česko-anglicko překlad pro "producenti"

CS

"producenti" anglický překlad

CS

producenti {mužský rod množné číslo}

volume_up
1. ekonomika
producenti
Jinak by bulharští producenti nebyli konkurenceschopní ani po roce 2015.
Otherwise, Bulgarian producers will not be competitive even after 2015.
Producenti právem očekávají, že Parlament předloží zásadní opatření, které potřebují.
Producers have a right to expect Parliament to put forward the radical measures they need.
To jasně ukazuje, že producenti mléka na tržní signály reagují.
This shows clearly that dairy producers are reacting to market signals.

Příklady použití pro "producenti" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech(PL) Pane předsedající, věřím, že producenti mléka mají to nejhorší již za sebou.
(PL) Mr President, I hope that the milk producers now have the worst behind them.
CzechJsou zde také producenti, jako je Ázerbájdžán, a kaspický plyn a ropná pole.
There are also producers - like Azerbaijan and the Caspian gas and oil fields.
CzechEvropští producenti mléka utrpěli v důsledku propadu světových cen obrovské ztráty.
As a result of a worldwide price collapse, European milk producers suffered huge losses.
CzechProducenti právem očekávají, že Parlament předloží zásadní opatření, které potřebují.
Producers have a right to expect Parliament to put forward the radical measures they need.
CzechJinak by bulharští producenti nebyli konkurenceschopní ani po roce 2015.
Otherwise, Bulgarian producers will not be competitive even after 2015.
CzechProducenti mléka doplácejí na to, že se ceny dostaly na minimum, které v historii nemá obdoby.
As milk producers we are suffering the effects of prices having hit an all-time low.
CzechProducenti a vývozci v podporovaných zemích by měli konkurenční výhody.
Producers and exporters in the countries supported would benefit from competitive advantage.
CzechTo jsou jen drobné, to je skoro projev pohrdání krizí, kterou producenti procházejí.
That is peanuts; it is almost a show of contempt for the crisis that the producers are going through.
CzechPřed koncem minulého roku se producenti vepřového museli vypořádat dokonce s poklesem na 0,13 EUR.
By the end of last year, pig producers had already had to cope with a drop of EUR 0.13.
CzechTo jasně ukazuje, že producenti mléka na tržní signály reagují.
This shows clearly that dairy producers are reacting to market signals.
CzechAvšak jak jistě chápe, producenti mléka mají závažné potíže.
However, as she understands, milk producers are having major difficulties.
CzechProducenti mléka v současné době dostávají pouze 20 centů za litr mléka, přičemž náklady stoupají.
Currently dairy farmers receive just over 20 cents per litre for milk amid escalating costs.
CzechNejvětší podíl dotací získávají velcí vlastníci a producenti.
Currently the largest proportion goes to big owners and to producers.
CzechProducenti mléčných výrobků, paní komisařko, nepotřebují váš soucit.
Dairy producers do not need your compassion, Commissioner.
CzechRovněž byl vytvořen předvídatelný rámec, v němž mohou producenti mléka rozvíjet svoji činnost.
A predictable framework within which milk producers can develop production has also been established.
CzechProducenti mléčných produktů v Evropě nemohou snášet ztráty, jejichž příčinou je rozsáhlá nestabilita cen.
European dairy producers cannot endure the losses caused by large-scale price volatility.
CzechNaši producenti jsou penalizováni, pokud tyto normy nesplní.
We penalise our producers where they do not meet those standards.
CzechZ toho jsou producenti mléka do určité míry frustrovaní.
So this does create a degree of frustration for the dairy farmers.
CzechProducenti mléčných výrobků potřebují skutečnou zemědělskou politiku.
Dairy producers need a genuine agricultural policy.
CzechChtěli bychom, aby ti producenti mléka, které krize zasáhla nejvíce, dostali 280 milionů EUR.
We would like to see those dairy farmers who have been hardest hit by the crisis receive the EUR 280 million.