česko-anglicko překlad pro "produkce"

CS

"produkce" anglický překlad

CS

produkce {ženský rod}

volume_up
produkce (také: dílo, inscenace, tvorba, těžba, výroba, výtvor)
volume_up
production {podstatné jméno}
Omezení produkce cukru automaticky znamená odstranění hospodářské soutěže.
If sugar production is restricted, competition automatically disappears.
Musí to automaticky doprovázet nedostatek a omezená produkce potravin?
Must this automatically be accompanied by shortages and limited production of food?
Druhou příčinou je nedostatečná produkce potravin a jejich nedostatečná distribuce.
The second is insufficient production of food and poor distribution.
Organizace producentů dnes spravují 40 % celkové produkce ovoce a zeleniny.
Producer organisations account today for 40% of the total output of fruit and vegetables.
Pouze jedna třetina zemědělské produkce vyprodukovaná v Africe se sotva dostane na trh.
In fact, only one third of agricultural output produced in Africa even reaches the market.
Zvýšení produkce mléka povede k poklesu cen.
An increase in output of milk will lead to a drop in prices.
produkce
volume_up
profanation {podstatné jméno}

Příklady použití pro "produkce" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJak jste uvedl, zmrazení produkce v Evropě se již na vyřešení problému nehodí.
The freeze on production in Europe is no longer appropriate, as you pointed out.
CzechČlenské státy by měly upřednostňovat ovoce z místní produkce a ovoce sezónní.
The Member States should give preference to locally produced and seasonal fruit.
CzechProto je nyní načase vážně se zabývat snížením vynětí půdy z produkce na 0 %.
Now is the time, therefore, to look seriously at bringing set-aside down to 0%.
CzechVlastní evropská produkce se snížila alarmujícím tempem - jen od roku 1997 o 26 %.
Europe's own catches have diminished at an alarming rate - by 26% since 1997 alone.
CzechZ celého odvětví masa je na tom v současné době nejhůř odvětví produkce vepřového.
The meat sector that is having the most difficult time is currently the pork sector.
CzechNejvíc jsou postižené jižné provincie Afghánistánu se 70 % celkové produkce.
Afghanistan's southern provinces are most affected, with 70% of all the production.
CzechDomnívám se však, že musíme zavést opatření pro zvýšení produkce potravin.
I do think, however, that we must introduce measures to increase food production.
CzechTaké bychom měli přidělovat pomoc pěstitelům, kteří vylepší kvalitu své produkce.
We should also channel aid to producers who will improve the quality of their produce.
CzechZ hlediska produkce to znamená, že plodiny musejí být po sklizni znovu vysázeny.
In production, that means that crops must be replanted after harvesting.
Czech- Návrh nařízení Rady - Vynětí půdy z produkce stanovené na rok 2008 (C6-0302/2007)
Proposal for a Council Regulation - Set-aside for year 2008 (C6-0302/2007)
CzechZemi zaplavila státem dotovaná rýže z USA a místní produkce se zhroutila.
State-subsidised rice from the USA flooded in, and local production collapsed.
CzechProto jsme byli proti zrušení podpory produkce a ukončení kvót na mléko.
That is why we have opposed cancelling production aids and ending milk quotas.
CzechPokud se s tím okamžitě něco neudělá, klesne produkce skopového masa do roku 2015 o 10 %.
Sheepmeat production will fall 10% by the year 2015 unless something is done now.
CzechNa lidi se tu nehledí jako na lidské osoby, nýbrž jako na mobilní faktory produkce.
People are seen not as human beings, but as mobile factors of production.
CzechKonečný kompromis nemá právně závazný cíl pro snížení produkce odpadů.
The final compromise does not have a legally binding target for waste reduction.
CzechMůže to být úplně pro každého, nebo jen pro korporace a produkce filmů?
Can it be for every man, or is this just for corporations and movie producers?
CzechNeustálý tlak na ceny v zemědělském odvětví povede ke špatné kvalitě produkce.
Constant pressure on prices in the agricultural sector will lead to poor quality produce.
CzechV EU pěstujeme pouhá 2 % světové produkce, která si musíme za každou cenu chránit.
In the EU, we grow only 2% of the world's production, which we must protect at all costs.
CzechZměna klimatu - kvůli ní jsme dokonce v Evropě ustoupili od potravinářské produkce.
Climate change - we have actually pulled back on food production in Europe because of it.
CzechOpakovaně jste poukázala na to, že na biopaliva je spotřebováváno pouhé 1 % naší produkce.
You make the point repeatedly that we only put 1% of our production into biofuels.