česko-anglicko překlad pro "pro-demokratický"

CS

"pro-demokratický" anglický překlad

CS

pro-demokratický {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
1. politika
pro-demokratický

Příklady použití pro "pro-demokratický" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech(RO) Tyto dny jsou významné pro demokratický vývoj Moldavské republiky.
(RO) These days are crucial to the democratic development of the Republic of Moldova.
CzechTo považuji za zásadní varování pro všechny demokraticky smýšlející občany.
I consider that a red flag for all democratically-minded citizens.
Czech. - Ukrajina je i nadále klíčová pro stabilitu a demokratický rozvoj Evropy.
in writing. - Ukraine continues to be crucial for the stability and democratic development of Europe.
CzechVyvstávající hrozby pro svobodný, veřejný a demokratický přístup ke vzdělání musíme brát velmi vážně.
We must take the looming threats to free, public and democratic access to education very seriously.
CzechJe to znamení, že základní předpoklady pro demokratický vývoj Běloruska ještě nebyly zavedeny.
This is a sign that the basic preconditions for democratic development in Belarus have still not been established.
CzechNěkteré státy se rozhodnout pro sociálně demokratický směr, jiné pro extrémně liberální, tržně orientovaný přístup.
Some opt for a social democratic direction, others an extremely liberal, market-oriented approach.
CzechProto děkuji Parlamentu a děkuji Evropě za jejich přínos pro život a demokratický vývoj v Itálii.
I therefore thank Parliament and thank Europe for their contribution to life and to democratic development in Italy.
CzechPředevším se rozšiřuje demokratický rámec pro tyto politiky díky plnému zapojení vašeho Parlamentu."
And, in particular, it extends the democratic framework for these policies by the full involvement of your Parliament.'
CzechMěli bychom pamatovat na to, co se stalo v Íránu: pro demokratický vývoj je obtížné jít ruku v ruce s revolucí.
We should remember what happened in Iran: it is hard for democratic development to go hand-in-hand with revolution.
CzechUdálosti posledního období jsou velmi nešťastné a politováníhodné pro všechny, kteří podporují demokratický vývoj v Gruzii.
Recent developments are very unfortunate and regrettable for all those who are in favour of the democratic development of Georgia.
Czech. - (DA) Pane předsedající, jednací řád je základem pro veškerou činnost demokraticky zvoleného Parlamentu.
on behalf of the IND/DEM Group. - (DA) Mr President, rules of procedure form the basis of all work in a democratically elected House.
CzechNevím, jaký režim se tam uplatňuje v případě podobných událostí, ale určitě není vhodný pro demokratický stát.
I do not know what sort of system it is where it is appropriate for things like this to happen, but it is certainly not appropriate in a democratic state.
CzechTakové státy nebývají nejlepší úrodnou půdou pro demokratický, právní stát a pro pokojné řešení společenských konfliktů.
States like this are not the best breeding ground for a democratic state under the rule of law and for the peaceful resolution of societal conflicts.
CzechRozhodnutí prezidenta USA Baracka Obamy o uzavření zadržovacího střediska Guantánamo má symbolický význam pro celý demokratický svět.
The decision made by US President, Barack Obama, to close the Guantánamo detention centre is of symbolic significance to the whole democratic world.
CzechNěkteré minimální podmínky, které stanovuje sdělení Komise o volební pomoci a pozorovatelích EU pro demokratický průběh voleb, nejsou splněny.
Certain minimum conditions laid down in the Commission communication on EU election assistance and observation for the holding of democratic elections are not met.
CzechParlament musí působit jako fórum pro demokratický dialog a státní kontrolu; musí vyjadřovat různorodost, která je nezbytnou složkou identity Libanonu.
Parliament has to work as a forum for democratic dialogue and state control; it has to voice the diversity that is an essential part of Lebanon's identity.
CzechRád bych to zpochybnil, ačkoliv pro demokraticky zvolenou hlavu státu není nezákonné hájit ekonomické zájmy a pracovní místa svých spoluobčanů.
I would like to challenge this, as for a democratically elected head of state it is not illegitimate to defend the economic interests and jobs of his fellow citizens.

Podobné překlady pro "pro-demokratický" anglicky

demokratický přídavné jméno
English
pro předložka
pro příslovce
English
pro podstatné jméno
English
pro informaci příslovce
pro velké zatížení přídavné jméno
English
pro a proti podstatné jméno
pro bono příslovce
English
pro efekt přídavné jméno
English
pro každý případ
pro obě pohlaví
English
pro případ že
English
pro tentokrát příslovce
English
pro více rodin
pro všechny zájmeno
English
pro začátečníky přídavné jméno
pro změnu
English