česko-anglicko překlad pro "procesní"

CS

"procesní" anglický překlad

volume_up
procesní {příd. jm.}
EN
CS

procesní {přídavné jméno}

volume_up
procesní

Příklady použití pro "procesní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTo nebyla procesní námitka, ale mám tu slušnost, že z vás neudělám mučedníka.
It was not a point of order, but I had the good grace not to make a martyr of you.
CzechTaké jsem vznesl procesní námitku týkající se kalendáře, jedná se o důležitý bod.
I also raised a point of order concerning the calendar and it is an important point.
CzechPředtím, než začneme hlasovat, pan Schulz požádal o slovo s procesní námitkou.
Before starting the votes, Mr Schulz has asked to speak on a point of order.
CzechVe svém vystoupení bych rovněž chtěla oddělit procesní stránku od vlastního obsahu.
I, too, would like to separate my comments on the process from the actual contents.
CzechPane předsedající, než přejdu ke své řeči, ráda bych učinila procesní námitku.
Mr President, I would just like to make a point of order before I go on to my speech.
CzechPane Predo, to byla velice stručná otázka, avšak nebyla to procesní námitka.
Mr Preda, that was a very brief question, but it was not a point of order.
CzechPane předsedající, nejednalo se o procesní námitku a většina z toho byly nesmysly.
Mr President, that was not a point of order and most of it was rubbish.
CzechSouhlasím však také s námitkami, které lze vznést na procesní úrovni.
However, I also agree with the objections which can be made at procedural level.
CzechPane Tannocku, procesní námitka, kterou vznesl pan Schulz, je na řadě.
Mr Tannock, the point of order raised by Mr Schulz is the ongoing point of order.
CzechToto je procesní záležitost a musíte ji předložit příslušnému výboru.
That is a procedural point and you should bring it before the competent committee.
CzechDomnívám se, že pan Rack požádal o slovo na základě procesní námitky.
I believe however that Mr Rack has called for the floor on a point of order.
CzechVážený pane předsedající, vznáším procesní námitku na stejném právním základě jako pan Watson.
Mr President, I rise on a point of order on the same legal basis as Mr Watson.
Czech- (ES) Vážený pane předsedo, vyžádal jsem si slovo, abych vznesl procesní námitku.
(ES) Mr President, I asked for the floor to make a point of order.
CzechAvšak procesní záležitosti by neměly zastínit naše základní cíle.
Procedural matters, however, should not blind us to our fundamental objectives.
CzechV této rozpravě se objevily problémy jak procesní, tak obsahové.
This is a debate in which problems of both procedure and substance have arisen.
CzechKdyž se dostaneme ke Krahmerově zprávě, přijmeme vaši procesní námitku.
When we get to the Krahmer report, we will take your procedural motion.
CzechDovolil jsem vám pokračovat, ale ve slušnosti k ostatním, toto nebyla procesní námitka.
I allowed you to go on, but in all fairness to everyone else, this was not a point of order.
CzechNemáme důvod ztrácet naději jen kvůli nějakým problémům právní nebo procesní povahy.
We have no reason to lose hope because of certain difficulties of a legal or procedural nature.
CzechA tato procesní práva nebyla zavedena do francouzských právních předpisů.
And these procedural rights have not been implemented in French law.
CzechPane předsedající, pokud dovolíte, měla bych dvě procesní námitky.
Mr President, if you will indulge me, I actually have two points of order.