česko-anglicko překlad pro "prošetřit"

CS

"prošetřit" anglický překlad

CS

prošetřit {sloveso}

volume_up
prošetřit (také: prosévat, prosít)
prošetřit

Příklady použití pro "prošetřit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJakmile bude znovu nastolen mír, musí mezinárodní společenství tuto otázku prošetřit.
Once peace returns, this question must be examined by the international community.
CzechTo nesmí pokračovat; musíme prošetřit i tyto záležitosti, neboť se nás dotýkají.
This cannot go on; we also have to investigate these matters inasmuch as they affect us.
CzechZdá se, že je také nutné jednou provždy prošetřit mechanismy stanovování cen.
It also appears to be urgent to examine once and for all the price-setting mechanism.
CzechVíme, že v roce 2011 Komise má prošetřit směrnici o vzájemném uznávání kvalifikací.
We know that the Commission is due to review the mutual recognition directive in 2011.
CzechEvropský parlament a Evropská unie musí tuto záležitost každopádně prošetřit.
The European Parliament and the European Union must investigate this matter in any case.
CzechKaždopádně musíme důkladně prošetřit veškeré skutečnosti týkající se této záležitosti.
In any case, we need to examine the facts of the matter very closely.
CzechV prvé řadě je třeba prošetřit, zda došlo ke genocidě a zločinům proti lidskosti.
Above all, it should be investigated whether genocide and crimes against humanity did take place.
CzechJsem proto mimořádně potěšen tím, že Komise si přeje tento případ prošetřit.
I am therefore particularly pleased to see that the Commission is willing to examine this case.
CzechPan Goldstone bohužel neuznal za vhodné prošetřit, zda to tak skutečně bylo.
Unfortunately, Mr Goldstone has not seen fit to investigate whether this actually was the case.
CzechMusí se také prošetřit specifický vztah zadrženého k členskému státu.
Any specific relation of the detainee to the Member State in question must also be examined.
CzechMám za to, že se Komise chystá situaci v Německu prošetřit.
I understand that the Commission is to investigate the situation in Germany.
CzechMůžete se, prosím, tímto konkrétním případem, na který jsem se ptal, zabývat a prošetřit jej?
Could you please look into this and find out about the specific case that I have asked about?
CzechPlně důvěřuji komisařce Kroesové, která hodlá prošetřit všechny stránky tohoto případu.
I have complete confidence in Commissioner Kroes, who is going to examine every aspect of this deal.
CzechProto by německé kroky neměly být napadány - spíše je třeba je prošetřit.
Germany's actions should not be attacked so strongly at this point - much as they need to be examined.
CzechRada bezpečnosti musí prošetřit zločiny režimu.
The Security Council has to have an investigation opened into the crimes of the regime.
CzechPovinností Unie je tyto aktivity podrobně prošetřit a rozhodně se proti nim postavit.
It is the duty of the Union to investigate these activities in detail and to give strong expression to its opposition.
CzechSouhlasím s těmi, kdo říkají, že je třeba to prošetřit.
I agree with those who say that this needs to be investigated.
CzechV úzké spolupráci se sekretariátem Rady jsme navrhli prošetřit tyto otázky mnohem podrobněji.
We have proposed, in close collaboration with the Council Secretariat, to investigate these issues more closely.
CzechMusíme proto prošetřit dopady zvyšování cen pohonných hmot na hospodářství a zaměstnanost v EU.
We therefore need to investigate the effects of the rise in fuel prices on the economy and employment in the EU.
CzechJe naléhavě nutné celkově prošetřit uplatňování a účinnost strukturálních fondů EU v Lotyšsku.
A general review of the application and effectiveness of EU structural funds in Latvia needs to be carried out urgently.