CS

problematika {ženský rod}

volume_up
Ale je to velice závažná problematika a problematika, o niž si dělám obrovské starosti.
But it is a very serious issue and one that I have huge concerns about.
. - Problematika SZP a potravinového zabezpečení světa je důležitá.
. - The issue of the CAP and global food security is important.
Problematika padělaných léčiv se nevztahuje na duševní vlastnictví.
The issue of counterfeit medicines is unrelated to intellectual property.
problematika (také: problémy)
Problematika zdraví matek souvisí s mnoha jinými oblastmi.
There are many problems to which the problem of mothers' health belongs.
Sociální problematika a klimatické změny v tomto ohledu nesmějí odvádět pozornost od těchto hlavních cílů.
Social problems and climate change must not, in this regard, be allowed to distract attention from the main goals.
(SK) Problematika nelegálního pobytu přistěhovalců v EU vyžaduje transparentní, jasná a spravedlivá pravidla.
(SK) The problems associated with illegally-staying immigrants in the EU call for transparent, clear and just rules.
problematika (také: záležitosti)
(FI) Pane předsedající, jde o důležitou problematiku, a vzhledem k tomu, že Finsko leží na severu, je mi tato problematika blízká.
(FI) Mr President, this is an important issue, and because Finland is situated in the north, I am familiar with these matters.
Dalším velmi důležitým tématem je otázka zranitelných osob, zejména žen, a problematika sjednocení rodin a dalších rodinných záležitostí.
Another very important issue is that of vulnerable people and their issues, especially women, and problems relating to family matters and reunions.
V souladu s Lisabonskou smlouvou mohou členské státy navázat posílenou spolupráci v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, kam problematika rozvodů a rozluky spadá.
Under the Treaty of Lisbon, Member States may now work in enhanced cooperation in the area of freedom, security and justice, and more specifically on matters of divorce and legal separation.

Příklady použití pro "problematika" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPane předsedající, problematika Arktidy je důležitá a nás se nyní také dotýká.
Mr President, the Arctic issue is important and it has now also come before us here.
CzechTato problematika je dosud upravována na základě Chicagské úmluvy z roku 1944.
This issue is still regulated on the basis of the 1944 Chicago Convention.
CzechZnovu bych se chtěl pokusit ukázat, že tato problematika má řadu rozměrů.
I would like to try again to show that there are a variety of dimensions here.
CzechZ toho důvodu je celá problematika ještě složitější, než by byla mimo kontext krize.
That is why it is even more complex than it would be outside the context of the crisis.
CzechJe zřejmé, že problematika rovnosti pohlaví musí být součástí vzdělávacích programů.
It is obvious that gender issues must be part of educational programmes.
CzechPaní předsedající, v pozadí případu Faraie Maguwua je celá problematika těžby diamantů.
Madam President, behind the Farai Maguwu case lies the whole issue of diamond mining.
CzechProblematika začleňování Romů je velkou výzvou, kterou Evropská unie musí začít řešit.
The issue of Roma inclusion is a major challenge that the European Union must take up.
CzechTato problematika se stala pro Evropskou unii, a tedy i EIB prioritou.
This has become a priority for the European Union, and hence also for the EIB.
CzechJe zbytečné, abych mluvil déle, protože je to problematika, které každý rozumí.
There is no need for me to say any more, since this is an issue which everyone understands.
CzechHospodářskou krizí se stala velmi aktuálním tématem problematika zaměstnanosti a růstu.
The economic crisis has made the matter of jobs and growth highly topical.
Czech. - Problematika SZP a potravinového zabezpečení světa je důležitá.
in writing. - The issue of the CAP and global food security is important.
CzechTato problematika rovněž bude předmětem další intenzivní práce ze strany výboru.
This, too, is going to be the subject of further intensive work on the part of the Committee.
CzechPrvním nedostatkem je problematika udělování certifikací nezávislým certifikačním orgánem.
The first deficit is the issue of certification by an independent certifier.
CzechTato problematika nám skutečně často působila bolesti hlavy a byla předmětem jistých obav.
This matter had really given us some headaches and been a cause for concern.
CzechTato problematika je pro Švédsko i EU jednou z nejdůležitějších environmentálních otázek.
This question is one of the most important environmental issues for Sweden and the EU.
CzechProblematika mládeže je složitá a vyžaduje zapojení mnoha oblastí politiky.
The question of young people is complex and requires the involvement of many policy areas.
CzechAle je to velice závažná problematika a problematika, o niž si dělám obrovské starosti.
But it is a very serious issue and one that I have huge concerns about.
CzechMy už nicméně víme, že tato problematika vyvolá velký zájem i velké spory.
We already know, however, that the issue will arouse great interest as well as controversy.
CzechCo se týče otázky pana Ó Neachtaina, problematika osvobození od cla je pro mě stále důležitá.
In answer to Mr Ó Neachtain, for me the duty-free issue is still important.
CzechA energetická efektivita je mnohem více, než jen problematika automobilu.
And energy efficiency is more than just about the vehicle -- it's also about the road.