česko-anglicko překlad pro "prošlý"

CS

"prošlý" anglický překlad

volume_up
prošlý {příd. jm. m.}
volume_up
proslovy {m mn. č.}
EN
CS

prošlý {přídavné jméno rod mužský}

volume_up

Příklady použití pro "prošlý" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechOd Káhirského prohlášení z roku 2000 prošly vztahy mezi EU a Afrikou dlouhou cestu.
EU-Africa relations have come a long way since the Cairo Declaration of 2000.
CzechJak bylo vůbec možné, že irské banky úspěšně prošly zátěžovými testy?
How was it actually possible for the Irish banks to pass the stress tests?
CzechNaproti tomu země bývalé RVHP prošly rychlou industrializací.
In contrast, the countries of the former Comecon underwent rapid industrialisation.
CzechVšichni víme, že země tohoto regionu prošly vážnými traumaty, a není to tak dávno.
We all know that the countries of the region have been through serious traumas, and not that long ago.
CzechTo vyžaduje, aby prošly přechodnou etapou, což vyžaduje masivní pomoc z naší strany.
This requires that they undergo a transition phase, which calls for massive assistance from our end.
CzechJe více než jasné, že v loňském roce prošly naše vztahy zásadními pozitivními změnami.
It is very clear that in the last year, there have been some fundamental positive shifts in our relations.
CzechByly tady stejně tak dlouho a prošly si stejným procesem pokusů a omylů a tak se dožily dneška.
They've been around just as long and gone through just the same kind of trial and error to get here.
CzechDo praxe musí být uvedeny programy, které prošly změnami.
Multi-faceted adjustment programmes need to be put in place.
CzechNebylo by to žádné překvapení s ohledem na to, co se v těchto zemích stalo a čím si prošly.
That would not have been a surprise in view of what has happened in those countries and what they have undergone.
CzechV krátkosti bych dodal, že mě služby informovaly, že prošly zápisy z posledních let.
I should add briefly that the services have informed me that they have quickly gone through the minutes of recent years.
CzechV posledních dvou desetiletích prošly dramatickými změnami s jasným cílem členství v EU.
Over the past two decades, they have undergone dramatic changes with the clear objective of becoming members of the EU.
CzechKromě mé země jsou i další, které v poslední době prošly podobnou zkušeností, a Řecko je jednou z nich.
Aside from my country, there are others that have recently undergone similar experiences, Greece being one of them.
CzechJe načase, aby EU a její rozpočet prošly reformou.
It is time the EU and its budget were reformed.
CzechA všechny by také v testu prošly.
And all of them also will clear a test given on that subject.
CzechV tomto ohledu prošly země střední a východní Evropy ve velmi krátké době velmi dramatickou transformací.
In a very short period of time the countries of Central and Eastern Europe underwent a dramatic transformation in this regard.
CzechKomise v rámci svých pravomocí plně podpoří obě země, aby úspěšně prošly schengenským hodnocením.
The Commission, within its competences, will fully support both countries in order for them to successfully pass the Schengen evaluation.
CzechV některých zemích, jež za posledních 20 let prošly velkými změnami, je aktuálnost těchto témat stále zjevnější.
The relevance of these topics is all the more apparent in some states which have undergone major changes over the last 20 years.
CzechMáme zde 30 nových nakažlivých nemocí, jež mají počátek u zvířat, a které v posledních 30 letech prošly skrz spoustu druhů.
There have been 30 novel emerging communicable diseases that begin in animals that have jumped species in the last 30 years.
CzechPaní předsedající, transatlantické vztahy, které jsou zásadní pro EU i pro USA, prošly v nedávných letech závažnou zkouškou.
Madam President, the transatlantic relations that are crucial for both the EU and the US have been seriously tested in recent years.
CzechBankovky, které prošly strojní kontrolou, lze uvádět zpět do oběhu pomocí bankomatů nebo dalších zařízení obsluhovaných zákazníky.
Banknotes that have successfully passed machine checks can be reissued via automated teller machines or other customer-operated machines.