česko-anglicko překlad pro "pro změnu"

CS

"pro změnu" anglický překlad

EN
CS

pro změnu

volume_up
To pro změnu ovlivnilo švédské obyvatelstvo.
This has in turn had an effect on the Swedish population.
Tento vzrůst nákladů by mohl pro změnu vést k vyšším cenám produktů, které do těchto regionů nebo zemí vstupují nebo které je opouštějí.
This rise in costs, in turn, could lead to higher prices on the products that enter and leave these regions or countries.
To by pro změnu znamenalo, že bychom naprosto ztratili z očí evropský kontext a vrátili bychom se k období vracení politiky na vnitrostátní úroveň.
This, in turn, would mean that we would completely lose sight of the European context and we would return to the age of renationalisation.

Příklady použití pro "pro změnu" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech(HU) Pane předsedo, nezávislost Kosova představuje pro Balkán významnou změnu.
(HU) Mr President, Kosovo's independence signifies a major change in the Balkans.
CzechSpolečně s mnohými z vás jsem pracoval v Dočasném výboru pro změnu klimatu.
Together with many of you, I worked on the Temporary Committee on Climate Change.
CzechRozhodneme-li se pro změnu, máme k tomu širší základ, jsme tedy mnohem více v bezpečí.
When we make a change, we have a much broader basis for it, so we are much safer.
CzechPřes tento názor jsem hlasoval pro kompromisní změnu zprávy pana Corbetta.
Despite this view, I voted for the compromise amendment of the Corbett report.
CzechMnoho měst a venkovských regionů by přišlo o rozhodující pobídky pro strukturální změnu.
Many towns and rural regions would lack decisive incentives for structural change.
CzechFond Marguerite pro infrastrukturu, energii a změnu klimatu musí být navýšen.
The Marguerite Fund for infrastructure, energy and climate change must be strengthened.
CzechPodporuji iniciativu Komise na založení globální aliance pro změnu klimatu.
I support the Commission's initiative to establish the Global Climate Change Alliance.
CzechPaní Hedegaardová, otázka je prostá - je v Evropě pro takovou změnu klima?
Mrs Hedegaard, the question is simple - is there a climate for such change in Europe?
CzechNicméně hlasuji pro tuto změnu, ačkoli zprávu ničím novým nedoplňuje.
However, I am voting for this amendment, even though it adds nothing to the Report.
CzechVe Výboru pro změnu klimatu se nám podařilo shromáždit množství údajů od mnoha vědců.
In the Committee on Climate Change we have accumulated numerous data from many scientists.
CzechNyní i v budoucnosti očekáváme politické důvody pro tuto radikální změnu směřování.
We await, now and in the future, the political reasons for this radical change of direction.
CzechGlobální aliance pro změnu klimatu je v zásadě velice dobrá iniciativa.
Basically, the Global Climate Change Alliance is a very good initiative.
CzechZa druhé návrh stanovit pro globální alianci pro změnu klimatu dlouhodobý finanční cíl.
Secondly, the proposal to set a long-term financing goal for the GCCA.
CzechMezinárodní obchod je jedním z nejúčinnějších nástrojů pro změnu technologií.
International trade is one of the most effective tools for the transfer of technology transfer.
CzechPostupujte podle pokynů pro změnu kódu Product Key a aktivaci vaší kopie systému Windows 7.
Follow the instructions to change your product key and activate your copy of Windows 7.
CzechNěkteré užitečné odkazy pro změnu nastavení v aplikaci Internet Explorer jsou uvedeny níže.
Below are some helpful links for changing settings in Internet Explorer.
CzechPokolikáté už slyšíme, tentokrát pro změnu v Kongu, o prolévání lidské krve?
How many times, and now again in the Congo, have we heard about the blood of people being shed?
CzechDoufám, že tento nový přístup může být skutečnou příležitostí pro změnu.
I hope that this new approach can be a real opportunity for change.
Czech. - (ES) Hlasovala jsem pro změnu směrnice 2000/25/ES.
in writing. - (ES) I have voted in favour of the amendment to Directive 2000/25/EC.
CzechZadruhé, závěry, k nimž došel Mezivládní panel pro změnu klimatu, jsou jediná platná hodnocení.
Secondly, conclusions made by the IPCC Panel are the only valid results.

Podobné překlady pro "pro změnu" anglicky

pro předložka
pro příslovce
English
pro podstatné jméno
English
pro informaci příslovce
pro velké zatížení přídavné jméno
English
pro a proti podstatné jméno
pro bono příslovce
English
pro efekt přídavné jméno
English
pro každý případ
pro obě pohlaví
English
pro případ že
English
pro tentokrát příslovce
English
pro více rodin
pro všechny zájmeno
English
pro začátečníky přídavné jméno