česko-anglicko překlad pro "pro případ že"

CS

"pro případ že" anglický překlad

EN
CS

pro případ že

volume_up
pro případ že

Příklady použití pro "pro případ že" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPouze pro případ, že bychom se špatně slyšeli nebo pro případ problémů v komunikací.
Just in case there are any problems with us hearing or with communication.
CzechZatřetí je zřejmé, že musíme mít i opatření pro případ, že se něco stane.
Thirdly, it is clear that we also need to have arrangements for when things go wrong.
CzechNemáme ani jasné sankce pro případ, že by tato strategie nebyla dodržena.
We do not even have clear sanctions should this strategy not be adhered to.
CzechShodou okolností to samé platí i pro případ, že se pokusím mluvit anglicky.
Incidentally, the situation is the same if I try to speak in English.
CzechKopie každé zprávy, kterou jste odeslali, je uložena zde pro případ, že ji budete potřebovat později.
A copy of every message you send is saved here, just in case you need it later.
CzechZůstaneme ostražití pro případ, že by podobné útoky byly namířeny i proti společnostem z EU.
We will remain vigilant in case similar attacks target EU companies.
CzechMusíme zabezpečit, aby spotřebitelé měli právo a opravné prostředky pro případ, že by se vyskytly problémy.
We have to ensure that consumers have rights and remedies when something goes wrong.
CzechPro případ, že by vás to zajímalo, tak takhle zní Slunce.
Well in case you've ever wondered, this is what the Sun sounds like.
CzechPro případ, že byste zapomněli, Lisabonskou smlouvu poslala ke dnu demokratická vůle irského lidu.
In case you had forgotten: the Lisbon treaty was sunk by the democratic will of the people of Ireland.
CzechChraňte své soubory pro případ, že by došlo k poškození disku.
Help protect your files if something damages your drive.
CzechBudete ji potřebovat pro případ, že v budoucnu budete chtít počítač aktualizovat nebo obnovit tovární nastavení.
You’ll need it if you want to refresh or reset your PC in the future.
CzechSpotřebitelé musí znát svá práva pro případ, že by byly služby poskytnuty se zpožděním nebo špatným způsobem.
Consumers must know their rights when a service is provided too late or in an incorrect manner.
CzechTady je alternativní řešení pro případ, že vám nejde synchronizovat kalendář Google s aplikací Windows Kalendář.
If your Google calendar can't be synced with the Windows Calendar app, there's a workaround.
CzechA mohu dodat, že jsem vybral poctivě -- pro případ, že můj pojišťovák poslouchá.
Thankfully, I was able to answer A, and I say that honestly in case my life insurance agent is listening.
CzechPro případ, že byste systém Windows někdy potřebovali přeinstalovat, doporučujeme si kód Product Key uložit.
It's a good idea to save a copy of your product key for your records in case you ever need to reinstall Windows.
CzechJsem si jist, že toto opatření je správné a jsou vytvořeny potřebné záruky pro případ, že by se cokoli pokazilo.
I believe that the measure is right and that the necessary safeguards are in place in case anything goes wrong.
CzechPředsednictví musí přispět k vypracování výchozí nebo zajišťovací strategie pro případ, že se věci budou vyvíjet špatným směrem.
The Presidency needs to help to draw up an exit or safeguarding strategy in case things go wrong.
CzechNásleduje několik tipů pro případ, že systém Windows nenalezne bezdrátové zařízení, které chcete přidat k počítači.
If Windows can't detect a wireless device that you want to add to your computer, here are some tips that can help.
CzechMusíme důkladně analyzovat, co se stalo, a být připraveni účinně zareagovat pro případ, že se takový jev bude opakovat.
We must closely analyse what happened and prepare an effective response in the event of such a phenomenon recurring.
CzechNo, pro případ, že jste to nepochopili, zde je schéma toho, co se stalo, OK?
Now, just in case you're not getting it, here's a schematic of what happened, OK? (Laughter) Along the way, you lost something.

Podobné překlady pro "pro případ že" anglicky

že spojka
případ podstatné jméno
pro předložka
pro příslovce
English
pro podstatné jméno
English