CS

prodat {sloveso}

volume_up
Mohli jste ji prodat - koupit kokain za 1 dolar, a pak to prodat za pět.
You could sell for -- buy the cocaine that went into it for a dollar, sell it for five dollars.
Odhaduje se, že by se v Evropě mohlo prodat každý rok 650 000 korejských automobilů.
It is estimated that 650 000 Korean cars would sell in Europe per annum.
V důsledku poklesu své solventnosti byly nuceny dále prodat svá aktiva se ztrátou.
As a result of the decline in their solvency, they were also forced to sell their assets at a loss.

Příklady použití pro "prodat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechOdhaduje se, že by se v Evropě mohlo prodat každý rok 650 000 korejských automobilů.
It is estimated that 650 000 Korean cars would sell in Europe per annum.
CzechZkoušíme to dát do plechovek, zabalit a vylepšit to a prodat to lidem.
We try to can it and package it and make it "better" and sell it to people.
CzechV důsledku poklesu své solventnosti byly nuceny dále prodat svá aktiva se ztrátou.
As a result of the decline in their solvency, they were also forced to sell their assets at a loss.
Czech"Jsou jisté věci v mém životě, které nelze koupit ani prodat.
'There are certain things in this life for me which cannot be bought or sold.
CzechDomnívám se, že tento dokument se pokouší prodat vnitřní trh a že bychom to skutečně měli udělat.
I think that this paper tries to sell the internal market and we really need to do it.
CzechMohli jste ji prodat - koupit kokain za 1 dolar, a pak to prodat za pět.
You could sell for -- buy the cocaine that went into it for a dollar, sell it for five dollars.
CzechNení to zboží, které lze prodat nebo které by mohly prodávat naše nadnárodní společnosti.
It is not a commodity which can be sold or which could be sold by our multinational companies.
CzechOdesílatel zjistí, že vaše e-mailová adresa je platná, a mohl by ji prodat jiným společnostem.
The sender will know that your e‑mail address is valid and might sell it to other companies.
CzechZdraví není zbožím, které lze koupit a prodat na vnitřním trhu.
Health is not a commodity to be bought and sold on the internal market.
CzechPokud se jim navíc podaří něco prodat, prosperita je zajištěna.
If, in addition, they manage to sell something, prosperity is assured.
CzechTyto zoufalé ekonomiky potřebují naše peníze a jsou připraveny prodat svoje rybolovné zdroje.
These desperate economies need our money, and they are prepared to sell their fishing resources.
CzechCílem je prodat zboží lidem, kteří věří tomu, čemu věříte i vy.
The goal is to do business with people who believe what you believe.
CzechAutorská práva umožňují tvůrci prodat své dílo a zaručují mu návratnost své investice.
Copyright allows the creator to sell what he has created and guarantees him a return on his investment.
CzechSvou babičku, pane komisaři, klidně prodat můžete, ale neprodávejte naše evropské zemědělství.
Feel free to sell your grandmother, Commissioner, but do not give away our European agriculture.
CzechIsmail získal novou práci ve Spojeném království a jelikož tam brzy odjede, chce prodat svůj byt ve Francii.
Soon to start a new job in the United Kingdom, Ismail sold his apartment in France.
CzechCílem není prodat zboží každému, kdo potřebuje to, co máte.
The goal is not to do business with everybody who needs what you have.
CzechKdo zvedne ruku a řekne, „Chci slyšet, co budeš dělat dál,“ a něco jim prodat.
Who is going to raise their hand and say, "I want to hear what you're doing next," and sell something to them.
CzechJe to důvod, proč lidé na nemovitostním trhu odmítají prodat své domy –
That means when we're in a risk mindset -- excuse me, when we're in a loss mindset, we actually become mor
CzechA když jsem nemohl prodat čtyři, prodal jsem alespoň jeden.
If I couldn't sell all four, I could at least get one.
CzechFilm je médium, které nám umožňuje zaznamenat, zachovat, vykreslit a prodat evropskou kulturní rozmanitost.
Film is a medium which enables us to record, preserve, portray and sell Europe's cultural diversity.