česko-anglicko překlad pro "procedura"

CS

"procedura" anglický překlad

CS

procedura {ženský rod}

volume_up
procedura (také: obvyklý postup, postup, proces, činnost)
volume_up
procedure {podstatné jméno}
Nebyl jsem si vědom toho, že by existovala procedura "informační námitky", pane Van Ordene.
I was unaware that there was a 'point of information' procedure. Mr Van Orden.
Takováto zrychlená procedura je v rozporu nejen s duchem, ale i s obsahem Smluv.
This accelerated procedure 'violates' not only the spirit, but also the letter, of the Treaties.
Rozumným kompromisem se jeví být navrhovaná certifikační procedura ve vztahu k třetím zemím.
The proposed certification procedure for third countries seems a reasonable solution.

Příklady použití pro "procedura" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPříprava na vstup do Unie je složitá procedura, která většinou trvá několik let.
Becoming a member of the EU is a complex procedure which does not happen overnight.
CzechZa prvé, musíme zdůraznit, jaké úsilí bylo vyvinuto, aby se procedura zjednodušila.
Firstly, we must emphasise the efforts that have been made to simplify the procedure.
CzechNebyl jsem si vědom toho, že by existovala procedura "informační námitky", pane Van Ordene.
I was unaware that there was a 'point of information' procedure. Mr Van Orden.
CzechTakováto zrychlená procedura je v rozporu nejen s duchem, ale i s obsahem Smluv.
This accelerated procedure 'violates' not only the spirit, but also the letter, of the Treaties.
CzechRozumným kompromisem se jeví být navrhovaná certifikační procedura ve vztahu k třetím zemím.
The proposed certification procedure for third countries seems a reasonable solution.
CzechJe to poprvé, ověřila jsem si, že procedura je správná a mezitím...přijměte prosím mou omluvu.
This is my first time, I checked that the procedure was correct and meanwhile ... please accept my apologies.
CzechVe výboru proběhla rozprava o této zprávě, navržena byla zjednodušená procedura vzhledem k tomu, že se jedná o velice urgentní téma.
The committee has debated this report and a simplified procedure has been proposed as this is an extremely urgent topic.
CzechSoubory, jejichž názvy obsahují slovo „pro“ nebo u kterých je tento řetězec součástí jiného slova (například „proces“ nebo „procedura“).
Files whose names contain the word "pro" or the characters pro as part of another word (such as "process" or "procedure").
CzechRáda bych také objasnila, že naším cílem je skutečně jednoduchá procedura - je důležité docílit vysoké kvality a současně zachovat jednoduchost.
I also want to clarify that our purpose is indeed to have a simplified procedure - quality but simplification is important.
CzechDoufáme tedy, že bude procedura brzy ukončena, abychom mohli společně uskutečňovat politiky i ve prospěch občanů třetích zemí.
We therefore hope that the procedure will be completed quickly, so that we can make policies together for the benefit of citizens of third countries too.
Czech. ~~~ Teď vás provedu tím, jak typická procedura vypadá. ~~~ Jak vypadá neinvazivní operace.
This is his handwriting on the morning of the treatment before going into the MR So now I'll take you through [what] a typical procedure like that looks like, [what] noninvasive surgery looks like.
CzechHlasovali jsme pro zprávu o finančních aspektech Lisabonské smlouvy, která se zabývá tím, jakou podobu bude mít rozpočtová procedura, pokud Lisabonská smlouva vstoupí v platnost.
We have voted in favour of the report on the financial aspects of the Treaty of Lisbon, which deals with the form the budget procedure will take if the Treaty of Lisbon enters into force.