česko-anglicko překlad pro "procento"

CS

"procento" anglický překlad

CS

procento {střední rod}

volume_up
procento (také: procentní sazba)
volume_up
percentage {podstatné jméno}
Vím, že to je malé procento, ale je to procento důležité.
I know this is a small percentage, but it is an important percentage.
Velké procento dětí, které marshmallow snědly, mělo problémy.
A great percentage of the kids that ate the marshmallow, they were in trouble.
Navíc procento farem, které v současné době vedou mladí lidé, je extrémně nízké.
Moreover, the percentage of farms currently managed by young people is extremely low.
procento
volume_up
percent {podstatné jméno}
Jedno procento bude vlastnit více než 40 procent všeho světového zboží a služeb.
The one percent will own even more than 40 percent of all the world's goods and services.
Toto je procento populace s výskytem duševní poruchy v předchozích letech.
This is the percent of the population with any mental illness in the preceding year.
Jedno procento z nás vlastní 40 procent všeho zboží a služeb.
One percent of us own 40 percent of all the goods and services.
procento
volume_up
per cent {podstatné jméno}
Na alkoholu je závislých pět procent mužů a jedno procento žen.
Five per cent of men and 1% of women are addicted to alcohol.
O pětadvacet let později drží jedno procento nejbohatších občanů 17 % všech příjmů Evropské unie.
Twenty-five years on, the wealthiest one per cent has 17% of total income in the European Union.
Švédsko je zcela výjimečné v tom, že na rozvojovou pomoc jde jedno procento našeho hrubého domácího produktu.
Sweden is fairly unique in that one per cent of our gross domestic product goes to development aid.
procento (také: míra, poměr)
volume_up
ratio {podstatné jméno}
Záměrem rozvojového cíle tisíciletí č. 5 je v průběhu let 1990 až 2015 snížit procento žena umírajících u porodu o tři čtvrtiny.
The objective of MDG 5 is to reduce the ratio of women dying in childbirth by three quarters between 1990 and 2015.
procento
volume_up
percent sign {podstatné jméno}
procento
volume_up
percentage sign {podstatné jméno}

Příklady použití pro "procento" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPokud náš HDP o jedno procento klesne, sníží se také náš příspěvek těmto lidem.
If our GNP goes down a percentage, our contribution to these people also goes down.
CzechNavíc procento farem, které v současné době vedou mladí lidé, je extrémně nízké.
Moreover, the percentage of farms currently managed by young people is extremely low.
CzechThomas Edison jednou řekl: "Nevíme ani procento milióntiny o ničem." o ničem."
Thomas Edison once said, "We don't know one percent of one millionth about anything."
CzechProcento použité paměti se zobrazuje v dolní části okna programu Správce úloh.
The percentage of memory being used is listed at the bottom of the Task Manager window.
CzechTak jsme to začali dělat a každý rok jsme tu část zvedali o jedno procento.
So, we started doing that, and each year we would raise our tithe 1 percent.
CzechJedno procento bude vlastnit více než 40 procent všeho světového zboží a služeb.
The one percent will own even more than 40 percent of all the world's goods and services.
CzechJe nezbytné zachovat nízké procento jejich využití a nízký objem grantů.
It is necessary to maintain a low percentage of their use and a low grants level.
CzechToto je procento populace s výskytem duševní poruchy v předchozích letech.
This is the percent of the population with any mental illness in the preceding year.
CzechVelké procento lidí bez práce ve venkovských oblastech jsou ženy ve věku pod 34 let.
A large percentage of those without work in rural areas are women under the age of 34.
CzechV současnosti se na přeshraniční zdravotní péči utratí jen jedno procento našich rozpočtů.
Currently, only one percent of our budgets are spent on cross-border health care.
CzechLeteckému odvětví bylo přiděleno pouze malé procento nového přístupu k CDM.
The aviation sector has been granted only a small percentage of new access to the CDM.
CzechCo se zde snažíme ukázat - na této ose, je procento infikovaných dospělých.
What we are showing here is -- on this axis here, I'm showing percent of infected adults.
CzechKomise navrhuje stanovit pro rok 2008 povinné procento pro vynětí půdy z produkce ve výši 0 %.
The Commission is proposing to set a 0% rate of compulsory set-aside for 2008.
CzechV této zemi, a zejména v Bagdádu, žije zvýšené procento dětí s různými deformacemi.
There is an increased percentage of deformed children in that country, especially in Baghdad.
CzechV nejchudších oblastech jižního Súdánu jen jedno procento dětí dokončí základní školu.
In the poorest parts of the South, less than one percent of children finish primary school.
CzechProcento infikovaných neklesne, protože lidé přežijí 10 až 20 let.
These percentages won't come down because people can survive 10 to 20 years.
CzechNa jakou stranu se přikláníte ve sporu o procento snižování CO2?
Where do you come down in the argument concerning the percentage of CO2 reduction?
CzechJste v polovině projektu a dokončili jste jen jedno procento projektu."
You're halfway through the genome project and you've finished one percent of the project."
CzechKleslo procento lidí, kteří jsou pro členství v Evropské unii?
Has the percentage of people in favour of membership of the European Union fallen?
CzechVědí vůbec, jaké procento protispolečenských přestupků se přisuzuje těmto "cestovatelům"?
Do they know what percentage of anti-social offences is attributable to these 'travellers'?