CS

prodávat {sloveso}

volume_up
Musejí prodávat vše, co mají, jen aby se jejich milovaným mohlo vést lépe.
They are forced to sell all they have so that their loved ones can get better.
Snaha prodávat kvóty pro ženy jako milník je čirý populismus.
. - (DE) Trying to sell women's quotas as a milestone is simply populism.
Je tragické, že chudoba a beznaděj nutí lidi prodávat své orgány.
It is tragic that poverty and desperation should drive people to sell their organs.
prodávat

Příklady použití pro "prodávat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBylo mi zhruba deset, začal jsem prodávat komixy na naší chatě v Gregorian Bay.
When I was about 10 years old, I sold comic books out of our cottage on Georgian Bay.
CzechPřípravek se mohl nadále prodávat ve Francii, Portugalsku, Lucembursku a Řecku.
The product remained authorised in France, Portugal, Luxembourg and Greece.
CzechMusejí prodávat vše, co mají, jen aby se jejich milovaným mohlo vést lépe.
They are forced to sell all they have so that their loved ones can get better.
CzechPředstavte si, že spolupracovník například prodávající textil, bude prodávat Nano.
Imagine that a fellow who sells cloth, for example, will be selling Nano.
CzechVýrobci softwaru mohou vytvořit další motivy a umožnit jejich stažení nebo je prodávat.
Software companies might develop additional themes for download or purchase.
CzechJedině když bude stanoven jasný rozdíl, budou mít Inuité možnost něco prodávat.
Only if a clear distinction is made will the Inuits have the opportunity to sell anything.
CzechMyslím si, že auta s nejnižšími emisemi CO2 by se měla prodávat s využitím kampaní.
I think that cars with the lowest CO2 emissions should be marketed using social campaigns.
CzechNení to jen omezený zdroj, je to také jediná věc, kterou mohou místní lidé prodávat.
It is not only a limited resource, but it is the only thing that local people have to sell.
CzechMůžete také kupovat a prodávat použité zboží přes weby, které slouží jako internetové aukce.
You can also buy and sell used items through websites that use auction-style bidding.
CzechNesmíme čekat na svět, kde se ženy budou kupovat, prodávat a zabíjet.
We don't have to expect a world where girls are bought and sold or killed.
CzechProtože nám ekologický bonus pomáhá prodávat čistší automobily namísto těch znečišťujících.
Because the environmental bonus has helped it to sell more clean cars than dirty ones.
CzechJe tragické, že chudoba a beznaděj nutí lidi prodávat své orgány.
It is tragic that poverty and desperation should drive people to sell their organs.
CzechAno - o knihách, jichž se bude moci prodávat 100 za rok, nebo snad 1.000.
Right, books that might sell 100 copies a year, 1,000 copies a year.
Czech(Smích) Je tedy mnohem bezpečnější být v cele smrti, než prodávat drogy.
(Laughter) So it's a lot safer being on death row than it is selling drugs out on the street.
CzechSnaha prodávat kvóty pro ženy jako milník je čirý populismus.
in writing. - (DE) Trying to sell women's quotas as a milestone is simply populism.
CzechNení to zboží, které lze prodat nebo které by mohly prodávat naše nadnárodní společnosti.
It is not a commodity which can be sold or which could be sold by our multinational companies.
CzechNa jednu stranu mluví EU o umírněném pití; na stranu druhou chce prodávat více vína.
On the one hand, the EU talks about moderate drinking; on the other hand, it wants to sell more wine.
CzechBudeme je prodávat do Asie a tam budou žádat vozidla s mimořádně nízkou energetickou spotřebou.
Well, we will sell them in Asia, and there they will demand extremely low energy vehicles.
CzechKdyž máš poptávku tam, kde jsou peníze, nesnaž se prodávat chudým dětem; nemají peníze.
Don't try to sell to the poor kids; they don't have cash.
CzechProstřednictvím webů, které slouží jako internetové aukce, také můžete nakupovat a prodávat použité zboží.
You can also buy and sell used items through websites that use auction-style bidding.