CS

procesu [idiom]

volume_up

Příklady použití pro "procesu" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMusíme dospět k otevřenému a konstruktivnímu procesu pro příští finanční rámec.
We must find an open and constructive procedure on the next financial framework.
CzechSamozřejmě souhlasím s tím, že kandidátské země musí pokračovat v procesu reforem.
Of course, I agree that candidate countries must continue the process of reform.
CzechLidem musí být umožněno růst, a vzdělání je pouze jednou součástí tohoto procesu.
People must be allowed to grow, and education is just one part of that process.
CzechPři tomto procesu je video převedeno pomocí nastavení pro konkrétní zařízení.
In this process, the video is converted using a setting for the specific device.
CzechCo jsou tedy zač těch sedm sociálních procesů, které mydlí ten kluzký svah zla?
So what are the seven social processes that grease the slippery slope of evil?
CzechJsme připraveni i nadále poskytovat pomoc v tomto nevyhnutelně dlouhém procesu.
We are prepared to continue providing assistance in this unavoidably long process.
CzechEU by měla znásobit své úsilí o urychlení tohoto procesu všemi možnými způsoby.
The EU should redouble its efforts to expedite that process in every way possible.
CzechAle zároveň se otvírají nové možnosti k zahájení komplexního politického procesu.
But they also provide an opportunity to launch an inclusive political process.
CzechSoučástí tohoto procesu jsou také rozsáhlé hodnotící návštěvy dotyčných zemí.
It will undertake extensive on-site evaluation visits in the countries concerned.
CzechJsem připravena to v jakékoliv další fázi spolurozhodovacího procesu zvážit.
I remain open to considering this at any future stage of the codecision process.
CzechVe vztahu k jinému tématu jste správně hovořil o vzdělání a o boloňském procesu.
On a different note, you rightly spoke of education and the Bologna process.
CzechPokud to neuděláme, riskujeme svou bezvýznamnost v procesu uzavírání Guantánama.
If we do not do this, we risk being irrelevant in the process of closing Guantánamo.
CzechZpoždění tohoto procesu by znamenalo ohrožení životního prostředí a lidského zdraví.
A delay in this process would pose a threat to the environment and human health.
CzechPak se uvedou v činnost stovky procesů, aby se vytvořily životní buňky a struktury.
A hundred processes are then activated to create the cells and structures of life.
CzechNadále vybízíme k právní a regulační harmonizaci prostřednictvím procesu z Baku.
We continue to encourage legal and regulatory harmonisation through the Baku process.
CzechToto nastavení můžete zapnout nebo vypnout jako součást procesu připojování k síti.
You turn this setting on or off as part of the process of connecting to a network.
CzechPo dokončení ověřovacího procesu se změny informací o firmě zobrazí na Googlu.
When verification is complete, business information changes will show up on Google.
CzechBěhem procesu instalace systému Windows 7 je možné vybírat ze dvou možností:
There are two options to choose from during the Windows 7 installation process:
CzechMáme s podporou demokratických procesů v našich vnějších vztazích zkušenosti.
We are experienced in supporting democracy building in our external relations.
CzechV procesu obnovy Evropy bude hrát rozhodující úlohu a přeji jí v tomto směru úspěch.
She will play a critical role in Europe's recovery and I wish her well with this.