česko-anglicko překlad pro "pro každý případ"

CS

"pro každý případ" anglický překlad

CS

pro každý případ [idiom]

volume_up
pro každý případ

Příklady použití pro "pro každý případ" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSpojené státy nám musí pro každý případ zaslat srozumitelnou a odůvodněnou žádost.
The United States must send us a clear and reasoned request for each individual case.
CzechTo znamená, že bychom tyto podmínky měli ověřovat jednotlivě pro každý případ a každou zemi.
That means we should check those conditions in individual cases and for individual countries.
CzechPro každý případ jsme připravili seznam základních práv, která nelze přehlížet, a to bez ohledu na vzdálenost.
In any case, we have prepared a list of fundamental rights that cannot be ignored, irrespective of such a distance.
CzechJe pochopitelné, že při projednávání a hodnocení rozměrů členských států budeme muset rozhodovat pro každý případ zvlášť.
Naturally, we must work on a case-by-case basis when it comes to dealing with and assessing the size of the Member States.
CzechCo se týče odborné metodiky pro dosažení maximálního udržitelného výnosu, bude Komise žádat vědecké doporučení jednotlivě pro každý případ.
As regards scientific methodology for reaching MSY, the Commission will ask for scientific advice on a case-by-case basis.
CzechKdyž Komise prohlásí, že si to potřebuje prověřit zvlášť pro každý případ, nevidím v tom důkaz, že máme nepřesnou definici.
When the Commission states that it needs to examine this on a case-by-case basis, I do not see this as proof that we have a weak definition.
CzechProto bych byla ráda, kdybychom měli pro každý případ konkrétní časový plán s přesnými cíli a přesné datum, kdy proces musíme uzavřít.
That is why I would like to see a specific roadmap with exact deliverables for each event, and an exact date on which we have to conclude it.
CzechTo by zúčastněným stranám umožnilo pro každý případ najít tu správnou instituci a dopisy, dotazy a stížnosti zaslat na příslušnou adresu.
This would allow interested parties to find the right institution for each matter and to direct letters, questions and complaints to the appropriate address.
Czech(PT) Vážený pane předsedající, paní Budreikatėová, jak víte, rozhodnutí o uzavírání dohod o zjednodušení vízového režimu se přijímají zvlášť pro každý případ.
(PT) Mr President, Mrs Budreikatė, as you know, decisions on the conclusion of visa facilitation agreements are taken on a case-by-case basis.

Podobné překlady pro "pro každý případ" anglicky

případ podstatné jméno
pro předložka
pro příslovce
English
pro podstatné jméno
English
každý zájmeno