česko-anglicko překlad pro "produkční"

CS

"produkční" anglický překlad

volume_up
produkční {příd. jm.}
CS

produkční {přídavné jméno}

volume_up
produkční (také: výrobní)
To má samozřejmě dopad na vývojové a produkční cykly automobilového průmyslu.
This of course impacts on the development and production cycles of the motor vehicle industry.
Potřebujeme, aby se na zajišťování našich potravin podílely všechny produkční systémy.
We need all production systems to contribute to our food security.
Šli jsme dál a postavili produkční linku v Číně.
So then we went forward and built our production line in China.

Příklady použití pro "produkční" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTo má samozřejmě dopad na vývojové a produkční cykly automobilového průmyslu.
This of course impacts on the development and production cycles of the motor vehicle industry.
CzechPotřebujeme, aby se na zajišťování našich potravin podílely všechny produkční systémy.
We need all production systems to contribute to our food security.
CzechJsou to nadprůměrné produkční náklady, hlavně v oblasti paliv, elektrické energie a krmení.
These include higher than average production costs, mainly relating to fuel, electricity and feed.
CzechKirsten Ashburn: Hmm, CA: Jenom - KA: V dobu jsem pracovala jako produkční pro módního fotografa.
CA: Just KA: Actually, I was working at the time, doing production for a fashion photographer.
CzechTohle jste ještě neviděli, úplně nová sádrokartónová produkční linka úplně bez použítí sádry.
You're seeing for the first time, a brand new drywall production line, not made using gypsum at all.
CzechProvádí-li se tyto produkční fáze v různých členských státech, měla by být uvedena všechna místa původu.
If these production steps took place in different Member States, all origins should be indicated.
Czechkromě snížení zemědělského příjmu, bez ohledu na produkční odvětví, na které se specializuje,
apart from the reduction in agricultural income, regardless of the production sector in which it specialises,
CzechŠli jsme dál a postavili produkční linku v Číně.
So then we went forward and built our production line in China.
CzechTady je hotová produkční linka.
CzechDůležité je zachování patřičných nutričních hodnot této potraviny a její prvotní produkční fáze s využitím prvků ekologie.
It is important to maintain the appropriate nutritional values of this food and for it to be produced in an environmentally friendly way.
Czechprodukční funkce domácnosti
Czechcelkový produkční výkon
Czechčistý produkční výkon
CzechDoufám, že finanční nástroj je schopen podpořit nutné úpravy vyplývající ze snížení preferenčních cel pro produkční země.
I hope that the financing instrument is able to support the necessary adjustment arising from the reduction in preferential tariffs for the producing countries.
CzechProdukční ředitel
CzechPro toto odvětví není snadné vyrovnat se s dodatečnými náklady, ale musí, aby splnilo vysoké produkční normy, jež jsme v EU stanovili.
It is not easy for the sector to cope with additional costs, but it must do so in order to comply with the high production standards that we set in the EU.
CzechBohužel, jak mi dnes řekla paní Romaszewska, produkční odpovědná za tento projekt, nedostali zatím ze strany Evropské unie žádnou finanční podporu.
Unfortunately, as Mrs Romaszewska, the producer responsible for this project, told me today, no financial support from the European Union has yet been received.
CzechVšichni nicméně víme, že rostou produkční náklady a že se produkce mléka bude rozvíjet pouze v případě, že bude možné zachovat nebo dokonce zvýšit ziskové rozpětí.
However, we all know that the cost of production has been going up and milk production will only continue to expand if the profit margin can be maintained or even increased.
CzechPokud jde o strukturální reformy, většina odhadů naznačuje, že finanční krize snížila produkční kapacitu ekonomik eurozóny a tento stav bude ještě po určitou dobu trvat.
With regard to structural reforms, most estimates indicate that the financial crisis has reduced the productive capacity of the euro area economies, and will continue to do so for some time to come.