česko-anglicko překlad pro "probrat"

CS

"probrat" anglický překlad

volume_up
probrat {tranz. sl.}
CS

probrat {sloveso}

volume_up
Jedné učitelce v mateřské školce, kterou znám, její syn věnoval všechny své hračky, a když tak učinil, musela je probrat a vyřadit všechny plastové zbraně.
A kindergarten teacher I know, her son donated all of his toys to her, and when he did, she had to go through and pull out all the little plastic guns.

Příklady použití pro "probrat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNemohli jsme to probrat ani v dopisech, protože veškerá naše korespondence je kontrolována.
We were not able to discuss it by letter either, as all our correspondence is inspected.
Czech(smích) Pokud se mnou chcete později mluvit o hyperaktivitě a poruchách, můžeme to probrat později.
(Laughter) If you want to talk to me about ADHD afterwards, you can talk to me then.
CzechBudeme mít možnost ho probrat během jednání Rady příští týden.
We will have the opportunity to place it on record during the Councils' debates next week.
CzechChtěl bych probrat tři témata, kterými se zpráva zabývá.
I would like to discuss three points that are considered in the report.
CzechMožná by bylo lépe každou z nich probrat jednotlivě.
It might have been better to discuss the three countries each in its turn.
CzechPotřebujeme se probrat z letargie, která charakterizovala energetické inovace v posledních dekádách.
We need to snap out of the lethargy that has characterised energy innovation in recent decades.
CzechToto je základní otázka, kterou je třeba důkladně probrat.
This is a fundamental question that has to be discussed in depth.
CzechMohl bych být velmi stručný a jen vám poskytnout požadované ujištění, ale musím probrat všechny body svého příspěvku.
I could be very short and just reassure you but I have to read the speaking points.
CzechJsem si jistá, že v té době bude chtít Rada znovu probrat toto téma s Evropským parlamentem.
I am sure that at that time the Council will want to discuss this issue with the European Parliament once again.
CzechA slibuji, že vše zvládneme probrat v 18 minutách.
And we're going to do all of that in 18 minutes, I promise.
CzechPodle mě je toto jedna z otázek, které se asi měly detailněji probrat při diskusi o této zprávě.
To me this is one of those issues which perhaps should have been examined in more detail when this report was being discussed.
CzechNyní mi dovolte probrat několik jednotlivých bodů.
CzechTěším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
CzechJe třeba probrat ještě spoustu věcí.
CzechPane předsedo, mohl byste prosím tuto otázku probrat se zpravodajem, panem poslancem Martinem, aby se co nejdříve vyřešila?
Mr President, could you please discuss this with the rapporteur, Mr Martin, in order to come to a solution as soon as possible?
CzechBudeme muset se členskými státy a na dárcovské konferenci probrat, jak přesně se nakonec chceme podílet na vyšších sumách.
We will have to see with the Pledging conference and with the Member States how exactly we are going to eventually participate in higher sums.
CzechUž jsem skončila, pane předsedající, ale bylo důležité tyto otázky probrat a nehovořit rychlostí, kterou naši tlumočníci nemohou zvládat.
I have finished, Mr President, but it was important to review the issues and not to talk at a speed that our interpreters could not follow.
CzechTřetí možnost: Není-li možné změnit Smlouvu nebo její výklad, mohli bychom zkusit probrat, za jakých okolností je určitá transakce "v pořádku".
Option three: If you cannot change the Treaty or its interpretation, we could perhaps discuss what it means for a given type of transaction to be 'OK'.
CzechZáležitost však samozřejmě můžeme probrat neformálně s představiteli Polska nebo s kterýmikoli jinými představiteli, kteří by nás o něco takového požádali.
But we can, of course, always discuss this matter informally with the Polish authorities or with other authorities that may ask us to do so.