CS

prodloužený {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
prodloužený (také: rozlehlý, rozsáhlý, rozšířený)
Vzhledem k úspěšnosti této kampaně bude prodloužena do roku 2010.
Given the success of this campaign, it will be extended into 2010.
Druhým cílem je, aby byla podpora kryjící výjimečné náklady prodloužena do roku 2030.
The second aim is for aid to cover exceptional costs to be extended to 2030.
Tyto osoby získaly víza na tři dni a byla prodloužena na dva týdny.
They had been issued with three-day visas and these were extended for two weeks.
prodloužený
prodloužený (také: protáhlý)
prodloužený (také: protáhnutý)
prodloužený

Příklady použití pro "prodloužený" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechStav pohotovosti, který byl vyhlášen 15. února a původně měl trvat dva týdny, byl však prodloužený až do poloviny tohoto měsíce.
However, the state of emergency which was declared on 15 February and was intended to last a fortnight has been extended to the middle of this month.
CzechV době krize se letecké společnosti zachraňují tím, že žádají, aby byly tyto limity - jak jsme zde právě řekli - prodlouženy do příštího roku.
At a time of crisis the airlines are saving themselves by asking for these limits, just as we have said here, to be extended into next year.
CzechAno, myslím si, že všechny programy, které máme a které malým a středním podnikům usnadňují přístup k finančním prostředkům, mohou být prodlouženy.
Yes, I do believe that all the programmes that we have that facilitate access to funds for small and medium-sized enterprises can be extended.
CzechAčkoliv mu byly prodlouženy časové lhůty, smluvní partner ještě nesplnil všechny smluvní podmínky vyžadované k ukončení těchto testů.
The contractor has not yet succeeded in meeting all of the contractual criteria required to conclude this series of tests, even though its deadline was extended.
CzechAle v tomto bodě bych pravděpodobně už měl nejnižší možnou půjčku a nejvíce prodloužený penis -- (smích) takže bych zakázal spam hned první den v kanceláři.
But at that point, I would probably already have the lowest possible mortgage and the most enlarged possible penis (Laughter) -- so I would outlaw spam on my first day in office.