česko-anglicko překlad pro "procházet"

CS

"procházet" anglický překlad

CS

procházet {sloveso}

volume_up
My máme mozky, které se vyvinuly ve středně velkých předcích, kteří nemohli procházet skálou.
We have brains that evolved in medium-sized ancestors which couldn't walk through rocks.
Dokázal jsem se od toho všeho tady odpoutat a procházet se zemí vašich nápadů."
Despite the heavy gunfire, I've been able to get away from it all and walk through the land of your ideas."
Ano, postava se vám prochází po monitoru ve chvíli, kdy vir dostanete.
Yes, there's a guy walking across your screen once you get infected.
Myslím si, že jsme svědky dlouhodobého procesu, který může procházet mnoha změnami.
I believe that we are facing a lengthy process which could go through numerous changes.
A pokud budete procházet prvních 25 nebo 30 jmen u každé komodity, pak si povšimnete, a hrome!
And if you go through the first 25 or 30 names of each of the commodities, what you begin to see is, gosh, there's Cargill here, there's Cargill there, there's Cargill everywhere.
Nesmíme zakrývat fakt, že Evropa, obdobně jako většina vyspělého světa, bude procházet dlouhým obdobím pomalého růstu, pokud zůstaneme pasivní.
We must not hide the fact that Europe, like most of the developed world, will go through a long period of slow growth if we remain inactive.
procházet (také: projít)
My máme mozky, které se vyvinuly ve středně velkých předcích, kteří nemohli procházet skálou.
We have brains that evolved in medium-sized ancestors which couldn't walk through rocks.
Dokázal jsem se od toho všeho tady odpoutat a procházet se zemí vašich nápadů."
Despite the heavy gunfire, I've been able to get away from it all and walk through the land of your ideas."

Příklady použití pro "procházet" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKlikněte na tlačítko Procházet a vyberte složku, ve které jsou uloženy vaše ikony.
Click the Browse button, and select the folder to which you saved your icons.
CzechKlikněte na tlačítko Procházet a vyberte složku obsahující exportované kontakty.
Click Browse and then select the folder containing your exported contacts.
CzechPro ostatní roboty, kteří mohou vaše stránky procházet, to nutně platit nemusí.
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
Czechneblokuje Googlebot a nebrání mu procházet vstupní stránky, miniatury nebo data videí.
(Note, however, that Google does not guarantee to index all the URLs in a Sitemap.)
CzechProhlížení v roli hosta umožňuje standardním způsobem procházet web a stahovat soubory.
When browsing as a guest, you can browse the web and download files as normal.
CzechDíky tomu můžete procházet obrázky podle roku, měsíce nebo dne pořízení.
That way, you can browse your pictures by the year, month, or day they were taken.
CzechMyslím si, že jsme svědky dlouhodobého procesu, který může procházet mnoha změnami.
I believe that we are facing a lengthy process which could go through numerous changes.
CzechTunisko, Egypt a možná několik dalších zemí budou procházet obtížnými změnami.
Tunisia, Egypt and perhaps a few other countries are about to undergo a difficult change.
CzechSamozřejmě že je třeba provádět změny, ale SZP musí procházet vývojem, nikoli revolucí.
Changes are, of course, necessary, but the CAP must evolve and not be revolutionised.
CzechChcete-li procházet obsah zálohy, klikněte na volbu Vyhledat soubory nebo Vyhledat složky.
To browse the contents of the backup, click Browse for files or Browse for folders.
CzechPosouváním obrazovky doleva a doprava pomocí prstu můžete tuto kolekci procházet.
Slide to scroll the screen left and right through your camera roll.
CzechZvolte jiné výchozí umístění pro stahování klepnutím nebo kliknutím na tlačítko Procházet.
Choose a different default download location by tapping or clicking Browse.
CzechV dialogovém okně Uložit jako klepněte na příkaz Procházet, kterým zobrazíte Navigační podokno.
In the Save As dialog box, click Browse Folders to display the Navigation pane.
CzechSpousta webových prohlížečů nabízí funkce zabezpečení, které pomáhají bezpečně procházet web.
Many web browsers have security features that help you browse the web safely.
CzechPodobné praktiky nesmí procházet bez důrazné reakce ze strany evropských orgánů.
Such practices must not be allowed to pass without a strong reaction from European institutions.
CzechKlikněte na tlačítko Procházet, vyberte své přenosné médium a poté klikněte na tlačítko OK.
Click the Browse button to select your removable media, and then click OK.
CzechGoogle nezaručuje, že bude procházet či indexovat všechny vaše adresy URL.
Google doesn't guarantee that we'll crawl or index all of your URLs.
CzechAutonomní oblast na severu Iráku, Kurdistán, by totiž měla procházet samostatným vývojem.
The autonomous region in the north of Iraq - Kurdistan - should have its own development.
CzechKlikněte na tlačítko Procházet a najděte umístění, do kterého chcete zprávy uložit.
Click Browse and browse to where you want to store the messages.
CzechMůžete procházet nejčastější dotazy, získat informace o zařízeních Extender nebo vyřešit problémy.
Browse our Frequently Asked Questions, learn about extenders, and solve problems.