CS

producent {mužský rod }

volume_up
producent (také: režisér, výrobce)
volume_up
producer {podstatné jméno}
Jeden producent si vypůjčil 10 milionů GBP, aby této směrnici vyhověl.
One producer borrowed GBP 10 million to comply with this directive.
Producent nám řekl, že hledají nějakou milou, nevinnou, krásnou novou tvář.
The producer told us they were looking for some sweet, innocent and beautiful fresh face.
Bertini je nejmocnější hudební producent v Šutce.
Bertini is the most powerful music producer in Shutka.
producent (také: výrobce)
volume_up
manufacturer {podstatné jméno}
producent (také: filmař, režisér)
volume_up
filmmaker {podstatné jméno}
EN

producer {podstatné jméno}

volume_up
One producer borrowed GBP 10 million to comply with this directive.
Jeden producent si vypůjčil 10 milionů GBP, aby této směrnici vyhověl.
The producer told us they were looking for some sweet, innocent and beautiful fresh face.
Producent nám řekl, že hledají nějakou milou, nevinnou, krásnou novou tvář.
Bertini is the most powerful music producer in Shutka.
Bertini je nejmocnější hudební producent v Šutce.
If the producer of a feedstuff uses a dangerous ingredient, we will still be vulnerable.
Pokud výrobce krmiv používá nebezpečnou přísadu, budeme nadále zranitelní.
(Laughter) Well, that's what the producer says: it's "improving the dough, of course."
(Smích) Tedy, to že jde o "zlepšení" říká výrobce. Vy víte, jak to je.
Who, if not the producer, will guarantee that the feed has not been genetically modified, for example?
Kdo jiný než výrobce například zaručí, že krmiva nebyla geneticky modifikována?

Příklady použití pro "producent" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProducent nám řekl, že hledají nějakou milou, nevinnou, krásnou novou tvář.
The producer told us they were looking for some sweet, innocent and beautiful fresh face.
CzechJeden producent si vypůjčil 10 milionů GBP, aby této směrnici vyhověl.
One producer borrowed GBP 10 million to comply with this directive.
CzechJe příšerný producent, ale jeho video má skvělý obsah, takže vám kousek pustím.
He's a terrible producer of videos, but it's great content, so I'm going to give you a little bit of it.
CzechNěmecko je druhý největší producent chmele na světě a je proslulé svými kvalitními pivy.
Germany is the second largest producer of hops in the world and the country is known for its quality beers.
CzechBertini je nejmocnější hudební producent v Šutce.
Bertini is the most powerful music producer in Shutka.
CzechTéměř každý producent, s kterým jsem se v televizi setkala, který se mnou dojednával, o čem budeme mluvit, byla žena.
Almost always, when I'm on TV, the producers who call me, who negotiate what we're going to say, is a woman.
CzechDobrá zemědělská politika je taková, která vychází z toho, co potřebuje spotřebitel, ne z toho, co by chtěl producent.
A good agricultural policy is one which is based on what the consumer needs, and not on what the producer wants.
CzechDále je zde doložka, která umělcům umožňuje odstoupit od smlouvy o vyplacení v případě, že jejich producent přestane prodávat jejich nahrávky.
There is also a clause allowing performers to undo buy-out contracts once their producers cease to sell their recorded performances.
CzechEtiopský zemědělský trh je o 30% větší než jihoafrická produkce obilí - ve skutečnosti je Etiopie druhý největší producent kukuřice v Africe.
Ethiopia's agricultural market is 30 percent higher than South Africa's grain production, and, in fact, Ethiopia is the second largest maize producer in Africa.
CzechJestliže nebudeme přehnaně ambiciózní a přistoupíme k těmto jednáním realisticky, pak Evropa - méně významný producent emisí - ještě může něčeho dosáhnout.
If we are not too ambitious and enter into these negotiations with realism, then we, as Europe - a less important emitter - can still achieve something.

Synonyma (anglicky) pro "producer":

producer