česko-anglicko překlad pro "produkovat"

CS

"produkovat" anglický překlad

CS

produkovat {sloveso}

volume_up
Společná zemědělská politika určuje schopnost zemědělců produkovat potraviny.
CAP reform will determine the farmers' ability to produce food.
A účel, samotná podstata hudebního vystoupení, je produkovat dokonalou hudbu.
And the point, the essential nature, of musical performance is to produce excellent music.
Je jasné, že musíme více produkovat, protože poptávka musí být také uspokojena.
It is clear that we have to produce more because demand also has to be covered.

Příklady použití pro "produkovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe jasné, že musíme více produkovat, protože poptávka musí být také uspokojena.
It is clear that we have to produce more because demand also has to be covered.
CzechDohromady budou produkovat uran zbraňové čistoty dostačující pro jednu bombu ročně.
Together they will produce one bomb's worth of weapons-grade uranium a year.
CzechUmění a kultura také potřebují pomoc a podporu, pokud mají produkovat tvořivost.
Art and culture also need support and encouragement if they are to engender creativity.
CzechNěkteré inkoustové tiskárny mohou produkovat vysoce kvalitní fotografie a detailní grafiku.
Some inkjet printers can reproduce high-quality pictures and detailed graphics.
CzechA účel, samotná podstata hudebního vystoupení, je produkovat dokonalou hudbu.
And the point, the essential nature, of musical performance is to produce excellent music.
CzechMusí také začít produkovat více zelené energie, mnohem více zelené energie.
They must also start to produce green energy, much more green energy.
CzechApeluji na vás jménem lidí, kteří se snaží produkovat potraviny.
I am appealing to you on behalf of the people who are trying to produce the food.
CzechSpolečná zemědělská politika určuje schopnost zemědělců produkovat potraviny.
CAP reform will determine the farmers' ability to produce food.
CzechA jako ten, který jste právě viděli, dokáže produkovat pruhy světla.
And like the one you just saw, it can produce these as bands of light.
CzechOd 1. ledna 2012 je zakázáno produkovat vejce v klecových chovech.
From 1 January 2012, the production of eggs in battery cages is banned.
CzechJejich vláda byla jedna z prvních, která se zavázala, že do roku 2021 přestane produkovat oxid uhličitý.
Their government is one of the first to commit to be carbon neutral by 2021.
CzechNaší povinností je produkovat víc než ostatní, nikoli méně."
We have a responsibility to lead the world in producing more, not less'.
CzechProč by jednobuněčná řasa měla být schopná produkovat světlo?
So why would a single-celled alga need to be able to produce light?
CzechMléko musí mít možnost produkovat hlavně ti, kteří mají nízké náklady a dosahují zisku.
The opportunity to produce milk should go mainly to producers who have low costs and who achieve a profit.
CzechJeště důležitější však je samotná schopnost potraviny produkovat.
Even more important, however, is the ability to produce food.
CzechMusíme uvážit, jak můžeme produkovat a zpřístupňovat potraviny.
We must consider how we can produce food and make it available.
CzechStále je dost zemědělců ochotných a schopných produkovat potraviny.
We still have farmers willing and able to produce food.
CzechVzhledem k hojnosti zdrojů můžeme produkovat velké množství surovin pro výrobu bioenergie.
Given the abundance of resources, we could produce huge quantities of raw material for bioenergy production.
CzechVýsledkem bude, že se čerstvá vejce budou produkovat zde, a budou pro spotřebitele jistě dražší.
The result is that fresh eggs will be produced here, and they will indeed be more expensive for consumers.
CzechPři limitu 147 gramů, což odpovídá 5,6 litrů nafty, budou vozidla produkovat méně znečištění.
With a limit of 147 grams, which is the equivalent of 5.6 litres of diesel, vehicles will produce less pollution.