česko-anglicko překlad pro "prodeje"

CS

"prodeje" anglický překlad

volume_up
prodeje {m mn. č.}
EN
volume_up
komisní prodej {m}
CS

prodeje {mužský rod množné číslo}

volume_up
Právě proto je důležité toto odvětví povzbudit a stimulovat prodeje.
This is precisely why it is important to invigorate this sector and stimulate sales.
Klesají prodeje, zvyšuje se výroba na sklad a roste počet oznámení o nadbytečnosti.
Sales are down, stocks are increasing, and redundancy announcements are multiplying.
Finanční a hospodářská krize způsobila drastický pokles prodeje v maloobchodu.
The financial and economic crisis has resulted in a drastic downturn in sales in the retail sector.

Příklady použití pro "prodeje" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKlamání spotřebitelů v okamžiku prodeje musí být rovněž za každou cenu zamezeno.
Misleading the consumer at the time of purchase must also be prevented at all costs.
CzechKlesají prodeje, zvyšuje se výroba na sklad a roste počet oznámení o nadbytečnosti.
Sales are down, stocks are increasing, and redundancy announcements are multiplying.
CzechTyto prodeje byly jistě z hlediska hospodářské soutěže a dopravní politiky úspěšné.
These have certainly been successful with regard to competition and transport policy.
CzechV této tabulce najdete datum ukončení prodeje konkrétních operačních systémů Windows.
This table gives end of sales dates for specific Windows operating systems.
CzechŽádáme rovněž přísnější opatření týkající se prodeje cigaret nezletilým.
We are also calling for stricter measures against the sale of cigarettes to minors.
CzechVe srovnání s USA jsou naše daně z prodeje nebo daně z přidané hodnoty mnohem vyšší.
Compared with the USA, our sales tax, or value added tax, is much higher.
CzechPříklad: Řekněme, že název vaší proměnné byl „total_cost“ a hodnota prodeje byla 10,0.
For example, let's say your variable name was "total_cost" and the sale amount was 10.0.
CzechPrávě proto je důležité toto odvětví povzbudit a stimulovat prodeje.
This is precisely why it is important to invigorate this sector and stimulate sales.
CzechPůsobnost tohoto nařízení se rozšířila na kontrolu prodeje a přepravy.
This regulation expanded the scope of controls on sale and transportation.
CzechV případě užívání a prodeje drog nesmí být přípustný žádný kompromis.
No compromise is acceptable where the use and sale of drugs is concerned.
CzechTato forma danění se týká přibližně 18 000 zemědělců a 5,3 % jejich prodeje.
This form of taxation affects approximately 18 000 farmers in relation to 5.3% of their sales.
CzechJak už uvedl pan ministr dříve, v roce 2008 došlo k poklesu prodeje o 5 %.
The minister referred to the data earlier; there has been a marked fall in sales of 5% in 2008.
CzechFinanční a hospodářská krize způsobila drastický pokles prodeje v maloobchodu.
The financial and economic crisis has resulted in a drastic downturn in sales in the retail sector.
CzechA konečně, Parlament trval na pravidlech týkajících se internetového prodeje léčivých přípravků.
Finally, Parliament insisted on rules concerning online sales of medicines.
CzechDoufám, že to bude příznivý podnět, zejména pokud jde o popularizaci prodeje online.
I hope this will be a favourable stimulus, in particular for the popularisation of online selling.
CzechTo se týká všech prodejců včetně prodeje na dálku (s výjimkou mikropodniků).
This applies to all retailers, including distant sellers (with the exception of micro-enterprises).
CzechTyto klamavé metody prodeje postihující běžné občany jsou špatné a je třeba je zastavit.
These misleading sales techniques which involve ordinary people are wrong and need to be stopped.
CzechMnoho podnikatelů nabízí k prodeji společnosti, které byly založeny čistě za účelem prodeje.
Many business owners offer to sell companies that have been set up only in order to be sold on.
CzechDaň z prodeje je proto přinejmenším stejně tak důležitá jako přímé daně.
Sales tax is therefore at least as important as direct taxes.
CzechMůže přispět i ke zvětšení toku přeshraničního obchodu a ke stimulaci prodeje na dálku.
It may also contribute to increasing the flow of cross-border trade and stimulating distance selling.