česko-anglicko překlad pro "prodlužovat"

CS

"prodlužovat" anglický překlad

CS

prodlužovat {sloveso}

volume_up
prodlužovat (také: prodloužit)
Dnes se důchodový věk snižuje, zároveň se však ve Švédsku prodlužuje průměrná délka života až na 80 let.
Now, at the same time as we have a falling retirement age, we see the average lifespan in Sweden lengthening to the present 80 years.
prodlužovat (také: protahovat)
prodlužovat (také: natahovat, protahovat)

Příklady použití pro "prodlužovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA konečně bych chtěl vyzvat Komisi, aby nenechala tento proces prodlužovat.
Finally, I would like to urge the Commission not to let this process drag on.
CzechČekací doba na umístění dítěte do těchto zařízení se začíná prodlužovat.
Waiting times for placing a child in these facilities are starting to grow.
CzechDůsledkem by bylo, že by mohl prodlužovat řízení donekonečna.
The consequence of that would be that he could prolong the procedure indefinitely.
Czech(FR) Pane předsedající, mnohé již bylo řečeno, takže nebudu toto téma příliš prodlužovat.
(FR) Mr President, much has already been said, so I will not go on at length about this subject.
CzechV této oblasti musíme raději zatnout zuby a jednat než dále prodlužovat smrtelné křeče.
However, where this is concerned, we need to bite the bullet now, rather than prolonging the agony.
CzechVzhledem k přístupu zpravodaje, který nechtěl zbytečně prodlužovat text, byla většina z nich zamítnuta.
Again, due to the approach of the rapporteur not to unnecessarily inflate the text, most of those got voted down.
CzechNechci však prodlužovat rozpravu.
However, I do not wish to prolong the debate.
CzechProdlužovat mandát Komise bez jakékoli lhůty je po všech těchto zpožděních špatný signál jak vůči evropským orgánům, tak vůči evropské veřejnosti.
Extending the Commission's mandate without any deadline is a terrible signal after these delays, both to the European institutions and to the European public.
CzechExistují jiné možnosti, ale domnívám se, že bychom se měli pokusit najít správnou rovnováhu, protože máme-li pouze prodlužovat bolest, nezískáme vůbec nic.
There are other possibilities, but I think we should try to find the right balance because, if it is only a question of prolonging the pain, then we gain absolutely nothing.