také: výrobek)
volume_up
product {podstatné jméno}
Je to vždy produkt, ale je to více než produkt, protože nese význam a účel.
It is always a product, but it is more than a product because it carries meaning and purpose.
Hrubý domácí produkt představuje ukazatel hospodářského rozvoje a prosperity.
Gross Domestic Product is an indicator of economic development and prosperity.
Požadavek, aby byl zakázán jeden produkt, nevyřeší problém nezodpovědného pití.
Calling for one product to be banned will not solve the problem of irresponsible drinking.

Příklady použití pro "produkt" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProdukt je chráněn jen v případě, že mu patentový úřad udělí osvědčení o patentu.
Only when a patent office grants a protection certificate is a product protected.
CzechProdávám produkt na trhu, který jej nechce, ale je nucen jej ze zákona nakupovat.
I sell a product to a market that doesn't want it, but is forced by law to buy it.
CzechHrubý domácí produkt představuje ukazatel hospodářského rozvoje a prosperity.
Gross Domestic Product is an indicator of economic development and prosperity.
CzechProtože, víte, když TiVo spustilo svůj produkt, řekli nám všem co nabízí.
Because you see, when TiVo launched their product they told us all what they had.
CzechPro ten samý produkt by neměla v různých zemích existovat různá označení..
There should be no different description of the same product in various countries.
CzechVíme, že každý produkt, jehož uvedení na trh je povoleno, musí splňovat minimální normy.
We know that every product allowed on to the market must meet minimum standards.
CzechPokud je to průmyslový produkt, pak může být mísen, jako vinná Coca-Cola.
If it is an industrial product, then it can be blended, like a wine Coca-Cola.
CzechJe mimořádně důležité řídit se jasným přikázáním: Planeta, lidé a produkt ...
It is extremely important to stick to the proper order: Planet, people and product ...
CzechJiž dlouho jsme si vědomi toho, že hrubý národní produkt je k měření nedostatečný.
We have known for a long time that gross national product is inadequate.
CzechSlužba MAPS je funkční pouze v případě, že byl produkt v počítači povolen.
Please note that MAPS only operates if the product has been enabled on your computer.
CzechPožadavek, aby byl zakázán jeden produkt, nevyřeší problém nezodpovědného pití.
Calling for one product to be banned will not solve the problem of irresponsible drinking.
CzechPředevším musíme zajistit, aby lidé - spotřebitelé věděli, odkud produkt pochází.
We must ensure first of all that people - the consumers - know where the produce came from.
CzechHrubý domácí produkt je nejznámějším měřítkem makroekonomické aktivity.
Gross domestic product is the best known measure of macro-economic activity.
CzechHrubý domácí produkt je jednoduchý ukazatel, zatímco vývoj je složitý jev.
Gross domestic product is a simple indicator, while development is a complex phenomenon.
CzechZaprvé, opravdu pochopili, že značka je hlas a produkt je suvenýr.
First, they really understood that a brand is a voice and a product is a souvenir.
CzechJe to vždy produkt, ale je to více než produkt, protože nese význam a účel.
It is always a product, but it is more than a product because it carries meaning and purpose.
CzechV Centru pro kompatibilitu můžete vyhledat určitý produkt, se kterým máte potíže.
You can search the Compatibility Center for a particular product that you're having trouble with.
CzechByl to skutečně produkt čistě pro early-adoptery... ~~~ (Smích) Skinnerův vysavač z roku 1905.
This was truly, truly an early-adopter product -- (Laughter) the 1905 Skinner Vacuum.
CzechVíte, kokain je skvělý produkt - práškový kokain - ale musíte znát bohaté bělochy.
You know, cocaine's a great product -- powdered cocaine -- but you've got to know rich white people.
CzechNechtěli jen obyčejnou reklamu pro produkt, chtěli změnit, o čem barvy jsou.
They didn't just slap a new ad on the product; they changed what it meant to build a paint product.