česko-anglicko překlad pro "prodloužení"

CS

"prodloužení" anglický překlad

volume_up
prodloužení {stř mn. č.}
CS

prodloužení {střední rod}

volume_up
1. generál
prodloužení (také: rozšíření)
volume_up
extension {podstatné jméno}
Dočasný výbor pro změny klimatu (prodloužení funkčního období): viz zápis
Temporary Committee on Climate Change (extension of term of office): see Minutes
Potřebujeme dát do programu zkrácení, a nikoliv prodloužení pracovní doby.
We need to put on the agenda a reduction and not an extension of working hours.
Prodloužení programu spolupráce Eurosystému se Central Bank of Egypt
Extension of the Eurosystem’s cooperation programme with the Central Bank of Egypt
prodloužení (také: obnova, obnovení, obroda, prolongace)
volume_up
renewal {podstatné jméno}
Tentokrát bylo obyvatelům zasláno upozornění na prodloužení nájemních smluv platné na pět let.
This time, a lease renewal notice that is valid for five years has been sent to the population.
Po zrušení předplatného je úložiště k dispozici až do data každoročního prodloužení plánu.
After you cancel a storage subscription, the storage is available to you until the plan's annual renewal date.
Datum prodloužení vašeho předplatného bude změněno na datum, ke kterému jste provedli upgrade plánu pro úložiště.
Your subscription renewal date will be reset to the date that you made the storage plan upgrade.
prodloužení (také: elongace)
volume_up
elongation {podstatné jméno}
prodloužení (také: prolongace, protáhnutí)
volume_up
prolongation {podstatné jméno}
Prodloužení swapové dohody s Bank of England
Prolongation of the swap agreement with the Bank of England
Po prvním prodloužení 25. srpna 2011 měla platnost dohody skončit v závěru září 2012.
After a first prolongation on 25 August 2011, the arrangement was due to expire at the end of September 2012.
Cílem léčebných terapií je prodloužení  a zlepšení kvality života nemconého.
The aim of the therapy is therefore the prolongation of life and optimisation of the quality of life.
2. sport
prodloužení
volume_up
injury time {podstatné jméno}

Příklady použití pro "prodloužení" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDočasný výbor pro změny klimatu (prodloužení funkčního období): viz zápis
Temporary Committee on Climate Change (extension of term of office): see Minutes
CzechPotřebujeme dát do programu zkrácení, a nikoliv prodloužení pracovní doby.
We need to put on the agenda a reduction and not an extension of working hours.
CzechNechceme prodloužení konečné lhůty na rok 2013, to je třeba zcela jasně říct.
We do not want an extension of the deadline to 2013; we want to make that very plain.
CzechJsem proti zamýšlenému prodloužení mateřské dovolené na 20 týdnů při plné výši platu.
I am opposed to the project of extending maternity leave to 20 weeks with full pay.
CzechV červenci téhož roku členské státy podpořily prodloužení mandátu agentury ENISA.
In July of the same year, the Member States supported the extension of ENISA's mandate.
CzechProdloužení této doby by ročně stálo 17,4 milionu EUR za každý týden navíc.
Extending this would cost EUR 17.4 million per year for each further week.
CzechVšeho, čeho agentura FRONTEX dosahuje, je prodloužení cest, kterými lidé prchají.
All Frontex achieves is to lengthen the routes by which people flee.
CzechJakých zasedání Komise se pan Boomer zúčastnil od uvedeného prodloužení?
Which internal meetings in the Commission has Mr Boomer attended since the extension?
CzechProdloužení programu spolupráce Eurosystému se Central Bank of Egypt
Extension of the Eurosystem’s cooperation programme with the Central Bank of Egypt
CzechOpatření na prodloužení mandátu této agentury o další tři roky je tedy oprávněné.
Therefore, the measure extending the mandate of ENISA for a further three years is justified.
CzechO prodloužení výpovědní lhůty z 10 na 14 dnů jsme se zde již zmínili.
The extension of the withdrawal period from 10 to 14 days has been mentioned.
CzechPan Diamandouros se rozhodl další prodloužení, o která Komise požádala, odsouhlasit.
Mr Diamandouros decided to agree to the successive extensions requested by the Commission.
Czechpodpora prodloužení věkové hranice, kdy lze právoplatně odejít do důchodu.
encouraging an increase in the age at which the pension can be claimed.
CzechJde o prodloužení pronájmu námořní základny Sevastopol do roku 2050.
The case concerns the prolonging of the lease of the Sevastopol naval base up to 2050.
CzechTento návrh na prodloužení nezohlednil vstup Lisabonské smlouvy v platnost.
This proposed extension did not take into account the entry into force of the Treaty of Lisbon.
CzechZcela záhadně schválila Duma prodloužení prezidentského volebního období na šest let.
Quite mysteriously, the Duma has now voted to extend the president's term of office to six years.
CzechHovoříme o sedmém prodloužení zvláštního režimu státní podpory.
We are talking about the seventh extension of the special State aid regime.
CzechTakže zcela jednoznačně požádala o prodloužení úmluvy, přestože plně sdílí náš pohled na věc.
So she very clearly asked for a postponement, even though she fully shares our sentiments.
CzechZájmy spotřebitelů zůstanou nedotčeny, neboť prodloužení doby ochrany nezvýší ceny.
Consumers' interests are not harmed since extending the term of protection does not increase prices.
CzechProdloužení mateřské dovolené ze 14 na 20 týdnů by mělo být považováno za základní právo.
The extension of maternity leave from 14 to 20 weeks should be considered a fundamental right.