CS

problém {mužský rod }

volume_up
problém
volume_up
problem {podstatné jméno}
Není to jen problém střední a východní Evropy, ale jde o problém celoevropský.
This is not just a Central and Eastern European issue, but rather an all-European issue.
Nejde jen o problém Španělska nebo Francie, je to problém dotýkající se celé Evropy.
This is not just a Spanish or French issue, it is a European issue.
Problém je v tuto chvíli na stole; je to vážný problém, problém, který není vyřešen.
That issue is now on the table; it is serious, it is unresolved.
problém (také: bod, detail, okamžik, tečka)
volume_up
point {podstatné jméno}
V tomto ohledu musí problém řešit rozhodnější a přísnější kontroly.
More focused and stringent auditing must address the problems at this point.
Podle mě nemá smysl vyřešit jeden problém vytvořením 26 jiných.
There is no point, in my view, in solving one problem by creating 26 others.
Tento problém se do určité míry týká každé evropské rodiny.
This is an issue that affects every family in Europe at some point.
problém (také: hmota, hnis, záležitost)
volume_up
matter {podstatné jméno}
Proto žádám, aby byl tento problém Komisí neprodleně projednán.
I therefore ask that this matter be raised urgently with the Commission.
Tento problém, který znepokojuje celý svět, si žádá rychlé řešení.
This problem, which is a matter of concern all over the world, needs a fast solution.
Problém s plány řízení musí být urychleně vyřešen.
The problem with the management plans must be resolved as a matter of urgency.
problém (také: bolest, žal)
volume_up
pain {podstatné jméno}
Jinak zde budeme mít neustálý problém, neustále nás bude trápit bolest v krku, která bude sužovat celou Evropu.
Otherwise we shall have a permanent problem here, a permanent pain in the neck for the whole of Europe.
volume_up
hassle {podstatné jméno} [hovor.]
problém (také: obava)
volume_up
hang-up {podstatné jméno}

Příklady použití pro "problém" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTento problém lze vyřešit instalací správného ovladače pro vaši grafickou kartu.
To fix this problem, you need to install the correct driver for your video card.
CzechV bezprostřední nebo vzdálenější budoucnosti můžeme mít stejný problém s Itálií.
We may face the same problem with Italy in the immediate or more distant future.
CzechProblém spočívá v tom, že zde na Západě pozoruji divnou věc, na jedné straně ...
The problem is that here in the West, I see a strange thing, on the one hand ...
CzechTento problém souvisí s webem a nelze jej opravit v aplikaci Internet Explorer.
This is a website-related problem, and cannot be corrected in Internet Explorer.
CzechApeluji proto na ekologické jednání, s jehož pomocí bude možné problém vyřešit.
I therefore appeal for environmentally conscious action to resolve this problem.
CzechTento problém souvisí s webem a nelze jej opravit v aplikaci Internet Explorer.
This is a website-related problem, and can't be corrected in Internet Explorer.
CzechProblém Íránu je v programu švédského předsednictví samozřejmě na přední místě.
The issue of Iran is obviously very high up on the Swedish Presidency's agenda.
CzechU všech záležitostí, které byly diskutovány na Radě, byl shledán jistý problém.
A problem has been found with all the matters that were discussed in the Council.
CzechV evropské společnosti se jedná o žhavý problém: jaká je naše role a náš vliv?
This is a burning issue in European society: what is our role and our influence?
CzechKromě toho, že vyhoření pracovníků je lidský problém, snižuje také produktivitu.
Besides workers' burn-out being a human problem, it also reduces productivity.
CzechVšichni známe podvody s adresáři, což je problém velmi rozšířený po celé Evropě.
We all know the address book fraud that is a widespread problem throughout Europe.
CzechTo je základní problém a netýká se to jen politiky v oblasti životního prostředí.
This is a fundamental issue, and it does not only concern environmental policy.
CzechVšichni víme - a víme to velmi dobře - že řecký problém je problémem evropským.
We all know - and we know full well - that the Greek issue is a European issue.
CzechMusíme neustále pracovat na položkách, které představují pro Washington problém.
We must work relentlessly together on items posing a problem with Washington.
CzechPokud problém přetrvává, restartujte počítač a potom se zkuste znovu připojit.
If the problem continues, restart your computer, and then try connecting again.
CzechNení to problém nový, ale situace je stále naléhavější a svým rozsahem náročnější.
This is not a new problem, but the situation has become more acute and extensive.
CzechTo je evropský problém a zpráva pana Seebera je v tomto smyslu velmi důležitá.
This is a European problem, and Mr Seeber's report is extremely important here.
CzechOdborníci tvrdí, že evropské instituce tento vážný problém jednoduše přehlížejí.
Experts claim that the European institutions simply disregard this serious problem.
CzechNicméně je problém přistěhovalectví naléhavý a dvouletá lhůta je příliš dlouhá.
The issue of immigration is urgent, though, and a two-year period is too long.
CzechPaní předsedající, před dvěma lety, v prosinci 2008, jsme v Irsku měli problém.
Madam President, in Ireland two years ago, in December 2008, we had a problem.