česko-anglicko překlad pro "pročež"

CS

"pročež" anglický překlad

CS

pročež {zájmeno}

volume_up
pročež (také: proto)

Příklady použití pro "pročež" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTato zpráva míří tímto směrem, pročež jsem hlasoval pro.
This report is moving in this direction, which is why I have voted in favour of it.
CzechPročež je třeba něco vymyslet, směnu v naturáliích, něco kreativního, co by respektovalo Smlouvu.
Therefore, something had to be found, an exchange in kind, something creative that respects the Treaty.
CzechTato zpráva je krokem směrem k přísnějším kontrolám ratingových agentur, pročež jsem hlasoval pro.
This report is a step in the direction of more stringent controls on credit rating agencies, which is why I have voted in favour of it.
CzechAčkoli od této dohody nemůžeme čekat zázraky, jde o krok správným směrem, pročež jsem hlasoval pro tuto zprávu.
Although we cannot expect miracles from the agreement, it is a step in the right direction, which is why I have voted in favour of this report.
CzechProč se spoléháme na samostatně prováděné kontroly a dostáváme hodnoty spíše náhodně, pročež je pak nutné následně provést státní kontroly?
Why do we rely on self checks and receive values rather randomly that then require state checks to be carried out ex post?
CzechAčkoliv souhlasím se zásadami, na nichž tato zpráva stojí, nedomnívám se, že jsou její závěry zcela korektní, pročež jsem se zdržel hlasování.
Although I am in favour of the principles behind the report, I do not believe its conclusions are absolutely correct, which is why I abstained from voting.
CzechV Evropské unii existuje dosti velké procento populace, pročež by bylo nevhodné, aby Brusel stál v čele vzdělávání a odborné přípravy.
There is a large enough percentage of the EU population who consider themselves Eurosceptic for it to be deemed inappropriate that Brussels be at the helm of education and training.